Приватне акціонерне товариство
"Миколаївський комбінат хлібопродуктів"
 
 
Сторінки розділу
 


 
Дата розміщення:  13.03.2014 14:31:48
Дата здійснення дії:   13.03.2014
Термінове повідомлення:  Ні
Назва повідомлення:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування емітента:  Публічне акціонерне товариство "Миколаївський комбінат хлібопродуктів"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 
Місцезнаходження емітента:  54034, Україна, м. Миколаїв, вул. 1 Слобідська, 122
Регіон емітента:  4810136300
Номер телефону керівника емітента:  0512508501
Електронна поштова адреса: 
Текст повідомлення: 

Публічне акціонерне товариство „Миколаївський комбінат хлібопродуктів” повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 16 квітня 2014 р. о 11.00 годині за місцезнаходженням: 54034, м. Миколаїв, вул. 1 Слобідська, 122, зал засідань.
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Затвердження процедурних питань проведення поточних загальних зборів акціонерів.
2. Звіти органів управління про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік та про план діяльності на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
3. Затвердження річного звіту та балансу за 2013 рік
4. Визначення порядку покриття збитків за 2013 рік.
5. Затвердження значних угод.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.):
Найменування показника П Е Р І О Д
звітний /2013 рік/ попередній /2012 рік/
Усього активів 58240 65 039
Основні засоби 35586 37 623
Сумарна дебіторська заборгованість 10447 12 589
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 1 441
Нерозподілений прибуток /збиток/ -16096 -29 981
Власний капітал 1657 12 209
Статутний капітал 17753 17 753
Поточні зобов’язання 39918 36 165
Чистий прибуток /збиток/ -10552 -16 721
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 173 271

Реєстрація акціонерів 16.04.2014 р. з 10-00 до 10-50 годин за переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення зборів, при наявності документів, підтверджуючих особу, представники повинні мати довіреність, оформлену згідно до законодавства.
Ознайомлення акціонерів з матеріалами, що готуються до загальних зборів, та проектом рішення здійснюється за місцезнаходженням товариства (приймальня) за письмовою заявою на ім’я виконуючого обов’язки Голови правління Грабарчука А.М. кожного вівторка з 10-00 до 11-00 год., а також в день проведення зборів у місці їх проведення з 10-00 до 10-55 год.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано 13.03.2014 р. № 47 "Бюлетень.Цінні папери України"

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні    
Найменування посади Виконуючий обов'язки Голови Правління   Грабарчук Андрій Миколайович
    (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
  М.П.   13.03.2014
      (дата)