Приватне акціонерне товариство
"Миколаївський комбінат хлібопродуктів"
 
 
Сторінки розділу
 


 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Хохлов Олександр Сергiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

23.03.2017

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00952114

4. Місцезнаходження

Миколаївська , Центральний р-н, 54034, м. Миколаїв, вул. 1-а Слобiдська, буд. 122

5. Міжміський код, телефон та факс

(0512) 50-85-01, (0512) 24-62-59

6. Електронна поштова адреса

mkhp@emitent.org.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.03.2017

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" №59(2564)

 

28.03.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

mkhp.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

27.03.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

X

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

   

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

1. У звiтному перiодi Товариство не користувалося послугами рейтингового агенства. Iнформацiя за Роздiлом 5: "Iнформацiя про рейтингове агентство" вiдсутня.
2. Облiгацiї Товариством не випускались.
3. Iншi цiннi папери Товариством не випускались.
4. Похiднi цiннi папери вiдсутнi.
5. Викуп власних акцiй Товариством не вiдбувався.
6. Борговi цiннi папери Товариством не випускались.
7. Iпотечнi облiгацiї Товариством не випускались. Iнформацiя за Роздiлом19: "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" вiдсутня.
8. Iнформацiя за Роздiлом 20: "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не заповнюється у зв'язку iз вiдсутнiстю iпотечних цiнних паперiв.
9. Iпотечнi сертифiкати Товариством не випускались.
10. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня.
11. Сертифiкати ФОН Товариством не випускались. Iнформацiя за роздiлами 23: "Основнi вiдомостi про ФОН"; 24: "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН"; 25: "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН"; 26: "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН"; 27: "Правила ФОН" вiдсутня.
12. Емiсiя цiльових облiгацiй пiдприємств не здiйснювалась. Iнформацiя за Роздiлом 32: "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" вiдсутня.
13. У зв'язку з тим, що поля "дата" не передбачають вiдсутнiсть запису, то у разi, якщо подiя не вiдбувалась, цi поля заповнено датою, що є неймовiрною для таких подiй, а саме: 01.01.1900.
14. Незаповненi графи Звiту вважати такими, що мають "нульове" значення або свiдчать про вiдсутнiсть подiї.
15. "Н/д" означає "немає даних".
16. На момент подачi звiту засновнику Товариства Регiональному вiддiленню ФДМУ по Миколаївськiй областi належить 0% акцiй Товариства.
17. Посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
18 Товариство не приймало рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. Iнформацiя по даному роздiлу вiдсутня.
19. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 28.04.2016 р.) прийнято рiшення у зв’язку зi збитками Товариства не проводити виплату дивiдендiв за результатами 2015 року.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 №490534

3. Дата проведення державної реєстрації

19.08.1998

4. Територія (область)

Миколаївська

5. Статутний капітал (грн)

17753400

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

232

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

10.61 Виробництво продуктiв борошномельно-круп'яної промисловостi (основний)

10.91 Виробництво готових кормiв для тварин, що утримуються на фермах

46.21 Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин

10. Органи управління підприємства

Вищий орган Товариства – Загальнi збори акцiонерiв; Регулюючий та контролюючий орган Товариства – Наглядова рада; Одноосiбний виконавчий орган Товариства – Директор; Контролюючий орган – Ревiзiйна комiсiя.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АБ "УКРГАЗБАНК"

2) МФО банку

320478

3) поточний рахунок

26008924418307

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АБ "УКРГАЗБАНК"

5) МФО банку

320478

6) поточний рахунок

26008924418307

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Проведення вимiрювань у сферi поширення державного метрологiчного нагляду

№РН-0006/2015

28.01.2015

Мiнiстерство економiчного розвитку та торгiвлi України

28.01.2018

Опис

Заплановано в листопадi-груднi 2017 року готувати документи на атестацiю лабораторiї для отримання Свiдоцтва про атестацiю на наступний перiод з кiнця сiчня 2018 року.

 

Придбання, зберiгання використання, знищення прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв

№ 584 вiд 24.11.2016

24.11.2016

Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками

24.11.2021

Опис

У зв’язку з постiйним використанням в роботi ПАТ «МКХП» прекурсорiв, строк дiї лiцензiї буде продовжуватись на необхiдний термiн.

 

Початок робiт об’єктiв на територiї (протипожежнi заходи)

Дозвiл № 44

14.04.2011

Управлiння МНС України в Миколаївськi областi

Необмежена

Опис

Строк дiї дозволу буде продовжуватись виходячи з виробничої необхiдностi.

 

Експлуатацiя потужностей з виробництва, змiшування та приготування кормових добавок, премiксiв i кормiв

№ 14-20-03 PF

15.02.2016

Головне управлiння ветеринарної медицини в Миколаївської областi

14.02.2017

Опис

Строк дiї дозволу продовжено до 14.02.2018.

 

Експлуатацiя потужностей з виробництва, переробки або реалiзацiї харчових продуктiв (борошно-млинарська промисловiсть)

№54042/11/22

25.07.2011

Заводська районна санiтарно-епiдемiологiчна станцiя

Необмежена

Опис

Н/д

 

Експлуатацiя потужностей з виробництва, переробки або реалiзацiї харчових продуктiв (торгiвля)

№54042/19/25

12.03.2012

Заводська районна санiтарно-епiдемiологiчна станцiя

Необмежена

Опис

Н/д

 

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки

№ 158.16.48

01.06.2016

Управлiння Держпрацi у Миколаївськiй областi

01.06.2021

Опис

Строк дiї дозволу буде продовжуватись виходячи з виробничої необхiдностi.

