Приватне акціонерне товариство
"Миколаївський комбінат хлібопродуктів"
 
 
Сторінки розділу
 


 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор

 

 

 

Хохлов Олександр Сергiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

05.04.2018

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00952114

4. Місцезнаходження

Миколаївська , Центральний р-н, 54034, м. Миколаїв, вул. 1-а Слобiдська, буд. 122

5. Міжміський код, телефон та факс

(0512) 50-85-01, (0512) 24-62-59

6. Електронна поштова адреса

mkhp@emitent.org.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

06.04.2018

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" №67(2820)

 

06.04.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

mkhp.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

06.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

X

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки
1. У звiтному перiодi Товариство не користувалося послугами рейтингового агенства. Iнформацiя за Роздiлом 5: "Iнформацiя про рейтингове агентство" вiдсутня.
2. У звiтному перiодi Товариство не приймало участi у створеннi iнших юридичних осiб.
3. Облiгацiї Товариством не випускались.
4. Iншi цiннi папери Товариством не випускались.
5. Похiднi цiннi папери вiдсутнi.
6. Викуп власних акцiй Товариством не вiдбувався.
7. Борговi цiннi папери Товариством не випускались.
8. Iпотечнi облiгацiї Товариством не випускались. Iнформацiя за Роздiлом19: "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" вiдсутня.
9. Iнформацiя за Роздiлом 20: "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не заповнюється у зв'язку iз вiдсутнiстю iпотечних цiнних паперiв.
10. Iпотечнi сертифiкати Товариством не випускались.
11. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня.
12. Сертифiкати ФОН Товариством не випускались. Iнформацiя за роздiлами 23: "Основнi вiдомостi про ФОН"; 24: "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН"; 25: "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН"; 26: "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН"; 27: "Правила ФОН" вiдсутня.
13. Емiсiя цiльових облiгацiй пiдприємств не здiйснювалась. Iнформацiя за Роздiлом 32: "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" вiдсутня.
14. У зв'язку з тим, що поля "дата" не передбачають вiдсутнiсть запису, то у разi, якщо подiя не вiдбувалась, цi поля заповнено датою, що є неймовiрною для таких подiй, а саме: 01.01.1900.
15. Незаповненi графи Звiту вважати такими, що мають "нульове" значення або свiдчать про вiдсутнiсть подiї.
16. "Н/д" означає "немає даних".
17. Посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
18. Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 4 вiд 20.04.2017 р.) прийнято рiшення у зв’язку з непокритими збитками дивiденди не нараховувати та не виплачувати, збитки покрити за рахунок майбутнiх доходiв Товариства.
19. Вимоги щодо розкриття iнформацiї про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, не застосовуються до приватного акцiонерного товариства, якщо iнше не встановлено його статутом або Законом.

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 №490534

3. Дата проведення державної реєстрації

19.08.1998

4. Територія (область)

Миколаївська

5. Статутний капітал (грн)

45000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

247

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

10.61 Виробництво продуктiв борошномельно-круп'яної промисловостi (основний)

52.10 Складське господарство;

52.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту

10. Органи управління підприємства

Вищий орган Товариства – Загальнi збори акцiонерiв; Регулюючий та контролюючий орган Товариства – Наглядова рада; Одноосiбний виконавчий орган Товариства – Директор; Контролюючий орган – Ревiзiйна комiсiя.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "УКРСИББАНК", м. Харкiв

2) МФО банку

351005

3) поточний рахунок

26008878805836

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "УКРСИББАНК", м. Харкiв

5) МФО банку

351005

6) поточний рахунок

26008878805836

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Проведення вимiрювань у сферi поширення державного метрологiчного нагляду

№РН-0006/2015

28.01.2015

Мiнiстерство економiчного розвитку та торгiвлi України

28.01.2018

Опис

У зв’язку iз скасуванням атестацiй лабораторiй «Законом України про метрологiю», ВТЛ буде проходити визнання спроможностi проведення вимiрювань на добровiльних засадах в ДП «Миколаївстандартметрологiя» з метою документального засвiдчення того, що суб’єкт господарювання незалежний вiд замовникiв, якi використовують результати вимiрювань, компетентний та спроможний отримувати достовiрнi результати вимiрювань, для яких вiдомi характеристики похибок або невизначенiсть.
Отримання Сертифiката визнання спроможностi проведення вимiрювань є документальним засвiдченням технiчної компетентностi суб’єкта господарювання при проведенi ним певних вимiрювань. Даний Сертифiкат може бути вагомим аргументом для пiдтвердження достовiрностi результатiв вимiрювань при роботi з замовниками.

