Приватне акціонерне товариство
"Миколаївський комбінат хлібопродуктів"
 
 
Сторінки розділу
 


 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Т.в.о.директора

 

 

 

Лонський Андрiй Борисович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

16.09.2016

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

54034, м. Миколаїв, вул. 1-а Слобiдська, буд. 122

4. Код за ЄДРПОУ

00952114

5. Міжміський код та телефон, факс

0512508501 (0512)24-62-59

6. Електронна поштова адреса

mkhp@emitent.org.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

16.09.2016

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

178 (2432) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

19.09.2016

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.mlyn.mykolayiv.com

в мережі Інтернет

16.09.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

14.09.2016

1000000

54745

1826.65

Зміст інформації:

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "МКХП", якi вiдбулись 14.09.2016 року (Протокол №3 вiд 14.09.2016р) було прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом перiоду з 14 вересня 2016 р. по 13 вересня 2017 р., в тому числi правочини, пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: кредитних договорiв, депозитних договорiв, договорiв про надання фiнансових та майнових порук, договорiв застави/iпотеки, договорiв позики, в тому числi спiвробiтникам Товариства, договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв переробки зернових культур, договорiв на будiвельнi/ремонтнi роботи, договорiв пiдряду, договорiв оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних дiлянок), договорiв зберiгання, договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо, правочинiв пов’язаних з укладенням мирових угод.
Гранична сукупна вартiсть - не бiльш нiж 1 000 000 000 (Один мiльярд) гривень 00 коп.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 54 745 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить - 1826,65%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства:39267049 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах Товариства: 34530484 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення:34530484 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення :0 шт.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.