Приватне акціонерне товариство
"Миколаївський комбінат хлібопродуктів"
 
 
Сторінки розділу
 


 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв"

2. Код за ЄДРПОУ

00952114

3. Місцезнаходження

54034, м.Миколаїв, 1-а Слобiдська, б.122

4. Міжміський код, телефон та факс

(0512)508501 (0512)508501

5. Електронна поштова адреса

mkhp@emitent.org.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://mkhp.emitent.org.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

   

II. Текст повідомлення

20 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв" було прийнято рiшення про змiну типу акцiонерного товариства - на приватне акцiонерне товариство. Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни - Приватне акцiонерне товариство "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв". Державна реєстрацiя вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР, була проведена 26 травня 2017 року.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Хохлов Олександр Сергiйович

Директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

26.05.2017

(дата)