 

Придбання, зберiгання використання, знищення прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв

№ 584 вiд 24.11.2016

24.11.2016

Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками

24.11.2021

Опис

У зв’язку з постiйним використанням в роботi ПАТ «МКХП» прекурсорiв, строк дiї лiцензiї буде продовжуватись на необхiдний термiн. Також у зв’язку з запланованим новим мiсцем зберiгання прекурсорiв в новiй збудованiй спорудi пiсля переїзду лабораторiї виникне необхiднiсть отримувати нову лiцензiю.

 

Початок робiт об’єктiв на територiї (протипожежнi заходи)

Дозвiл № 44

14.04.2011

Управлiння МНС України в Миколаївськi областi

Необмежена

Опис

Строк дiї дозволу буде продовжуватись виходячи з виробничої необхiдностi.

 

Експлуатацiя потужностей з виробництва, змiшування та приготування кормових добавок, премiксiв i кормiв

№ 14-20-03 PF№2

14.02.2017

Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв.

14.02.2018

Опис

Строк дiї дозволу буде продовжено виходячи з випобничої необхiдностi.

 

Експлуатацiя потужностей з виробництва, переробки або реалiзацiї харчових продуктiв (борошно-млинарська промисловiсть)

№54042/11/22

25.07.2011

Заводська районна санiтарно-епiдемiологiчна станцiя

Необмежена

Опис

Н/д

 

Експлуатацiя потужностей з виробництва, переробки або реалiзацiї харчових продуктiв (торгiвля)

№54042/19/25

12.03.2012

Заводська районна санiтарно-епiдемiологiчна станцiя

Необмежена

Опис

Н/д

 

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки

№ 158.16.48

01.06.2016

Управлiння Держпрацi у Миколаївськiй областi

01.06.2021

Опис

Строк дiї дозволу буде продовжуватись виходячи з виробничої необхiдностi.

 

Експлуатацiя машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки

№ 157.16.48

01.06.2016

Управлiння Держпрацi у Миколаївськiй областi

01.06.2021

Опис

Строк дiї дозволу буде продовжуватись виходячи з виробничої необхiдностi.

 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами

№4810136300-296

24.01.2014

Миколаївська обласна державна адмiнiстрацiя Управлiння екологiї та природних ресурсiв

24.01.2019

Опис

Строк дiї дозволу буде продовжуватись виходячи з виробничої необхiдностi.

 

 

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря

1

2

3

4

01.01.1900

01.01.1900

Н/д

Н/д, Н/д

Опис

Посада корпоративого секретаря на Товариствi вiдсутня.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Хохлов Олександр Сергiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

Н/д

4) рік народження**

1987

5) освіта**

Одеська нацiональна академiя харчових технологiй, 2009, Спецiалiст з технологiї зберiгання i переробки зерна

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник директора ПАТ «МКХП» (м. Миколаїв).

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.09.2016 до переобрання

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття персональних даних. Керує роботою Товариства та дiє вiд iменi Товариства без довiреностi, представляє iнтереси Товариства в його вiдносинах з iншими органами i органiзацiями, веде переговори та укладає угоди вiд iменi Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та внутрiшнiм Положенням.
Отримує винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису.
Змiни у персональному складi посадових осiб протягом звiтного перiоду не вiдбувались. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 10 рокiв. Посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: заступник генерального директора ТОВ СП «НIБУЛОН»;- керiвник служби якостi ТОВ «Кернел трейд»; заступник директора ПАТ «МКХП».

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мечет Руслан Григорович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

Н/д

4) рік народження**

1977

5) освіта**

Унiверситет внутрiшнiх справ, 1999, Практична психологiя, Психолог; Унiверситет внутрiшнiх справ, 2000, Правознавство, Юрист; Пiвденна академiя Мiнпромполiтики України, 2007, Економiка i менеджмент, Економiст з фiнансiв

6) стаж роботи (років)**

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

01.02.2016 - ТОВ «ФЛАЙБРИДЖ» - директор.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.08.2016 до наступних рiчних загальних зборiв Товариства

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття персональних даних. Контроль та регулювання дiяльностi директора, захист прав акцiонерiв Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та внутрiшнiм Положенням. Винагорода в грошовiй формi не виплачувалась, винагорода в натуральнiй формi не здiйснювалась. Особу обрано у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Змiни у персональному складi посадових осiб протягом звiтного перiоду не вiдбувались. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 24 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 09.04.2013 – ТОВ «ОРЕКСИМ УКРАЇНА» - начальник вiддiлу безпеки; за сумiсництвом; 01.02.2016 - ТОВ «ФЛАЙБРИДЖ» - директор. Є незалежним директором.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради, секретар Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бондар Вiкторiя Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

Н/д

4) рік народження**

1977

5) освіта**

Вища юридична, Нацiональна юридична академiя iм. Я. Мудрого, 1999, Правознавство, юрист

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

23.07.2012- основне мiсце роботи- начальник юридичного вiддiлу ТОВ «Югекотоп» (м. Миколаїв).

