Приватне акціонерне товариство
"Миколаївський комбінат хлібопродуктів"
 
 
Сторінки розділу
 


 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор

 

 

 

Хохлов Олександр Сергiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

15.01.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

54034, м. Миколаїв, вул. 1-а Слобiдська, б.122

4. Код за ЄДРПОУ

00952114

5. Міжміський код та телефон, факс

(0512) 45-40-04 (0512) 45-40-04

6. Електронна поштова адреса

mkhp@emitent.org.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

15.01.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№11(2764) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

17.01.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

mkhp.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

15.01.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

№ з/п

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

15.01.2018

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ «СОЛЬДIС» (Закритий недиверсифiкований венчурний пайовий iнвестицiйний фонд «ФОНД IНВЕСТИЦIЙ В МАШИНОБУД»

37202955-2331514

10.000000

17.552931

Зміст інформації:

На пiдставi iнформацiйної довiдки про акцiонерiв, якi володiють 10% та бiльше вiдсотками статутного капiталу емiтента вiдповiдно до даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПрАТ «МКХП»(далi –«Товариство») станом на 09.01.2018 року, отриманого Товариством 15.01.2018 року вiд Центрального депозитарiю – Пат «НДУ», повiдомляємо про змiну пакету власника акцiй, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товариства, а саме: - частка власника акцiй - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ «СОЛЬДIС» (Закритий недиверсифiкований венчурний пайовий iнвестицiйний фонд «ВОНД IНВЕСТИЦIЙ В МАШИНОБУД»), мiсцезнаходження: вул. Володимира Сосюри, буд.6, оф. 305-А, м.Київ, Днiпровський, 02090, реєстрацiйний номер 37202955-2331514, в статутному капiталi Товариства збiльшилася з 10% в загальнiй кiлькостi акцiй до 17,552931% в загальнiй кiлькостi акцiй. Розмiр пакета акцiй до змiни - 3 945 200 (три мiльйони девятсот сорок пять пять тисяч двiстi ) простi iменнi акцiї. Розмiр пакета акцiй пiсля змiни 17 552 931 (сiмнадцять мiльйонiв п’ятсот п’ятдесят двi тисячi дев’ятсот тридцять одна) проста iменна акцiя. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй до i пiсля змiни розмiру пакета акцiй невiдома.