Приватне акціонерне товариство
"Миколаївський комбінат хлібопродуктів"
 
 
Сторінки розділу
 


 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор

 

 

 

Матвєєв Георгiй Михайлович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

25.07.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

54034, м. Миколаїв, вул. 1-а Слобiдська, б.122

4. Код за ЄДРПОУ

00952114

5. Міжміський код та телефон, факс

(0512) 45-40-04 (0512) 45-40-04

6. Електронна поштова адреса

mkhp@emitent.org.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.07.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№141(2894) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

26.07.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

mkhp.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

25.07.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

25.07.2018

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Стадник Iгор Анатолiйович

н/нд н/нд
н/нд

0

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство «Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв» (далi- Товариство) наступним повiдомляє, що: без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння Товариства припинено повноваження Стадника Iгора Анатолiйовича (згоду на розкриття паспортних даних не надано) на посадi Члена Наглядової ради, на пiдставi заяви останнього з 25 липня 2018 року. Стадник I.А. на посадi Члена Наглядової ради перебував з 02 серпня 2016 року по 25 липня 2018 року, акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався, iншої особи на посаду Члена Наглядової ради Товариства не призначено.