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.08.2016 до наступних рiчних загальних зборiв Товариства

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття персональних даних. Контроль та регулювання дiяльностi директора, захист прав акцiонерiв Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та внутрiшнiм Положенням. Винагорода в грошовiй формi не виплачувалась, винагорода в натуральнiй формi не здiйснювалась. Особу обрано у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Змiни у персональному складi посадових осiб протягом звiтного перiоду не вiдбувались. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 18 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: з 08.09.1999 управлiння Одеської залiзницi; 02.06.2010-06.03.2012- за сумiсництвом юрисконсульт ТОВ «Югекотоп»; 01.07.2011- Юрисконсульт 1 категорiї ТОВ «Югекотоп»;
23.07.2012- основне мiсце роботи- начальник юридичного вiддiлу ТОВ «Югекотоп». Є представником акцiонера Компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю «МАТРОПА IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД».

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Стадник Iгор Анатолiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

Н/д

4) рік народження**

1965

5) освіта**

Миколаївський ордена Трудового Червоного Прапора кораблебудiвельний iнститут iм. адм. С.Й.Макарова, 1992, Судновi машини та механiзми, iнженер-механiк

6) стаж роботи (років)**

27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

01.12.2011 – по теперiшнiй час ТОВ «ЕВЕРI» (м. Миколаїв), керiвник проектiв та програм у сферi матерiального (нематерiального) виробництва.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.08.2016 до наступних рiчних загальних зборiв Товариства

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття персональних даних. Контроль та регулювання дiяльностi директора, захист прав акцiонерiв Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та внутрiшнiм Положенням. Винагорода в грошовiй формi не виплачувалась, винагорода в натуральнiй формi не здiйснювалась. Особу обрано у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Змiни у персональному складi посадових осiб протягом звiтного перiоду не вiдбувались. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 27 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 01.12.2011 – по теперiшнiй час ТОВ «ЕВЕРI», керiвник проектiв та програм у сферi матерiального (нематерiального) виробництва; 02.01.2008-07.11.2011 ТОВ «Вiойл-Агро» керiвник проект.
Є незалежним директором.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Балакiрєв Микола Валерiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

Н/д

4) рік народження**

1950

5) освіта**

Одеський Ордена Трудового Червоного Прапора полiтехнiчний iнститут, 1972, Промислова теплоенергетика, Iнженер-промтеплоенергетик Нацiональна юридична академiя iм. Ярослава Мудрого, 1996, Правознавство, Юрист

6) стаж роботи (років)**

47

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

09.02.2012 – по теперiшнiй час ТОВ «ЕВЕРI» (м. Миколаїв), провiдний iнженер проекту.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.08.2016 до наступних рiчних загальних зборiв Товариства

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття персональних даних. Контроль та регулювання дiяльностi директора, захист прав акцiонерiв Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та внутрiшнiм Положенням. Винагорода в грошовiй формi не виплачувалась, винагорода в натуральнiй формi не здiйснювалась. Особу обрано у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Змiни у персональному складi посадових осiб протягом звiтного перiоду не вiдбувались. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 47 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 09.02.2012 – по теперiшнiй час ТОВ «ЕВЕРI», провiдний iнженер проекту; 01.07.2006-31.05.2010 Державна iнспекцiя з енергозбереження, начальник територiального управлiння Державної iнспекцiї з енергозбереження по Миколаївськiй обл. – старший державний iнспектор.
Є незалежним директором.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Галiмська Галина Вiкторiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

Н/д

4) рік народження**

1971

5) освіта**

Миколаївський аграрний унiверситет, 2006, Менеджмент органiзацiй, Менеджер-економiст

6) стаж роботи (років)**

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

2013-2016 ТОВ «Орексiм Україна» (м. Миколаїв) начальник вiддiлу планування та економiчного аналiзу.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.08.2016 до наступних рiчних загальних зборiв Товариства

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття персональних даних. Контроль та регулювання дiяльностi директора, захист прав акцiонерiв Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та внутрiшнiм Положенням. Винагорода в грошовiй формi не виплачувалась, винагорода в натуральнiй формi не здiйснювалась. Особу обрано у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Змiни у персональному складi посадових осiб протягом звiтного перiоду не вiдбувались. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 23 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 2013-2016 ТОВ «Орексiм Україна» начальник вiддiлу планування та економiчного аналiзу; 2010-2013 ФГ «Органiк Сiстемс» начальник планово-економiчного вiддiлу. Є незалежним директором.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Голубєва Олена Павлiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

Н/д

4) рік народження**

1978

5) освіта**

Український Державний Технiчний Унiверситет, 2001, Iнженер-кораблебудiвник, Мiжнародна технiчна iнформацiя МФ «Пiвденна академiя пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв», 2002, Фiнанси та кредит

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

З 03.01.2013 заступник фiнансового директора з податкiв та МСФЗ ТОВ «Орексим Україна» (м. Миколаїв).