 

Експлуатацiя машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки

№ 157.16.48

01.06.2016

Управлiння Держпрацi у Миколаївськiй областi

01.06.2021

Опис

Строк дiї дозволу буде продовжуватись виходячи з виробничої необхiдностi.

 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами

№4810136300-296

24.01.2014

Миколаївська обласна державна адмiнiстрацiя Управлiння екологiї та природних ресурсiв

24.01.2019

Опис

Строк дiї дозволу буде продовжуватись виходячи з виробничої необхiдностi.

 


13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Миколаївська хлiбоприймальна компанiя"

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

39298157

4) місцезнаходження

54034, Миколаївська область, мiсто Миколаїв, Центральний район, вулиця 1-а Слобiдська, 122

5) опис

Юридична особа зареєстрована 10.07.2014, ПАТ «МКХП» належить 100%.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря

1

2

3

4

01.01.1900

01.01.1900

Н/д

Н/д, Н/д

Опис

Посада корпоративого секретаря на Товариствi вiдсутня.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Регiональне вiддiлення ФДМУ по Миколаївськiй областi

20917284

54017Україна м. Миколаїв вул. Чкалова, буд. 20

0

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Хохлов Олександр Сергiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д Н/д Н/д

4) рік народження**

1987

5) освіта**

Одеська нацiональна академiя харчових технологiй, 2009, Спецiалiст з технологiї зберiгання i переробки зерна

6) стаж роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник директора ПАТ «МКХП» (м. Миколаїв).

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.09.2016 до переобрання

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття персональних даних. Керує роботою Товариства та дiє вiд iменi Товариства без довiреностi, представляє iнтереси Товариства в його вiдносинах з iншими органами i органiзацiями, веде переговори та укладає угоди вiд iменi Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та внутрiшнiм Положенням.
Отримує винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису.
Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 9 рокiв. Посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: заступник генерального директора ТОВ СП «НIБУЛОН»;- керiвник служби якостi ТОВ «Кернел трейд»; заступник директора ПАТ «МКХП».

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мечет Руслан Григорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д Н/д Н/д

4) рік народження**

1977

5) освіта**

Унiверситет внутрiшнiх справ, 1999, Практична психологiя, Психолог; Унiверситет внутрiшнiх справ, 2000, Правознавство, Юрист; Пiвденна академiя Мiнпромполiтики України, 2007, Економiка i менеджмент, Економiст з фiнансiв

6) стаж роботи (років)**

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

01.02.2016 - ТОВ «ФЛАЙБРИДЖ» - директор.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.08.2016 до наступних рiчних загальних зборiв Товариства

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття персональних даних. Контроль та регулювання дiяльностi директора, захист прав акцiонерiв Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та внутрiшнiм Положенням. Винагорода в грошовiй формi не виплачувалась, винагорода в натуральнiй формi не здiйснювалась. Особу обрано у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 23 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 09.04.2013 – ТОВ «ОРЕКСИМ УКРАЇНА» - начальник вiддiлу безпеки; за сумiсництвом; 01.02.2016 - ТОВ «ФЛАЙБРИДЖ» - директор. Є незалежним директором.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради, секретар Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бондар Вiкторiя Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д Н/д Н/д

4) рік народження**

1977

5) освіта**

Вища юридична, Нацiональна юридична академiя iм. Я. Мудрого, 1999, Правознавство, юрист

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

23.07.2012- основне мiсце роботи- начальник юридичного вiддiлу ТОВ «Югекотоп» (м. Миколаїв).

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.08.2016 до наступних рiчних загальних зборiв Товариства

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття персональних даних. Контроль та регулювання дiяльностi директора, захист прав акцiонерiв Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та внутрiшнiм Положенням. Винагорода в грошовiй формi не виплачувалась, винагорода в натуральнiй формi не здiйснювалась. Особу обрано у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 17 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: з 08.09.1999 управлiння Одеської залiзницi; 02.06.2010-06.03.2012- за сумiсництвом юрисконсульт ТОВ «Югекотоп»; 01.07.2011- Юрисконсульт 1 категорiї ТОВ «Югекотоп»;
23.07.2012- основне мiсце роботи- начальник юридичного вiддiлу ТОВ «Югекотоп». Є представником акцiонера Компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю «МАТРОПА IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД».

