Приватне акціонерне товариство
"Миколаївський комбінат хлібопродуктів"
 
 
Сторінки розділу
 


 

 

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Приватного акціонерного товариства «Миколаївський комбінат хлібопродуктів»

(код за ЄДР 00952114, місцезнаходження: 54034, м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, буд. 122), надалі – Товариство.

Повідомляємо, що «15» квітня 2019 р. о 12.00 годині за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, буд. 122, у приміщенні адміністрації ПрАТ «МКХП», зал засідань, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства з наступним проектом порядку денного.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 15.04.2019 р. - у наступному складі:  Сюрченко Павло Васильович (голова лічильної комісії), Линник Наталя Олександрівна, Пустовойт Олена Анатоліївна (член лічильної комісії). Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі».

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: «Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів:

1) розгляд питань проводити у черговості, визначеній відповідно до затвердженого Наглядовою радою порядку денного;

2) голосування по всім питанням порядку денного, проводяться іменними бюлетенями для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування відбувається за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос;

3) голосування проводити бюлетенями, засвідченими в порядку, передбаченому Статутом Товариства.

4) основна доповідь – до 10 хвилин;

5) співдоповідь – до 5 хвилин;

6) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

7) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

8) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

9) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.»

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії - за 2018 рік.

Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради, звіт виконавчого органу та звіт Ревізійної комісії за 2018 рік.»

4. Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.

Проект рішення: «Затвердити річний звіт товариства за 2018 рік.»

5. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2018 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: «У зв’язку з непокритими збитками у розмірі 220 430 тис. грн. – дивіденди не нараховувати, збитки покрити за рахунок майбутніх доходів Товариства».

6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, в т.ч. Голови та Секретаря Наглядової ради, а саме:

1. Мечета Руслана Григорійовича - Голови Наглядової ради;

2. Бондар Вікторії Миколаївни  – Секретаря Наглядової ради;

3. Галімської Галини Вікторівни – члена Наглядової ради;

4. Балакірєва Миколи Валерійовича – члена Наглядової Ради;

7. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.»

8. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту.

Проект рішення: «Надати повноваження Директору Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам на підставі відповідної довіреності) вчинити всі дії,  визначені чинним законодавством, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту.»

9. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства про Загальні збори, Наглядову Раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (Ревізора). Затвердження їх в новій редакції, уповноваження осіб на посвідчення внутрішніх Положень Товариства.

Проект рішення: «Внести зміни до Положень Товариства про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (Ревізора) шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити Положення Товариства в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства на посвідчення затверджених внутрішніх Положень Товариства.

 

10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: «Обрати Наглядову раду Товариства у наступному складі:

1. Мечета Руслана Григорійовича;

2. Бондар Вікторії Миколаївни;

3. Балакірєва Миколи Валерійовича.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Директора Товариства протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства договори (контракти) з членами Наглядової Ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.»

12. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: «Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством  протягом періоду з 15.04.2019 2019 р. по 14.04.2020 р., в тому числі правочини, пов’язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів переробки зернових культур, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів, послуг тощо, правочинів пов’язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартістю не більш ніж 16 000 000 000 (шістнадцять мільярдів)  гривень 00 коп.»

13. Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

Проект рішення: «Надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, пов’язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів переробки зернових культур, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів, послуг тощо, правочинів пов’язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартістю не більш ніж 16 000 000 000 (шістнадцять мільярдів)  гривень 00 коп.

14. Про надання повноважень на укладання значних правочинів та правочинів із заінтересованістю на вчинення яких надана попередня згода.

Проект рішення: «Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів та правочинів із заінтересованістю на які надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів»

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (тис. грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

1 526 397

557 709

Основні засоби (за залишковою вартістю)

222 413

177 756

Запаси

3 534

35 739

Сумарна дебіторська заборгованість

50 145

122 768

Гроші та їх еквіваленти

298 640

3 165

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-220 430

-179 463

Власний капітал

-2 807

-2 410

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

45 000

45 000

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

1 015 704

24 016

Поточні зобов'язання і забезпечення

513 500

536 103

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-43 626

-54 571

Середньорічна кількість акцій (шт.)

100 000 000

100 000 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-

-

 

Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться у день проведення Зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації акціонерів: 11:30 год., закінчення реєстрації: 11:55 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 09.04.2019 року.

Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - довіреність, засвідчену згідно з вимогами чинного законодавства та документ, що посвідчує особу.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Матвєєв Георгій Михайлович. Телефон для довідок: (0512) 50-85-01

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонери мають право:

  1. Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, до дати проведення Зборів здійснюється за місцезнаходженням товариства (приймальня) за письмовою заявою на ім’я Директора Матвєєва Георгія Михайловича у робочі дні з 10-00 до 15-00 год., а також в день проведення зборів у місці їх проведення.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонер має надіслати заяву цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням Товариства або надати особисто (в особі представника за довіреністю), яка повинна містити:

  • П.І.Б. (найменування) акціонера, адресу для листування, електронну адресу та контактний номер телефону такого акціонера.
  • Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій
  • Перелік матеріалів з якими акціонер бажає ознайомитись під час підготовки до загальних зборів.

До заяви обов’язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання заяви.

  1. Отримати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Для отримання письмової відповіді щодо питань включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонер має надіслати письмовий запит цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням Товариства, який повинен містити:

  • П.І.Б. (найменування) акціонера, адресу для листування, електронну адресу та контактний номер телефону такого акціонера.
  • Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій
  • Запитувану інформацію щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

До запиту обов’язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання запиту.

  1. Внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою в порядку визначеному НКЦПФР. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Для реєстрації представника акціонера за довіреністю реєстраційній комісії надається оригінал довіреності або нотаріально засвідчена копія, яка залишаться в матеріалах Зборів.

Довіреність на право участі на голосуванні на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на загальних зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій становить 100 000 000 (сто мільйонів) штук, кількість голосуючих акцій становить 100 000 000 (сто мільйонів) штук (а саме станом на 07.03.2019 року).

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного : www.mkhp.emitent.org.ua

 

Наглядова рада Товариства