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.08.2016 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття персональних даних. Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та внутрiшнiм Положенням. Винагорода в грошовiй формi не виплачувалась, винагорода в натуральнiй формi не здiйснювалась.
Особу обрано у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Ревiзiйної комiсiї. Змiни у персональному складi посадових осiб протягом звiтного перiоду не вiдбувались. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 16 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 03.11.2010-31.12.2012 головний спецiалiст з податкiв та МСФЗ ФГ «Органiк Системс»;
з 03.01.2013 заступник фiнансового директора з податкiв та МСФЗ ТОВ «Орексим Україна»

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шабалiна Марiя Вадимiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

Н/д

4) рік народження**

1983

5) освіта**

Миколаївський державний комерцiйний технiкум, 2002, Бухгалтерський облiк, Бухгалтер Приватний вищий навчальний заклад «Європейський унiверситет», 2006, Облiк i аудит, Спецiалiст з облiку та аудиту

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

з 2014-по теперiшнiй час – ТОВ «Юнiкорн Мерiтайм» (м. Миколаїв), консультант з податкiв та зборiв.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.08.2016 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття персональних даних. Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та внутрiшнiм Положенням. Винагорода в грошовiй формi не виплачувалась, винагорода в натуральнiй формi не здiйснювалась. Особу обрано у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Ревiзiйної комiсiї. Змiни у персональному складi посадових осiб протягом звiтного перiоду не вiдбувались. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 15 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: з 2014-по теперiшнiй час – ТОВ «Юнiкорн Мерiтайм», консультант з податкiв та зборiв;
2012-2014 – ТОВ «Югекотоп», консультант з податкiв та зборiв;
2012 – ТОВ «Вторметпiвдень», головний бухгалтер.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Стайновська Марина Валерiївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

Н/д

4) рік народження**

1976

5) освіта**

ВНЗ «Вiдкритий мiжнародний унiверситет розвитку людини «Україна», 2010, Економiка i пiдприємництво, Бакалавр з економiки i пiдприємництва; ВНЗ «Вiдкритий мiжнародний унiверситет розвитку людини «Україна», 2012, Фiнанси i кредит, Магiстр

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Провiдний бухгалтер Фермерського господарства «Органiк Сiстем» (м. Миколаїв), бухгалтер ТОВ ТПК «БIМС» (м. Одеса), головний бухгалтер ТОВ «Голдкор» (м. Миколаїв).

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.10.2016 безстроково

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття персональних даних. Отримує винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису.
Змiни у персональному складi посадових осiб протягом звiтного перiоду не вiдбувались. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини- немає. Загальний стаж роботи 20 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: провiдний бухгалтер Фермерського господарства «Органiк Сiстем» , бухгалтер ТОВ ТПК «БIМС», головний бухгалтер ТОВ «Голдкор».

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор

Хохлов Олександр Сергiйович

Н/д

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Мечет Руслан Григорович

Н/д

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради, Секретар Наглядової ради

Бондар Вiкторiя Миколаївна

Н/д

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Стадник Iгор Анатолiйович

Н/д

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Балакiрєв Микола Валерiйович

Н/д

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Галiмська Галина Вiкторiвна

Н/д

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Голубєва Олена Павлiвна

Н/д

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Шабалiна Марiя Вадимiвна

Н/д

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Стайновська Марина Валерiївна

Н/д

0

0

0

0

0

0

Усього

0

0

0

0

0

0

 

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Державне пiдприємство "Миколаївський морський торговельний порт"

01125608

54020 Україна Миколаївська Заводський р-н м. Миколаїв вул. Заводська, буд. 23/14

4733967

11.9993

4733967

0

Orexim Holdings Limited (Кiпр)

305562

2035 Кiпр - м. Нiкосiя Строволос, Ставру, буд. 56, оф. 104

30585284

77.5253

30585284

0

ТОВАРИСТВО З ОБМ.ВIДПОВ."КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ"СОЛЬДIС" (Закритий недиверсифiкований венчурний пайовий iнвестицiйний фонд "ФОНД IНВЕСТИЦIЙ В МАШИНОБУД)