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Стадник Iгор Анатолiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д Н/д Н/д

4) рік народження**

1965

5) освіта**

Миколаївський ордена Трудового Червоного Прапора кораблебудiвельний iнститут iм. адм. С.Й.Макарова, 1992, Судновi машини та механiзми, iнженер-механiк

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

01.12.2011 – по теперiшнiй час ТОВ «ЕВЕРI» (м. Миколаїв), керiвник проектiв та програм у сферi матерiального (нематерiального) виробництва.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.08.2016 до наступних рiчних загальних зборiв Товариства

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття персональних даних. Контроль та регулювання дiяльностi директора, захист прав акцiонерiв Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та внутрiшнiм Положенням. Винагорода в грошовiй формi не виплачувалась, винагорода в натуральнiй формi не здiйснювалась. Особу обрано у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 26 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 01.12.2011 – по теперiшнiй час ТОВ «ЕВЕРI», керiвник проектiв та програм у сферi матерiального (нематерiального) виробництва; 02.01.2008-07.11.2011 ТОВ «Вiойл-Агро» керiвник проект.
Є незалежним директором.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Балакiрєв Микола Валерiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д Н/д Н/д

4) рік народження**

1950

5) освіта**

Одеський Ордена Трудового Червоного Прапора полiтехнiчний iнститут, 1972, Промислова теплоенергетика, Iнженер-промтеплоенергетик Нацiональна юридична академiя iм. Ярослава Мудрого, 1996, Правознавство, Юрист

6) стаж роботи (років)**

46

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

09.02.2012 – по теперiшнiй час ТОВ «ЕВЕРI» (м. Миколаїв), провiдний iнженер проекту.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.08.2016 до наступних рiчних загальних зборiв Товариства

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття персональних даних. Контроль та регулювання дiяльностi директора, захист прав акцiонерiв Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та внутрiшнiм Положенням. Винагорода в грошовiй формi не виплачувалась, винагорода в натуральнiй формi не здiйснювалась. Особу обрано у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 46 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 09.02.2012 – по теперiшнiй час ТОВ «ЕВЕРI», провiдний iнженер проекту; 01.07.2006-31.05.2010 Державна iнспекцiя з енергозбереження, начальник територiального управлiння Державної iнспекцiї з енергозбереження по Миколаївськiй обл. – старший державний iнспектор.
Є незалежним директором.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Галiмська Галина Вiкторiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д Н/д Н/д

4) рік народження**

1971

5) освіта**

Миколаївський аграрний унiверситет, 2006, Менеджмент органiзацiй, Менеджер-економiст

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

2013-2016 ТОВ «Орексiм Україна» (м. Миколаїв) начальник вiддiлу планування та економiчного аналiзу.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.08.2016 до наступних рiчних загальних зборiв Товариства

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття персональних даних. Контроль та регулювання дiяльностi директора, захист прав акцiонерiв Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та внутрiшнiм Положенням. Винагорода в грошовiй формi не виплачувалась, винагорода в натуральнiй формi не здiйснювалась. Особу обрано у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 22 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 2013-2016 ТОВ «Орексiм Україна» начальник вiддiлу планування та економiчного аналiзу; 2010-2013 ФГ «Органiк Сiстемс» начальник планово-економiчного вiддiлу. Є незалежним директором.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Голубєва Олена Павлiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д Н/д Н/д

4) рік народження**

1978

5) освіта**

Український Державний Технiчний Унiверситет, 2001, Iнженер-кораблебудiвник, Мiжнародна технiчна iнформацiя МФ «Пiвденна академiя пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв», 2002, Фiнанси та кредит

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

З 03.01.2013 заступник фiнансового директора з податкiв та МСФЗ ТОВ «Орексим Україна» (м. Миколаїв).

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.08.2016 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття персональних даних. Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та внутрiшнiм Положенням. Винагорода в грошовiй формi не виплачувалась, винагорода в натуральнiй формi не здiйснювалась.
Особу обрано у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Ревiзiйної комiсiї. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 16 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 03.11.2010-31.12.2012 головний спецiалiст з податкiв та МСФЗ ФГ «Органiк Системс»;
з 03.01.2013 заступник фiнансового директора з податкiв та МСФЗ ТОВ «Орексим Україна»

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шабалiна Марiя Вадимiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д Н/д Н/д

4) рік народження**

1983

5) освіта**

Миколаївський державний комерцiйний технiкум, 2002, Бухгалтерський облiк, Бухгалтер Приватний вищий навчальний заклад «Європейський унiверситет», 2006, Облiк i аудит, Спецiалiст з облiку та аудиту

6) стаж роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

з 2014-по теперiшнiй час – ТОВ «Юнiкорн Мерiтайм» (м. Миколаїв), консультант з податкiв та зборiв.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.08.2016 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття персональних даних. Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та внутрiшнiм Положенням. Винагорода в грошовiй формi не виплачувалась, винагорода в натуральнiй формi не здiйснювалась. Особу обрано у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Ревiзiйної комiсiї. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 14 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: з 2014-по теперiшнiй час – ТОВ «Юнiкорн Мерiтайм», консультант з податкiв та зборiв;
2012-2014 – ТОВ «Югекотоп», консультант з податкiв та зборiв;
2012 – ТОВ «Вторметпiвдень», головний бухгалтер.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Стайновська Марина Валерiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д Н/д Н/д

4) рік народження**

1976

5) освіта**

ВНЗ «Вiдкритий мiжнародний унiверситет розвитку людини «Україна», 2010, Економiка i пiдприємництво, Бакалавр з економiки i пiдприємництва; ВНЗ «Вiдкритий мiжнародний унiверситет розвитку людини «Україна», 2012, Фiнанси i кредит, Магiстр

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Провiдний бухгалтер Фермерського господарства «Органiк Сiстем» (м. Миколаїв), бухгалтер ТОВ ТПК «БIМС» (м. Одеса), головний бухгалтер ТОВ «Голдкор» (м. Миколаїв).

