Приватне акціонерне товариство
"Миколаївський комбінат хлібопродуктів"
 
 
Сторінки розділу
 


 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Хохлов Олександр Сергiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

01.11.2016

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв»

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

54034, м.Миколаїв, 1-а Слобiдська, буд.122

4. Код за ЄДРПОУ

00952114

5. Міжміський код та телефон, факс

(0512)508501 (0512)508501

6. Електронна поштова адреса

mkhp@emitent.org.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

01.11.2016

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

205(4493) Бюлетень «Вiдомостi НКЦПФР»

02.11.2016

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.mlyn.mykolayiv.com

в мережі Інтернет

01.11.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

01.11.2016

звільнено

Головний бухгалтер

Караман Наталя Миколаївна

н/нд н/нд
н/нд

0

Зміст інформації:

Наказом Директора ПАТ « МКХП» ( далi Товариство) №239-К вiд 12 жовтня 2016 року було звiльнено Карман Наталiю Миколаївну з посади головного бухгалтера. Повноваження особи припинено у зв'язку iз надходженням заяви про звiльнення iз займаної посади за угодою сторiн. На посадi перебувала з 11.12.2014 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою у статутному капiталi Товариства- не володiє. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

01.11.2016

призначено

Головний бухгалтер

Стайновська Марина Валерiївна

н/нд н/нд
н/нд

0

Зміст інформації:

Наказом Директора ПАТ «МКХП» ( далi Товариство) №241-К вiд 12 жовтня 2016 року було призначенно Стайновську Марину Валерiївну на посаду головного бухгалтера Товариства. Часткою у статутному капiталi Товариства- не володiє.Змiни у персонаьному складi обгрунтованi виробничою необхiднiстю. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини- немає. Особу обрано безстроково з випробувальним строком на 6 мiсяцiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: провiдний бухгалтер Фермерського господарства «Органiк Сiстем» , бухгалтер ТОВ ТПК «БIМС», головний бухгалтер ТОВ «Голдкор». Згоду на розкриття паспортних даних не надано.