37202955

02090 Україна м. Київ - м. Київ вул. Володимира Сосюри, буд. 6, оф. 305-А

3945200

10.0000

3945200

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Усього

39264451

99.5246

39264451

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

20.04.2017

Кворум зборів**

87.9376

Опис

Вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства», Наглядовою радою (протокол №4/17 вiд 01.03.2017 року) публiчного акцiонерного товариства «Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв» було прийнято рiшення про проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Перелiк питань порядку денного, що розглядались на рiчних Загальних зборах публiчного акцiонерного товариства «Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв», що вiдбулись 20 квiтня 2017 року:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв.
3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту виконавчого органу, звiту Ревiзiйної комiсiї - за 2016 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2016 рiк, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв - з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про змiну типу Товариства.
8. Про змiну найменування Товариства.
9. Внесення змiн до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї. Обрання особи, уповноваженої на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства.
10. Внесення змiн до внутрiшнiх Положень Товариства: про Загальнi збори акцiонерiв, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Затвердження їх в новiй редакцiї, уповноваження осiб на посвiдчення внутрiшнiх Положень Товариства.
11. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
12. Прийняття рiшення про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
14. Про надання згоди на вчинення значних правочинiв.
15. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв.
16. Про надання попередньої згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю.
17. Про надання попередньої згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадку якщо заiнтересованою особою є акцiонер Товариства.
18. Про надання повноважень на укладання значних правочинiв, в т.ч. значних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю, на вчинення яких надана попередня згода.
19. Про надання повноважень щодо вчинення дiй, пов'язаних iз державною реєстрацiєю нової редакцiї Статуту та здiйсненням дiй, пов’язаних державною реєстрацiєю прийнятих рiшень.
Рiшення про проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв було прийнято Наглядовою радою Товариства у встановленi Законом строки. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв щодо внесення додаткових питань до порядку денного не надходило. За питаннями порядку денного №1-10, 14 -19 було проголосовано акцiонерами Товариства "ЗА". За питаннями №11, 13 було проголосовано акцiонерами "Проти". Голосування з питання №12 не вiдбувалось у зв'язку iз тим, що у визначений законодавством строк до Товариства не надiйшло жодної пропозицiї щодо кандидатiв для обрання до складу Наглядової ради Товариства.
По питаннях порядку денного №1-6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19 рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв.
По питаннях порядку денного №7, 9 рiшення прийнято бiльш як 3/4 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
По питанню порядку денного №15 рiшення прийнято бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
По питанню порядку денного №17 рiшення прийнято бiльшiстю голосiв незаiнтересованих акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в загальних зборах та яким належать голосуючi з цього питання акцiї.
Заяв про проведення аудiо- та/або вiдеофiксацiї Зборiв вiд учасникiв Зборiв не надходило. Скарг та зауважень щодо ведення Загальних зборiв акцiонерiв не надходило. Порушень законодавства щодо ведення Загальних зборiв не встановлено.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

08.08.2017

Кворум зборів**

87.9376

Опис

Вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства», Наглядовою радою (протокол №9/17 вiд 19.06.2017 року) Приватного акцiонерного товариства «Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв» було прийнято рiшення про проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Перелiк питань порядку денного, що розглядались на позачергових Загальних зборах приватного акцiонерного товариства «Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв», що вiдбулись 08 серпня 2017 року:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв.
3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв.
4. Збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
5. Про приватне розмiщення простих iменних акцiй Товариства.
6. Визначення уповноваженого органу та уповноважених осiб Товариства, яким надаються вiдповiднi повноваження для органiзацiї та проведення приватного розмiщення простих iменних акцiй Товариства.
Рiшення про проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв було прийнято Наглядовою радою Товариства у встановленi Законом строки. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв щодо внесення додаткових питань до порядку денного не надходило. За всiма питаннями порядку денного було проголосовано акцiонерами Товариства "ЗА".
По питаннях порядку денного №1-3, 5, 6 рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв.
По питанню порядку денного №4 рiшення прийнято бiльш як 3/4 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Заяв про проведення аудiо- та/або вiдеофiксацiї Зборiв вiд учасникiв Зборiв не надходило. Скарг та зауважень щодо ведення Загальних зборiв акцiонерiв не надходило. Порушень законодавства щодо ведення Загальних зборiв не встановлено.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

23.11.2017

Кворум зборів**

87.9376

Опис

Вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства», Наглядовою радою (протокол №23/17 вiд 24.10.2017 року) Приватного акцiонерного товариства «Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв» в порядку ч.5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» було прийнято рiшення про проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Перелiк питань порядку денного, що розглядались на позачергових Загальних зборах приватного акцiонерного товариства «Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв», що вiдбулись 23 листопада 2017 року:
1. Обрання лiчильної комiсiї.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв.
3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв.
4. Внесення змiн до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї. Обрання особи, уповноваженої на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства.
5. Про надання повноважень щодо вчинення дiй, пов'язаних iз державною реєстрацiєю нової редакцiї Статуту.
Рiшення про проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв було прийнято Наглядовою радою Товариства у встановленi Законом строки. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв щодо внесення додаткових питань до порядку денного не надходило. За всiма питаннями порядку денного було проголосовано акцiонерами Товариства "ЗА".
По питаннях порядку денного №1-3, 5 рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв.
По питанню порядку денного №4 рiшення прийнято бiльш як 3/4 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Заяв про проведення аудiо- та/або вiдеофiксацiї Зборiв вiд учасникiв Зборiв не надходило. Скарг та зауважень щодо ведення Загальних зборiв акцiонерiв не надходило. Порушень законодавства щодо ведення Загальних зборiв не встановлено.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20.09.2017