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.10.2016 безстроково

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття персональних даних. Отримує винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису.
Змiни у персональному складi обгрунтованi виробничою необхiднiстю. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини- немає. Загальний стаж роботи 19 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: провiдний бухгалтер Фермерського господарства «Органiк Сiстем» , бухгалтер ТОВ ТПК «БIМС», головний бухгалтер ТОВ «Голдкор».

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор

Хохлов Олександр Сергiйович

Н/д Н/д Н/д

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Мечет Руслан Григорович

Н/д Н/д Н/д

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради, Секретар Наглядової ради

Бондар Вiкторiя Миколаївна

Н/д Н/д Н/д

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Стадник Iгор Анатолiйович

Н/д Н/д Н/д

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Балакiрєв Микола Валерiйович

Н/д Н/д Н/д

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Галiмська Галина Вiкторiвна

Н/д Н/д Н/д

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Голубєва Олена Павлiвна

Н/д Н/д Н/д

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Шабалiна Марiя Вадимiвна

Н/д Н/д Н/д

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Стайновська Марина Валерiївна

Н/д Н/д Н/д

0

0

0

0

0

0

Усього

0

0

0

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Державне пiдприємство "Миколаївський морський торговельний порт"

01125608

54020 Україна Миколаївська Заводський р-н м. Миколаїв вул. Заводська, буд. 23/14

4733967

11.9993

11.9993

4733967

0

0

0

"МАТРОПА IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД" (MATROPA INVESTMENTS LIMITED)

355420

1047 Кiпр - м. Нiкосiя Iонiон Нiсон, 11А, Палурiотiсса

34530484

87.5253

87.5253

34530484

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

39264451

99.5246

99.5246

39264451

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

 

 

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

28.04.2016

Кворум зборів**

99.996

Опис

Загальнi збори акцiонерiв вiдбулись з наступним порядком денним:
1. Затвердження процедурних питань проведення поточних загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiти органiв управлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015 рiк та про плани на 2016 рiк. Пiдсумки рiшення за наслiдками розгляду звiтiв.
3. Про затвердження звiтiв та рiчного балансу Товариства за 2015 рiк.
4. Про розподiл прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками 2015 року.
5. Внесення змiн до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї.
6. Внесення змiн до внутрiшнiх положень товариства. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства.
7. Припинення повноважень членiв Наглядової Ради.
8. Обрання членiв Наглядової Ради; затвердження умов (в тому числi встановлення розмiру винагороди) договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової Ради; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової Ради.
9. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятися Товариством протягом одного року з ати прийняття такого рiшення.
Iнших пропозицiй до порядку денного не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного: Перше питання порядку денного: Затвердити: 1.Робочу Президiю Зборiв у складi:Голова Зборiв – Флорiна Лариса Василiвна; Секретар Зборiв – Флорiна Софiя Олександрiвна. 2. Лiчiльну комiсiю у складi: Остапенко Вiкторiя Сергiївна – Голова Лiчiльної комiсiї; Бойченко Ганна Iгорiвна – Член Лiчiльної комiсiї; Заря Олена Миколаївна – Член Лiчiльної комiсiї. 3. Регламент розгляду питань Порядку денного: Основна доповiдь – до 20 хвилин; Спiвдоповiдь – до 10 хвилин; Виступи в дебатах – до 5 хвилин; Вiдповiдi на запитання – до 5 хвилин. Запис для виступу на Зборах та подання питань здiйснюється шляхом подання письмових звернень до Президiї Зборiв. Збори проводяться без перерви. Форма голосування з питань порядку денного: 1-7,9 питання – бюлетенями; 8 питання – бюлетенем для кумулятивного голосування.
Друге питання порядку денного: прийняти до вiдома та затвердити звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк та про плани на 2016 рiк. Прийняти до вiдома та затвердити звiт Наглядової ради за 2015 рiк та про плани на 2016 рiк. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк, взяти до уваги та врахувати висновки при затвердженнi фiнансових звiтiв Товариства.
Третє питання порядку денного: затвердити рiчнi звiти та баланс Товариства за 2015 рiк.
Четверте питання порядку денного: Здiйснити покриття збиткiв за рахунок виробничої дiяльностi у майбутнiх перiодах.У зв’язку зi збитками Товариства не проводити виплату дивiдендiв за результатами 2015 року.
П’яте питання порядку денного: Затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї.
Шосте питання порядку денного: Внести змiни до внутрiшнього Положення Товариства про Загальнi збори акцiонерiв.Внести змiни до внутрiшнього Положення Товариства про Наглядову раду.
Сьоме питання порядку денного: Припинити повноваження членiв Наглядової Ради: «Банта Агрiкалчурал Iнвестментс Лiмiтед» (BANTA AGRICULTURAL INVESTMENTS LIMITED); Матвiйчука Сергiя Анатолiйовича; Мормиль Олександра Володимировича; Литвак Ольги Iгорiвни; Остапенко Володимира Валерiйовича.
Восьме питання порядку денного: Обрати членами Наглядової Ради Товариства акцiонерiв та представникiв акцiонерiв у кiлькостi п’яти осiб: Представника акцiонера «Банта Агрiкалчурал Iнвестментс Лiмiтед» (BANTA AGRICULTURAL INVESTMENTS LIMITED) – Опришко Володимира Олексiйовича. Затвердити умови (в тому числi встановлення розмiру винагороди) договору (контракту). Особа, яка уповноважується на пiдписання договору (контракту) – Голова Правлiння ПАТ «МКХП»; Матвiйчука Сергiя Анатолiйовича. Затвердити умови (в тому числi встановлення розмiру винагороди) договору (контракту). Особа, яка уповноважується на пiдписання договору (контракту) – Голова Правлiння ПАТ «МКХП»; Мормиля Олександра Володимировича. Затвердити умови (в тому числi встановлення розмiру винагороди) договору (контракту). Особа, яка уповноважується на пiдписання договору (контракту) – Голова Правлiння ПАТ «МКХП»; Литвак Ольгу Iгорiвну. Затвердити умови (в тому числi встановлення розмiру винагороди) договору (контракту). Особа, яка уповноважується на пiдписання договору (контракту) – Голова Правлiння ПАТ «МКХП»; Остапенко Володимира Валерiйовича. Затвердити умови (в тому числi встановлення розмiру винагороди) договору (контракту). Особа, яка уповноважується на пiдписання договору (контракту) – Голова Правлiння ПАТ «МКХП».
Дев’яте питання порядку денного: Попередньо схвалити значнi правочини, ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної звiтностi, та якi укладатимуться Товариством з продажу-купiвлi, мiни, застави, оренди, внесення у статутний капiтал iнших господарських товариств наступних активiв: оборотних засобiв, товарiв, продукцiї, основних засобiв, цiнних паперiв; а також укладення кредитних договорiв та договорiв позики. Рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв згiдно з п.3 ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» дiйсне протягом року, тобто до 28 квiтня 2017 р.
При цьому, гранична сукупна вартiсть таких правочинiв не може перевищувати 100 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної звiтностi . Умови таких правочинiв обов’язково попередньо узгоджуються Наглядовою радою товариства. Рiшення про узгодження умов оформлюється протоколом засiдання Наглядової ради.

