Приватне акціонерне товариство
"Миколаївський комбінат хлібопродуктів"
 
 
Сторінки розділу
 


 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Хохлов Олександр Сергiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

09.08.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерене товариство "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

54034, м. Миколаїв, вул. 1-а Слобiдська, б.122

4. Код за ЄДРПОУ

00952114

5. Міжміський код та телефон, факс

(0512)508501 (0512)508501

6. Електронна поштова адреса

mkhp@emitent.org.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

09.08.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

150 (2655) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

11.08.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://mkhp.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

09.08.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

№ з/п

Дата прийняття рішення

Вид цінних паперів, що розміщуються

Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.)

Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.)

Частка від статутного капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

0

08.08.2017

Акція проста

60548000

27246.6

153.472574

Зміст інформації:

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "МКХП" (надалi Товариство), якi вiдбулись 08.08.2017р., прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
Загальними зборами акцiонерiв Товариства прийнято рiшення про розмiщення простих iменних акцiй у кiлькостi 60 548 000 (шiстдесят мiльйонiв п’ятсот сорок вiсiм тисяч) штук номiнальною вартiстю 0 (нуль) гривень 45 копiйок за одну акцiю загальною номiнальною вартiстю 27 246 600 (двадцять сiм мiльйонiв двiстi сорок шiсть тисяч шiстсот) гривень 00 копiйок шляхом приватного розмiщення серед акцiонерiв Товариства, якi є акцiонерами на дату прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу шляхом приватного розмiщення акцiй.
Статутний капiтал Товариства збiльшується на 27 246 600 (двадцять сiм мiльйонiв двiстi сорок шiсть тисяч шiстсот) гривень 00 копiйок, номiнальна вартiсть однiєї простої iменної акцiї 0 (нуль) гривень 45 копiйок. Ринкова вартiсть акцiй ПрАТ «МКХП» визначена на пiдставi Звiту про незалежну оцiнку вартостi простих iменних акцiй ПрАТ "МКХП" станом на 05.07.2017р., здiйсненої Суб'єктом оцiночної дiяльностi ТОВ «БЮРО «ВАШ ЕКСПЕРТ+» (м. Київ, провул. Новопечерський 19/3, корп.2 оф.4, код за ЄДРПОУ 39012867), який дiє на пiдставi Сертифiкату Суб’єкта оцiночної дiяльностi виданого Фондом державного майна України № 424/16 вiд 02.06.2016 року, та затверджена рiшенням Наглядової ради Товариства, оформленого Протоколом №11/17 вiд 05.07.2017р. та становить 0 (нуль) грн. 18 коп. за одну просту iменну акцiю ПрАТ «МКХП». Вiдповiдно до ч.2 ст.22 ЗУ "Про акцiонернi товариства" акцiонерне товариство не має права розмiщувати акцiї за цiною, нижчою за їх номiнальну вартiсть, вiдповiдно цiна розмiщеня складає 0 (нуль) гривень 45 копiйок за одну акцiю.
Збiльшення статутного капiталу може привести до збiльшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, якi вже володiють пакетом у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй. До розмiщення акцiй додаткової емiсiї власниками пакетiв у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй є:
- Державне пiдприємство "Миколаївський морський торговельний порт", володiє 4 733 967 акцiй Товариства, що складає 11,999308% вiд загального розмiру Статутного капiталу.
- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю"КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ"СОЛЬДIС", яка дiє в iнтересах Закритого недиверсифiкованого венчурного пайового iнвестицiйного фонду "ФОНД IНВЕСТИЦIЙ В МАШИНОБУДУВАННЯ", володiє 3 945 200 акцiй Товариства, що складає 10,00% вiд загального розмiру Статутного капiталу.
- Компанiя «ОРЕКСIМ ХОЛДИНГС ЛIМIТЕД» (OREXIM HOLDINGS LIMITED), володiє 30 585 284 акцiй Товариства, що складає 77,525306% вiд загального розмiру Статутного капiталу.
Спiввiдношення (у вiдсотках) суми акцiй, на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу Товариства на дату прийняття рiшення – 153,472574%.
Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної суми акцiй Товариства, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу Товариства на дату прийняття рiшення – 100%.
Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються
1) участь в управлiннi Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представникiв);
2) отримання дивiдендiв;
3) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства;
4) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi пропорцiйно до кiлькостi належних їм акцiй;
5) переважне право на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами Товариства, за цiною та на умовах, запропонованих акцiонером третiй особi, пропорцiйно кiлькостi акцiй, що належать кожному з них – у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством;
6) переважне право на придбання розмiщуваних Товариством простих акцiй пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй.
7) iншi права передбаченi законодавством.
Оплата простих iменних акцiй додаткової емiсiї здiйснюється грошовими коштами в нацiональнiй валютi на рахунок Товариства - №26008924418307 вiдкритий в ПрАТ АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478. Оплата за акцiї в iноземнiй валютi або активами, iншими, нiж грошовi кошти, умовами розмiщення не передбачається.
Метою використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд розмiщення акцiй є збiльшення, диверсифiкацiя виробничих потужностей, пiдвищення логiстичної i комерцiйної привабливостi, шляхом реконструкцiї, модернiзацiї iснуючих основних фондiв та будiвництва додаткових виробничих об’єктiв.
Весь обсяг залучених фiнансових ресурсiв в розмiрi 27 246 600 (двадцять сiм мiльйонiв двiстi сорок шiсть тисяч шiстсот) гривень 00 копiйок буде спрямований на:
- реконструкцiю iснуючих основних фондiв – 4 106 700,00 грн.;
- модернiзацiю iснуючих основних фондiв - 5 518 800,00 грн.;
- будiвництво додаткових виробничих об’єктiв – 17 621 100,00 грн.
Конвертацiя цiнних паперiв, щодо яких прийнято рiшення про розмiщення, не передбачена.
Iншої суттєвої iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї немає.