98/1/2017

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000141535

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.45

100000000

45000000

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках протягом звiтного перiоду не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було.Дострокового погашення цiнних паперiв не було. Позачерговими Загальними зборами приватного акцiонерного товариства «Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв» (протокол №5 вiд 08.08.2017 р.), якi вiдбулись 08.08.2017 року прийнято рiшення збiльшити розмiр статутного капiталу Приватного акцiонерного товариства «Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв» за рахунок додаткових внескiв до 45 000 000 (сорока п’яти мiльйонiв) гривень 00 копiйок шляхом приватного розмiщення простих iменних акцiй Приватного акцiонерного товариства «Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв» у кiлькостi 60 548 000 (шiстдесят мiльйонiв п’ятсот сорок вiсiм тисяч) штук номiнальною вартiстю 0 (нуль) гривень 45 копiйок за одну акцiю. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 05.05.2011 р. №227/1/11, видане 11.07.2017 р. НКЦПФР та тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 20.09.2017 № 98/1/2017-Т видане НКЦПФР анулюються.

 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

36485

177756

0

0

36485

177756

будівлі та споруди

32073

105042

0

0

32073

105042

машини та обладнання

3150

66695

0

0

3150

66695

транспортні засоби

256

1244

0

0

256

1244

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

1006

4775

0

0

1006

4775

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

36485

177756

0

0

36485

177756

Опис

Загальна первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2017 року складає - 197733 тис. грн., залишкова – 177756 тис. грн., знос - 19977 тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

-1770

-107226

Статутний капітал (тис. грн.)

45000

17753

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

45000

17753

Опис

Чистi активи Товариства, розрахованi згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затвердженими рiшенням ДКЦПФР № 485, вiд 17.11.2004 р., як величина визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Висновок

Розмiр розрахункових чистих активiв Товариства станом на 31.12.2017 р. складає -1770 тис. грн. Вартiсть чистих активiв менша вiд розмiру статутного капiталу. Вiдповiдно до вимог п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України передбачена лiквiдацiя Товариства.

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

77

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

90.5

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

535216.5

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

535384

X

X

Опис:

Iншi довгостроковi зобов'язання - 24016 тис.грн.; Поточна кредиторська заборгованiсть за: товари, роботи, послуги - 72351 тис.грн., розрахунками з бюджетом - 77 тис.грн., розрахунками зi страування - 3 тис.грн., розрахунками з оплати працi - 46 тис.грн.; Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - 59643 тис.грн.; Поточнi забезпечення - 881 тис.грн.; Iншi поточнi зобов'язання - 402383 тис.грн. Усього зобов'язань - 535384 тис.грн. Фiнансова допомога на зворотнiй основi - 90.5 тис.грн., дата погашення 31.12.2018 р.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції*

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Борошно пш. вс

3051 т.

18264

33

3218 т.

20417

35

2

Борошно пш. 1с.

3621 т.

8736

39

3325 т.

2170

36

3

Висiвки пшеничнi

2442 т.

4929

34

3462 т.

7133

38

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Сировина в переробку (виробничi)

20

2

Заробiтна плата

20

3

Електроенергiя

11

4

Газ

15

5

Амортизацiя

21

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

20.04.2017

Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "МКХП"

3000000

95869

3129.27

Укладення та/або пролонгацiя та/або внесенням змiн до умов: кредитних договорiв, депозитних договорiв, договорiв про надання фiнансових та майнових порук, договорiв застави/iпотеки, договорiв позики, в тому числi спiвробiтникам Товариства, договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв переробки зернових культур, договорiв на будiвельнi/ремонтнi роботи, договорiв пiдряду, договорiв оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних дiлянок), договорiв зберiгання, договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, цiнних паперiв, послуг тощо, правочинiв пов’язаних з укладенням мирових угод.