 

Вид загальних зборів*

 

 

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

02.08.2016

Кворум зборів**

87.94

Опис

Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв – акцiонер, який є власником бiльш нiж 5 вiдсоткiв простих iменних акцiй публiчного акцiонерного товариства «МКХП» - «МАТРОПА IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД» (MATROPA INVESTMENTS LIMITED).
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного наданi акцiонером, який є власником бiльш нiж 5 вiдсоткiв простих iменних акцiй публiчного акцiонерного товариства «МКХП» - «МАТРОПА IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД» (MATROPA INVESTMENTS LIMITED).
Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчiльної комiсiї.
2. Затвердження рiшення Наглядової ради про порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування.
3. Обрання Голови i Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв.
4. Прийняття рiшень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв.
5. Внесення змiн до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї. Обрання особи, уповноваженої на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства.
6. Внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства: про Загальнi збори акцiонерiв, про Наглядову раду, про Правлiння та про Ревiзiйну комiсiю Товариства.
7. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
8. Прийняття рiшення про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
10. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
11. Прийняття рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
12. Прийняття рiшення про розгляд клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СТИВIДОРНА IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ» (мiсцезнаходження: 54002, Україна, м. Миколаїв, вул. Заводська, буд. 23/26, Код ЄДРПОУ 36487633) (далi – ТОВ «СТИВIДОРНА IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ»), про надання в заставу належного нерухомого та рухомого майна Товариства, з метою забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «СТИВIДОРНА IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ» за Кредитними договорами № 10/2016 вiд 14.06.2016р. та № 11/2016 вiд 14.06.2016р., що укладенi з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦIОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280) (надалi – АБ «УКРГАЗБАНК», Банк).
13. Про затвердження/погодження Договору № 0807/2016 про безвiдсоткову поворотну фiнансову допомогу вiд 08 липня 2016 року, укладеного мiж Публiчним акцiонерним товариством «МИКЛАЇВСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ» та Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Стивiдорна iнвестицiйна компанiя» та рiшення Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ» про укладення даного Договору.
Результати розгляду питань порядку денного:
Перше питання порядку денного: Обрати лiчильну комiсiю у наступному складi: Остапенко Вiкторiя Сергiївна (голова лiчильної комiсiї), Бойченко Ганна Iгорiвна та Заря Олена Миколаївна (член лiчильної комiсiї).
Друге питання порядку денного: Затвердити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування, який визначено рiшенням Наглядової ради (Протокол №4-2/16 вiд 20.05.2016).
Третє питання порядку денного: Обрати головою Зборiв – Флорiну Ларису Василiвну, Секретарем Зборiв – Iванiцу Ларису Андрiївну.
Четверте питання порядку денного: Запис для виступу на Зборах подається у письмовому виглядi Головi Зборiв, вказуючи прiзвище, iмя та по-батьковi акцiонера (представника) та суть питання пiд час його обговорення. За оголошенi проекти рiшень, пiдготовленi за пропозицiями акцiонерiв, якi на день подання вимоги про проведення Загальних зборiв, є власниками 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй Товариства, та Наглядової ради, акцiонери голосують з використанням бюлетенiв, одержаних при реєстрацiї на Зборах. Форма голосування з питань порядку денного:
1-7, 9, 10, 12, 13 питання – бюлетенями; 8, 11 питання – бюлетенем для кумулятивного голосування. Регламент розгляду питань Порядку денного: Основна доповiдь – до 20 хвилин; Спiвдоповiдь – до 10 хвилин; Виступи в дебатах – до 5 хвилин; Вiдповiдi на запитання – до 5 хвилин.
