Приватне акціонерне товариство
"Миколаївський комбінат хлібопродуктів"
 
 
Сторінки розділу
 


 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор

 

 

 

Хохлов Олександр Сергiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

29.05.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

54034, м. Миколаїв, вул. 1-а Слобiдська, б.122

4. Код за ЄДРПОУ

00952114

5. Міжміський код та телефон, факс

(0512) 45-40-04 (0512) 45-40-04

6. Електронна поштова адреса

mkhp@emitent.org.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.05.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№102(2855) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

31.05.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

mkhp.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

29.05.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

29.05.2018

звільнено

Директор

Хохлов Олександр Сергiйович

н/нд н/нд
н/нд

0

Зміст інформації:

29.05.2018 р. Наглядовою радою ПрАТ «МКХП» (далi-Товариство) прийнято рiшення про звiльнення Хохлова Олександра Сергiйовича (згоду на розкриття паспортних даних не надано) з посади директора Товариства на пiдставi заяви останнього. Хохлов О.С. на посадi директора Товариства перебував з 27.09.2016 по 29.05.2018. Iнформацiя про посадову особу: акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

29.05.2018

призначено

Директор

Матвєєв Георгiй Михайлович

н/нд н/нд
н/нд

0

Зміст інформації:

29.05.2018 р. Наглядовою радою ПрАТ «МКХП» (далi-Товариство) прийнято рiшення про призначення Матвєєва Георгiя Михайловича (згоду на розкриття паспортних даних не надано) на посаду директора Товариства з 30.05.2018 року строком до припинення повноважень. Посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: - заступник директора Ладижинської фiлiї ПАТ "Миронiвський хлiбопродукт"; - директор Ладижинської фiлiї ПАТ "Миронiвський хлiбопродукт";- менеджер iз збуту регiонального вiддiлу продажу Черкаської фiлiї ПАТ "Миронiвський хлiбопродукт"; - менеджер iз збуту регiонального вiддiлу продажу Подiльського регiону ПАТ "Миронiвський хлiбопродукт"; - менеджер iз збуту регiонального вiддiлу продажу Ладижинської фiлiї ПАТ "Миронiвський хлiбопродукт"; - менеджер iз збуту регiонального вiддiлу продажу ПАТ "Миронiвський хлiбопродукт". Матвєєв Г.М. акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiна директора Товариства обумовлена прийняттям Наглядовою радою Товариства рiшення про звiльнення попереднього директора Товариства.