21.04.2017

http://mkhp.emitent.org.ua/

Опис:

20 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "МКХП"(далi Товариство) було прийнято рiшення про надання попередньої згоди на на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством, в тому числi правочини, пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: кредитних договорiв, депозитних договорiв, договорiв про надання фiнансових та майнових порук, договорiв застави/iпотеки, договорiв позики, в тому числi спiвробiтникам Товариства, договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв переробки зернових культур, договорiв на будiвельнi/ремонтнi роботи, договорiв пiдряду, договорiв оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних дiлянок), договорiв зберiгання, договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, цiнних паперiв, послуг тощо, правочинiв пов’язаних з укладенням мирових угод.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв не бiльш нiж 3 000 000 тис. грн
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 95869 тис. грн.
спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках):3129,27%
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 39 267 049 шт.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 34 530 484 шт.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 34 530 484шт., «проти» - 0шт.

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

20.04.2017

Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "МКХП"

10173

95869

10.61

Договiр на виконання робiт з гранулювання висiвок.

21.04.2017

http://mkhp.emitent.org.ua

Опис:

20 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "МКХП"(далi Товариство) було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, укладений Товариством у 2015 роцi, а саме: Договору на виконання робiт з гранулювання висiвок.
ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину:10 173 тис. грн
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 95 869 тис. грн.
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках):10,61
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 39 267 049 шт.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 34 530 484 шт.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 34 530 484шт., «проти» - 0шт.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством - вiдсутнi.

2

20.04.2017

Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "МКХП"

17028

95869

17.76

Договiр складського зберiгання зернових, масличних та зернобобових культур.

21.04.2017

http://mkhp.emitent.org.ua

Опис:

20 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "МКХП"(далi Товариство) було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, укладений Товариством у 2015 роцi, а саме: Договору складського зберiгання зернових, масличних та зернобобових культур.
ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину:17 028тис. грн
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 95 869 тис. грн.
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках):17,76
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 39 267 049 шт.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 34 530 484 шт.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 34 530 484шт., «проти» - 0шт.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством - вiдсутнi.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

03.02.2017

03.02.2017

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

20.04.2017

20.03.2017

Відомості про проведення загальних зборів

20.04.2017

21.04.2017

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

20.04.2017

21.04.2017

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

26.05.2017

26.05.2017

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

26.05.2017

26.05.2017

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

08.08.2017

06.07.2017

Відомості про проведення загальних зборів

08.08.2017

09.08.2017

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

09.08.2017

11.08.2017

Спростування

23.11.2017

09.11.2017

Відомості про проведення загальних зборів

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «СМАРТ АУДИТ»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

38779546

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

04071, м. Київ, вул. Оболонська, 47

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№ 4587 26.09.2013

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

Н/д Н/д Н/д Н/д

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

№0460
27.03.2014

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Н/д

Номер та дата договору на проведення аудиту

№ 1-06/03
06.03.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

06.03.2018
22.03.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

22.03.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

15000

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

3

2

2

2016

3

2

3

2015

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): Н/д

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Бюлетенями (вiдкрите голосування).

Так

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

X

 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Н/д

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

Н/д

Інше (зазначити)

Н/д

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Н/д

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Н/д

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

5

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

1

членів наглядової ради - незалежних директорів

4

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

Самооцiнка не проводилась.

 

Самооцiнка не проводилась.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

25

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Комiтети не створювались.

Інші (запишіть)

Комiтети не створювались.

 

Н/д

Н/д

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Н/д

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): Членом Наглядової ради не може бути особа, яка вiдповiдає хоча б одному з критерiїв: - особи, якi мають непогашену судимiсть за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини; - особи, яким суд заборонив займатися певним видом дiяльностi, якщо Товариство провадить цей вид дiяльностi; - особа, яка є народним депутатом України, членом Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвником центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, вiйськовослужбовцем, посадовою особою органiв прокуратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ, державним службовцем, крiм випадкiв, коли вони виконують функцiї з управлiння корпоративними правами держави та представляють iнтереси держави або територiальної громади в Наглядовiй радi Товариства; - особа, яка обiймає посаду Директора, Голови або члена Ревiзiйної Комiсiї; - особа, якiй згiдно iз чинним законодавством України, заборонено обiймати посади в органах управлiння господарських товариств; - особа, яка обiймає посаду Голови або члена Наглядової ради в бiльше нiж в одному товариствi.

X

 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 2 вiд 02.08.2016 р.) обрано Наглядову раду Товариства у новому складi. Члени Наглядової ради самостiйно ознайомлювались зi змiстом внутрiшнiх документiв Товариства.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 2 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так


 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Вiдсутнi положення про посадових осiб акцiонерного товариства, про акцiї акцiонерного товариства, про порядок розподiлу прибутку.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Ні

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Так

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Так

Ні

Ні

Так

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

X

 

Інше (запишіть)

Н/д

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

 

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

X

 

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Н/д

   

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

X

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Н/д

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Н/д

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Н/д 

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв"

за ЄДРПОУ

00952114

Територія

Миколаївська обл.