П’яте питання порядку денного: Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства. Головi Правлiння Товариства надати право пiдпису Статуту та доручити здiйснити всi дiї пов’язанi з його державною реєстрацiєю.
Шосте питання порядку денного: Внести змiни та затвердити внутрiшнi Положення Товариства: про Загальнi збори акцiонерiв; про Наглядову раду; про Директора; про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Уповноважити Голову правлiння засвiдчити затвердженi внутрiшнi Положення Товариства.
Сьоме питання порядку денного: Достроково припинити повноваження членiв Наглядової ради: «Представника акцiонера «Банта Агрiкалчурал Iнвестментс Лiмiтед» (BANTA AGRICULTURAL INVESTMENTS LIMITED) – Опришко Володимира Олексiйовича; Матвiйчука Сергiя Анатолiйовича; Мормиль Олександра Володимировича; Литвак Ольги Iгорiвни; Остапенко Володимира Валерiйовича.
Восьме питання порядку денного: Наглядову раду Товариства обрано у наступному складi: Бондар Вiкторiя Миколаївна; Мечет Руслан Григорович; Стадник Iгор Анатолiйович; Галiмська Галина Вiкторiвна; Балакiрєв Микола Валерiйович.
Дев’яте питання порядку денного: Затвердити умови цивiльно-праоввих договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Голову правлiння протягом одного мiсяця з дати прийняття цього рiшення пiдписати вiд iменi Товариства договори (контракти) з членами Наглядової Ради, умови яких затверджено Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
Десяте питання порядку денного: Достроково припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї: Ковалишина Д.М.; Луценко Т.А.;Головача С.М.
Одинадцяте питання порядку денного: Ревiзiйну комiсiю Товариства обрано у наступному складi: Голубєва Олена Павлiвна; Лонський Андрiй Борисович; Шабалiна Марiя Вадимiвна.
Дванадцяте питання порядку денного: Задовольнити клопотання ТОВ «СТИВIДОРНА IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ» в повному обсязi, передати в iпотеку/заставу АБ «УКРГАЗБАНК» наступне нерухоме та рухоме майно, що належить Товариству на правi приватної власностi, згiдно Перелiку № 1, що є невiд’ємною частиною цього Протоколу, шляхом укладення з Банком вiдповiдних договорiв iпотеки та застави,з метою забезпечення виконання ТОВ «СТИВIДОРНА IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ» зобов’язань перед АБ «УКРГАЗБАНК», за Кредитними договорами № 10/2016 вiд 14.06.2016р. та № 11/2016 вiд 14.06.2016р., що укладенi мiж ТОВ «СТИВIДОРНА IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ» та АБ «УКРГАЗБАНК», на наступних умовах: кредит – 157 680 000,00 грн.; строк кредитування 36 мiсяцiв; процентна ставка за строковою заборгованiстю 21,5 % рiчних, за простроченою заборгованiстю 26,5 % рiчних, а також зi сплатою комiсiй, штрафiв та пенi у розмiрi i випадках що будуть визначенi Банком, вiдновлювальна кредитна лiнiя – 3 000 000,00 дол. США; строк кредитування 36 мiсяцiв; процентна ставка за строковою заборгованiстю 11 % рiчних, за простроченою заборгованiстю 16 % рiчних, а також зi сплатою комiсiй, штрафiв та пенi у розмiрi i випадках що будуть визначенi Банком. Iншi умови договору iпотеки Головi правлiння Товариства визначити на власний росуд (в т.ч. з правом збiльшення обсягу зобов’язань Товариства перед АБ «УКРГАЗБАНК» без будь-яких обмежень.
Тринадцяте питання порядку денного: Затвердити/погодити Договiр №0807/2016 про безвiдсоткову поворотну фiнансову допомогу вiд 08 липня 2016 року, укладений мiж Публiчним акцiонерним товариством «МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ» та Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Стивiдорна iнвестицiйна компанiя», для погашення кредитної заборгованостi ПАТ «МКХП» в розмiрi 10 132 270,92 (десять мiльйонiв сто тридцять двi тисячi двiстi сiмдесят гривень 92 коп.) грн.. та гривневого еквiваленту 3 326 110,37 (три мiльйони триста двадцять шiсть тисяч сто десять доларiв 37 центiв США) дол.. США за курсом НБУ на дату перерахування, та рiшення Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ» № 7/16 вiд 01.07.2016р. про укладення даного Договору.
Iнших пропозицiй до порядку денного не надходило.

 

Вид загальних зборів*

 

 

