Приватне акціонерне товариство
"Миколаївський комбінат хлібопродуктів"
 
 
Сторінки розділу
 


 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор

 

 

 

Хохлов Олександр Сергiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

12.04.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

54034, м. Миколаїв, вул. 1-а Слобiдська, б.122

4. Код за ЄДРПОУ

00952114

5. Міжміський код та телефон, факс

(0512) 45-40-04 (0512) 45-40-04

6. Електронна поштова адреса

mkhp@emitent.org.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

12.04.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№71 (2824) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

13.04.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

mkhp.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

12.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

№ з/п

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

12.04.2018

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ «СОЛЬДIС» (Закритий недиверсифiкований венчурний пайовий iнвестицiйний фонд «ФОНД IНВЕСТИЦIЙ В МАШИНОБУД»

37202955-2331514

17.552931

22.474693

Зміст інформації:

На пiдставi перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах станом на 10.04.2018р., отриманого ПрАТ «МКХП» (далi –«Товариство») вiд Центрального депозитарiю – ПАТ «НДУ» 12.04.2018 р., повiдомляємо про змiну пакету власника акцiй, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товариства, а саме: - частка власника акцiй - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ «СОЛЬДIС» (Закритий недиверсифiкований венчурний пайовий iнвестицiйний фонд «ФОНД IНВЕСТИЦIЙ В МАШИНОБУД»), мiсцезнаходження: вул. Володимира Сосюри, буд.6, оф. 305-А, м.Київ, Днiпровський, 02090, реєстрацiйний номер 37202955-2331514, в статутному капiталi Товариства збiльшилася з 17,552931% в загальнiй кiлькостi акцiй до 22,474693% в загальнiй кiлькостi акцiй. Розмiр пакета акцiй до змiни - 17 552 931 проста iменна акцiя. Розмiр пакета акцiй пiсля змiни - 22 474 693 простих iменних акцiй Товариства. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета акцiй - 17,585455% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, пiсля змiни розмiру пакета акцiй - 22,474693% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

2

12.04.2018

Компанiя «ОРЕКСIМ ХОЛДИНГС ЛIМIТЕД» (OREXIM HOLDINGS LIMITED)

HE305562

77.5253

77.5253

 

Зміст інформації:

На пiдставi перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах станом на 10.04.2018р., отриманого ПрАТ «МКХП» (далi –«Товариство») вiд Центрального депозитарiю – ПАТ «НДУ» 12.04.2018 р., повiдомляємо про змiну пакету власника акцiй, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товариства (в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй), а саме: - частка власника акцiй - Компанiя «ОРЕКСIМ ХОЛДИНГС ЛIМIТЕД» (OREXIM HOLDINGS LIMITED), юридична особа, яка заснована та здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до законiв країни Республiки Кiпр, реєстрацiйний номер HE305562, зареєстрований офiс якої знаходиться за адресою: вул. Строволос, 2035, оф. 104, Ставру 56, Республiка Кiпр, в статутному капiталi Товариства не змiнилась та складає 77,525306% в загальнiй кiлькостi акцiй. Розмiр пакета акцiй до змiни - 30 585 284 простих iменних акцiй Товариства. Розмiр пакета акцiй пiсля змiни - 77 525 307 простих iменних акцiй Товариства. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета акцiй - 77,6690% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, пiсля змiни розмiру пакета акцiй - 77,525307% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.