за КОАТУУ

4810136300

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Виробництво продуктiв борошномельно-круп'яної промисловостi (основний)

за КВЕД

10.61

Середня кількість працівників

247

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

54034, Миколаївська область, мiсто Миколаїв, вулиця 1-а Слобiдська, 122, тел. (0512) 50-85-01

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

   

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

124

231

0

первісна вартість

1001

282

433

0

накопичена амортизація

1002

158

202

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

1099

102530

0

Основні засоби:

1010

36485

177756

0

первісна вартість

1011

156143

197733

0

знос

1012

119658

19977

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

6020

57830

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

55

39

0

Відстрочені податкові активи

1045

10142

18678

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

53925

357064

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

8902

35739

0

Виробничі запаси

1101

6110

32418

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

1345

2611

0

Товари

1104

1447

710

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

10234

2032

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


0


116001


0

з бюджетом

1135

881

25250

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

18838

4656

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

5710

3165

0

Готівка

1166

3

0

0

Рахунки в банках

1167

5707

3165

0

Витрати майбутніх періодів

1170

116

6995

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

1146

6728

0

Усього за розділом II

1195

45827

200566

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

99752

557630

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

17753

45000

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

132053

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-124979

-178823

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

-107226

-1770

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

24013

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

60997

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

3

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

60997

24016

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

19597

72351

0

за розрахунками з бюджетом

1620

329

77

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

44

3

0

за розрахунками з оплати праці

1630

603

46

0

за одержаними авансами

1635

0

59643

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

610

881

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

124798

402383

0

Усього за розділом IІІ

1695

145981

535384

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

99752

557630

0

 

Примітки

Н/д

Керівник

Хохлов О. С.

Головний бухгалтер

Стайновська М. В.


 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв"

за ЄДРПОУ

00952114

 

(найменування)

   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

51855

58960

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 65042 )

( 42395 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


0


16565

 збиток

2095

( 13187 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

3287

12335

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 29362 )

( 5218 )

Витрати на збут

2150

( 1283 )

( 2224 )

Інші операційні витрати

2180

( 15236 )

( 8196 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


0


13262

 збиток

2195

( 55781 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

1

0

Інші фінансові доходи

2220

438

1

Інші доходи

2240

281639

20666

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 3997 )

( 7214 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 289823 )

( 23861 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


0


2854

 збиток

2295

( 67523 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

13592

10142

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


0


12996

 збиток

2355

( 53931 )

( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

132053

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

132053

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

132053

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

78122

12996

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

47478

14461

Витрати на оплату праці

2505

19847

11852

Відрахування на соціальні заходи

2510

4149

2558

Амортизація

2515

15238

1084

Інші операційні витрати

2520

40230

28050

Разом

2550

126942

58005

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

Н/д

Керівник

Хохлов О. С.

Головний бухгалтер

Стайновська М. В.


 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв"

за ЄДРПОУ

00952114

 

(найменування)

   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


161342


74693

Повернення податків і зборів

3005

943

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

941

0

Цільового фінансування

3010

27

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

40539

229

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

438

1

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

71

Надходження від операційної оренди

3040

0

218

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

570

1773

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 107976 )


( 48395 )

Праці

3105

( 16138 )

( 9328 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 4642 )

( 2631 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 5020 )

( 5709 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 2328 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 5020 )

( 3381 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 47833 )

( 1214 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 2555 )

( 3949 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

19695

5759

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

279845

0

необоротних активів

3205

369

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

1

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 186683 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 226013 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 6088 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-138569

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

27247

0

Отримання позик

3305

179890

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

92458

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

20625

92424

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 15609 )

( 1626 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 54574 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

116329

-1592

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-2545

4167

Залишок коштів на початок року

3405

5710

1543

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

3165

5710

 

Примітки

Н/д

Керівник

Хохлов О.С.

Головний бухгалтер

Стайновська М. В.

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв"

за ЄДРПОУ

00952114

 

(найменування)

   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

   

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

   

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

 

Примітки

Н/д

Керівник

Хохлов О. С.

Головний бухгалтер

Стайновська М. В.

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв"

за ЄДРПОУ

00952114

 

(найменування)

   

 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

17753

0

0

0

-124869

0

0

-107116

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

-110

0

0

-110

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

17753

0

0

0

-124979

0

0

-107226

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-53931

0

0

-53931

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

132053

0

0

0

0

0

132053

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

132053

0

0

0

0

0

132053

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

27247

0

0

0

0

-27247

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

27247

0

27247

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

87

0

0

87

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

27247

132053

0

0

-53844

0

0

105456

Залишок на кінець року

4300

45000

132053

0

0

-178823

0

0

-1770

 

Примітки

Н/д

Керівник

Хохлов О. С.

Головний бухгалтер

Стайновська М. В.