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

14.09.2016

Кворум зборів**

87.9375

Опис

Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв – Наглядова рада Товариства.
Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв.
3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв.
4. Про надання згоди на вчинення значних правочинiв.
5. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв.
6. Про надання повноважень на укладання значних правочинiв, в т.ч. значних правочинiв, на вчинення яких надана попередня згода.
Iнших пропозицiй до порядку денного не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного:
Перше питання порядку денного: Обрати лiчильну комiсiю у наступному складi: Дейнекiна Ольга Олексiївна (голва лiчильної комiсiї), Габуєва Олена Миколаївна та Сюрченко Павло Васильович (члени лiчильної комiсiї).
Друге питання порядку денного: Обрати головою Зборiв Кiян Олену Вiкторiвну, секретарем Зборiв – Бондар Вiкторiю Миколаївну.
Третє питання порядку денного: Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв:
1) розгляд питань проводити у черговостi, визначенiй вiдповiдно до затвердженого Наглядовою радою порядку денного; 2) голосування по всiм питання порядку денного проводити вiдкрито, iменними бюлетенями для голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми; 3) голосування проводити бюлетенями, засвiдченими в порядку, передбаченому Статутом Товариства; 4) основна доповiдь – до 10 хвилин; 5) спiвдоповiдь – до 5 хвилин; 6) виступ в дебатах – до 5 хвилин; 7) вiдповiдi на запитання – до 3-х хвилин; 8) запитання до доповiдачiв та спiвдоповiдачiв ставляться в письмовiй формi. Питання повиннi бути сформульованi коротко, чiтко та не мiстити оцiнки доповiдi або доповiдача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться; 9) акцiонер може виступати тiльки з питання, яке обговорюється.
Четверте питання порядку денного: Надати згоду на вчинення значних правочинiв Публiчним акцiонерним товариством «Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв» (надалi – Товариство), а саме передати в iпотеку та/або заставу Публiчному акцiонерному товариству Акцiонерний банк «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280) нерухоме та рухоме майно, що належить Товариству на правi приватної власностi, зазначене в Перелiку № 1, що є невiд’ємною частиною цього Протоколу, шляхом укладення з Публiчним акцiонерним товариством Акцiонерний банк «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280) вiдповiдних договорiв iпотеки та застави майна, з метою забезпечення виконання Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «СТИВIДОРНА IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ» (ЄДРПОУ 36487633) зобов’язань перед Публiчним акцiонерним товариством Акцiонерний банк «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280) за Кредитними договорами №10/2016 вiд 14.06.2016р. та № 11/2016 вiд 14.06.2016р. Iншi умови договорiв iпотеки та/або застави Директору Товариства, в тому числi тимчасово виконуючому обов’язки директора Лонському Андрiю Борисовичу, визначити на власний розсуд (в тому числi, з правом збiльшення обсягу зобов’язань Товариства перед АБ «УКРГАЗБАНК» без будь-яких обмежень), окрiм умов, визначених цим рiшенням.
П’яте питання порядку денного: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись товариством протягом перiоду з 14 вересня 2016 р. по 13 вересня 2017 р., в тому числi правочини, пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: кредитних договорiв, депозитних договорiв, договорiв про надання фiнансових та майнових порук, договорiв застави/iпотеки, договорiв позики, в тому числi спiвробiтникам Товариства, договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв переробки зернових культур, договорiв на будiвельнi/ремонтнi роботи, договорiв пiдряду, договорiв оренди нерухомого майна(в т.ч. земельнi дiлянки), договорiв зберiгання, договорiв вiдступлення право вимоги, договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо, правочинiв пов’язаних з укладенням мирових угод – граничною сукупною вартiстю не бiльш нiж 1 000 000 000 (Один мiльярд) гривень 00 коп. Обмеження, передбаченi даним пунктом, не стосуються правочинiв, передбачених п. 4 порядку денного цих Загальних зборiв акцiонерiв.
Шосте питання порядку денного: Надати повноваження Директору Товариства, в тому числi тимчасово виконуючому обов’язки директора Лонському Андрiю Борисовичу, вчини нити значнi правочини, згоду на якi надано Рiшенням цих Загальних зборiв акцiонерiв, шляхом укладання договорiв iпотеки та/або застави нерухомого та рухомого майна Товариства, з правом визначення iнших умов таких договорiв на власний розсуд. Надати повноваження Наглядовiй радi товариства визначати та затверджувати конкретнi умови значних правочинiв, на якi надана попередня згода (стосовно правочинiв, зазначених в п. 5 порядку денного цих Загальних зборiв акцiонерiв).

 

 

9. Інформація про дивіденди

 

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

       

Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату

       

Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату

01.01.1900/0грн

     

Опис

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 28.04.2016 р.) прийнято рiшення у зв’язку зi збитками Товариства не проводити виплату дивiдендiв за результатами 2015 року.

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України»

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ Подiльський р-н м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Н/д

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Н/д

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(044) 279-65-40

Факс

(044) 279-13-22

Вид діяльності

Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть (основний)

Опис

Мiж ПАТ "МКХП" та ПАТ "НДУ" укладено договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Трансаудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23865010

Місцезнаходження

65044 Україна Одеська - м. Одеса проспект Шевченка, буд. 2

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№007180

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

24.12.2009

Міжміський код та телефон

7773748

Факс

7773748

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування

Опис

Н/д

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство "Українська транспортна страхова компанiя"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

22945712

Місцезнаходження

01033 Україна м. Київ Печерський р-н м. Київ вул. Саксаганського, буд. 77

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АГ №569118

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

02.12.2010

Міжміський код та телефон

0443039770

Факс

0443039770

Вид діяльності

Iншi види страхування, крiм страхування життя

Опис

Н/д

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПЗУ УКРАЇНА"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

