Приватне акціонерне товариство
"Миколаївський комбінат хлібопродуктів"
 
 
Сторінки розділу
 


 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв»

2. Код за ЄДРПОУ

00952114

3. Місцезнаходження

54034, мiсто Миколаїв, вул. 1-а Слобiдська, 122

4. Міжміський код, телефон та факс

(0512)508501 (0512)508501

5. Електронна поштова адреса

mkhp@emitent.org.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.mlyn.mykolayiv.com

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

   

II. Текст повідомлення

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «МКХП»( протокол №14/16 вiд 27.09.2016р.) було прийнято рiшення про звiльнення тимчасово виконуючого обов`язки директора Лонського Андрiя Борисовича. На посадi перебував з 03.08.16р.Повноваження особи припинено у зв'язку iз надходженням заяви про звiльнення iз займаної посади за угодою сторiн.Часткою у статутному капiталi Товариства - не володiє. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «МКХП» ( протокол №14/16 вiд 27.09.2016р.) було прийнято рiшення про призначення Хохлова Олександра Сергiйовича директором Товариства. Особу обрано у зв`язку з виробничою необхiднiстю.Особу обрано на строк до переобрання.Посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: заступник генерального директора ТОВ СП «НIБУЛОН»;- керiвник служби якостi ТОВ «Кернел трейд»; заступник директора ПАТ «МКХП».Часткою у статутному капiталi Товариства - не володiє. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Лонський Андрiй Борисович

Т.в.о. директора

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

27.09.2016

(дата)