Приватне акціонерне товариство
"Миколаївський комбінат хлібопродуктів"
 
 
Сторінки розділу
 


 

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Приватне акціонерне товариство «Миколаївський комбінат хлібопродуктів»

(код за ЄДРПОУ 00952114, місцезнаходження: 54034, м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, буд. 122)

Повідомляємо, що 08 серпня 2017р. о 12.00 годині за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, буд. 122, у приміщенні адміністрації ПрАТ «МКХП», зал засідань, відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів з наступним проектом порядку денного.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення:

«Обрати лічильну комісію на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 08.08.2017р. - у наступному складі: Бондаренко Ігор Олександрович (голова лічильної комісії), Габуєва Олена Миколаївна, Сюрченко Павло Васильович (члени лічильної комісії)».

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

«Обрати Головою Зборів Присенко Ольгу Олександрівну, Секретарем Зборів – Бондар Вікторію Миколаївну.».

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

«Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів:

1) розгляд питань проводити у черговості, визначеній відповідно до затвердженого Наглядовою радою порядку денного;

2) голосування по всім питанням порядку денного проводити іменними бюлетенями для голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми. Голосування відбувається за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос;

3) голосування проводити бюлетенями, засвідченими в порядку, передбаченому Статутом Товариства.

4) основна доповідь – до 10 хвилин;

5) співдоповідь – до 5 хвилин;

6) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

7) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

8) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

9) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.»

4. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення:

«Збільшити розмір статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» за рахунок додаткових внесків з 17 753 400 (сімнадцяти мільйонів сімсот п’ятдесяти трьох тисяч чотирьохсот) гривень 00 копійок до 45 000 000 (сорока п’яти мільйонів) гривень 00 копійок шляхом приватного розміщення простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» у кількості 60 548 000 (шістдесят мільйонів п’ятсот сорок вісім тисяч) штук номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 45 копійок за одну акцію загальною номінальною вартістю 27 246 600 (двадцять сім мільйонів двісті сорок шість тисяч шістсот) гривень 00 копійок.»

5. Про приватне розміщення простих іменних акцій Товариства.

Проект рішення:

«1. Здійснити приватне розміщення 60 548 000 (шістдесят мільйонів п’ятсот сорок вісім тисяч) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0 (нуль) гривень 45 копійок кожна загальною номінальною вартістю 27 246 600 (двадцять сім мільйонів двісті сорок шість тисяч шістсот) гривень 00 копійок серед акціонерів Приватного акціонерного товариства «Миколаївський комбінат хлібопродуктів», які є акціонерами на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, а саме на 08.08.2017р.

2. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій Приватного акціонерного товариства «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» (додається до протоколу)».

6. Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб Товариства, яким надаються відповідні повноваження для організації та проведення приватного розміщення простих іменних акцій Товариства.

Проект рішення:

«1.Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;

- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;

- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

2. Визначити директора Товариства уповноваженою особою Товариства, якому надається повноваження щодо:

- проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

- проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками (учасниками приватного розміщення) у процесі приватного розміщення акцій;

- проведення дій щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.»

Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться у день проведення Зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації акціонерів: 11:20 год., закінчення реєстрації: 11:50 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 02.08.2017 року.

Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - довіреність, засвідчену згідно з вимогами чинного законодавства та документ, що посвідчує особу.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, здійснюється за місцезнаходженням товариства (приймальня) за письмовою заявою на ім’я директора Хохлова О.С.. у робочі дні з 10-00 до 15-00 год., а також в день проведення зборів у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Хохлов О.С. Телефон для довідок: (0512) 50-85-01

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного : www.mkhp.emitent.org.ua

Наглядова рада Товариства