Приватне акціонерне товариство
"Миколаївський комбінат хлібопродуктів"
 
 
Сторінки розділу
 


 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв"

2. Код за ЄДРПОУ

00952114

3. Місцезнаходження

54034, м.Миколаїв, 1-а Слобiдська, б.122

4. Міжміський код, телефон та факс

(0512)508501 (0512)508501

5. Електронна поштова адреса

mkhp@emitent.org.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://mkhp.emitent.org.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

   

II. Текст повідомлення

Приватне акцiонерне товариство "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв" (далi –«Товариство») отримало 25.05.2017р. листа вiд Компанiї «ОРЕКСIМ ХОЛДИНГС ЛIМIТЕД» (OREXIM HOLDINGS LIMITED), яким Товариство було повiдомлено про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства: Компанiя «ОРЕКСIМ ХОЛДИНГС ЛIМIТЕД» (OREXIM HOLDINGS LIMITED), юридична особа, яка заснована та здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до законiв країни Республiки Кiпр, реєстрацiйний номер HE305562, зареєстрований офiс якої знаходиться за адресою: вул. Строволос, 2035, оф. 104, Ставру 56, Республiка Кiпр, володiє 77,525306% акцiй у статутному капiталi Товариства. Розмiр пакета акцiй до змiни - 0 (нуль) простих iменних акцiй. Розмiр пакета акцiй пiсля змiни – 30 585 284 (тридцять чотири мiльйони п‘ятсот вiсiмдесят п’ять тисяч двiстi вiсiмдесят чотири) простi iменнi акцiї.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Хохлов Олександр Сергiйович

Директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

26.05.2017

(дата)