Приватне акціонерне товариство
"Миколаївський комбінат хлібопродуктів"
 
 
Сторінки розділу
 


 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство «Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв»

2. Код за ЄДРПОУ

00952114

3. Місцезнаходження

54034, м.Миколаїв, вул. 1-а Слобiдська, 122

4. Міжміський код, телефон та факс

0512508501 0512508501

5. Електронна поштова адреса

mkhp@emitent.org.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://mkhp.emitent.org.ua/

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

   

II. Текст повідомлення

16 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "МКХП"(далi Товариство) було прийнято рiшення про надання попередньої згоди на на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством, в тому числi правочини, пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: кредитних договорiв, депозитних договорiв, договорiв про надання фiнансових та майнових порук, договорiв застави/iпотеки, договорiв позики, в тому числi спiвробiтникам Товариства, договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв переробки зернових культур, договорiв на будiвельнi/ремонтнi роботи, договорiв пiдряду, договорiв оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних дiлянок), договорiв зберiгання, договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, цiнних паперiв, послуг тощо, правочинiв пов’язаних з укладенням мирових угод.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв не бiльш нiж 4 000 000 тис. грн
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 557630 тис. грн.
спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках):717,32%
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 100 000 000 шт.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 100 000 000 шт.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 100 000 000шт., «проти» - 0шт.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Хохлов Олександр Сергiйович

Директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

16.04.2018

(дата)