Приватне акціонерне товариство
"Миколаївський комбінат хлібопродуктів"
 
 
Сторінки розділу
 


 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв"

2. Код за ЄДРПОУ

00952114

3. Місцезнаходження

54034, м. Миколаїв, вул. 1-а Слобiдська, б.122

4. Міжміський код, телефон та факс

(0512)454004 (0512)454004

5. Електронна поштова адреса

mkhp@emitent.org.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

mkhp.emitent.org.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам: контрольного пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства; значного контрольного пакета у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства; домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

   

II. Текст повідомлення

15.01.2018р. ПрАТ "МКХП", надалi Товариство, отримало повiдомлення вiд «OREXIM HOLDINGS LIMITED» («ОРЕКСIМ ХОЛДИНГС ЛIМIТЕД»), код– НЕ 305562, про набуття права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй Товариства, з урахуванням афiйованої особи, а саме пакет в розмiрi 95,0782%. Набуття домiнуючого контрольного пакету акцiй Товариства вiдбулось шляхом придбання акцiй додаткової емiсiї.; найвища цiна придбання акцiй протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття такого пакета акцiй включно з днем набуття, та про дату набуття такого пакета - 0,45 грн., дата набуття 05.01.2018р.;

Афiлiйованою особою «OREXIM HOLDINGS LIMITED» («ОРЕКСIМ ХОЛДИНГС ЛIМIТЕД») є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ «СОЛЬДIС», що дiє вiд власного iменi за рахунок та в iнтересах Закритого недиверсифiкованого венчурного пайового iнвестицiйного фонду «ФОНД IНВЕСТИЦIЙ В МАШИНОБУДУВАННЯ» (ЄДРПОУ 37202955, ЄДРIСI 2331514).

Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй з урахування акцiй, якi належать афiлiйованiй особi:

- до набуття права власностi на такий пакет акцiй - 34 530 484 шт., що становило 87,5253%

- пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй - 95 078 238 шт., що становить 95,0782%.

Розмiр частки власника (власникiв) в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй (у разi наявностi iнформацiї) - iнформацiя вiдсутня.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Хохлов Олександр Сергiйович

Директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

15.01.2018

(дата)