20782312

Місцезнаходження

04053 Україна м. Київ - м. Київ вул. Сiчових стрiльцiв, буд. 40

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №500113

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

15.12.2009

Міжміський код та телефон

80442386238

Факс

80442469625

Вид діяльності

Iншi види страхування, крiм страхування життя

Опис

Н/д

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30115243

Місцезнаходження

03062 Україна м. Київ - м. Київ проспект Перемоги, буд. 65

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АГ №569183

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

06.01.2011

Міжміський код та телефон

0445360020

Факс

0445360020

Вид діяльності

Iншi види страхування, крiм страхування життя

Опис

Н/д

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

33908322

Місцезнаходження

03056 Україна м. Київ - м. Київ вул. Борщагiвська, буд.154

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 198580

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя,що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

21.03.2006

Міжміський код та телефон

044 502 67 37

Факс

044 502 67 37

Вид діяльності

Iншi види страхування, крiм страхування життя

Опис

Н/д

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СААД ЛIГАЛ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

37814474

Місцезнаходження

01133 Україна м. Київ Печерський р-н м. Київ бульвар Лесi Українки, буд. 26

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Н/д

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Н/д

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(044) 586-09-79

Факс

(044) 586-09-79

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi права

Опис

Н/д

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

05.05.2011

227/1/11

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000141535

Акція проста документарна іменна

Бездокументарні іменні

0.45

39452000

17753400

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках протягом звiтного перiоду не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було. Додаткової емiсiї чи дострокового погашення цiнних паперiв не було.

 

 

XI. Опис бізнесу

Вiдкрите акцiонерне товариство «Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв» було засноване вiдповiдно до Наказу Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Миколаївськiй областi вiд 14.08.1998 р. № 770-П «Про затвердження Статуту ВАТ «Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв» i Рiшення про перетворення державного пiдприємства Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв в ВАТ «Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв». Згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.03.2011 року (Протокол №13) Вiдкрите акцiонерне товариство «Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв» було перейменовано в Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв».

 

ПАТ "МКХП" дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв не має.

 

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу - 169 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, шо працюють за сумiсництвом - немає. Розмiр фонду оплати працi збiльшився вiдносно попереднього року. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам товариства, направлена на постiйне пiдвищення квалiфiкацiйного рiвня працiвникiв.

 

Товариство не належить до будь-яких об’єднань пiдприємств.

 

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

 

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили.

 

Облiкова полiтика товариства (вiдповiдно до вимог статтi 1 Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть" та МСБО), як сукупнiсть принципiв, методiв i процедур, що використовуються товариством в поточному облiку i для складання та подання фiнансової звiтностi, була визначена наказом по товариству вiд 04.01.2016 р. № 1. Товариством застосовується загальна система оподаткування.

 

Основнi види продукцiї та послуг: борошно пшеничне вищого сорту; борошно пшеничне 1 сорту; висiвки пшеничнi гранульованi; вiдвантаження зерна автомобiльним транспортом; приймання зерна автомобiльним транспортом; гранулювання висiвок; зберiгання зерна. Обсяг виробництва продукцiї в 2016 роцi становив: вiдвантаження висiвок автотранспортом - 71 753,11 т., вiдвантаження зерна автомобiльним транспортом 144 311,65 т., гранулювання висiвок - 70 555,04 т., давальницька переробка зерна - 24 450,99 т., зберiгання зерна - 2 815 545,56 т. борошно вищого ґатунку – 6794,861 тон; борошно 1 ґатунку – 13627,644 тон; висiвки з побiчним продуктом – 6217,215 тон; проведено гранулювання 70692,197 тон висiвок. Середньо реалiзацiйнi цiни вiдповiдають ринковому рiвню. Сума виручки за продукцiю та послуги за 2016 р.- 69 706 540,59 грн. Сума експорту за 2016 р. 5433926,16 грн. – 35%. Виробництво товарiв та надання послуг є перспективним. Пiдприємство залежне вiд сезонних змiн. Основний ринок збуту – Україна, основнi клiєнти юридичнi особи за законодавством України. Основним ризиком є неплатоспроможнiсть контрагентiв пiдприємства, емiтент має довгостроковi договiрнi вiдносини, вжиття заходiв досудового та судового захисту iнтересiв пiдприємства, пошук потенцiйних клiєнтiв Збут продукцiї вiдбувається згiдно з укладеними договорами оптово-роздрiбним методом продаж. Сировина українського походження, динамiка цiн вiдповiдає якостi сировини та ринковому рiвню. Галузь виробництва знаходиться в станi розвитку, новi технологiї впроваджуються по мiрi їх розроблення та наявностi фiнансової можливостi для їх придбання, емiтент є конкурентоспроможним пiдприємством. Продукцiя вiдповiдає вимогами ДСТУ та ISO, послуги надаються атестованими пiдроздiлами. Розвиток пiдприємства здiйснюється виходячи з наявних фiнансових можливостей. Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання – шiсть.

 

Придбання матерiальних цiнностей здiйснювалось пiдприємством виходячи з виробничої необхiдностi та фiнансової спроможностi. Вiдчужено два об’єкти нерухомостi.

 

Правочини з власниками iстотної участi, членами Наглядової ради, членами виконавчого органу, афiлiйованими особами емiтеном не укладалися.

 

Основнi засоби емiтента належать пiдприємству на правi власностi, оренда основних засобiв не здiйснювалась; борошномельний комплекс та елеваторний комплекс, ступiнь використання обладнання – згiдно з виробничими потребами; основнi засоби знаходяться за мiсцем розташування емiтента.

 

Недоступне пiльгове кредитування аграрiїв i непопулярнiсть залогових закупiвель. Недостатнiсть обiгових коштiв, високi процентнi ставки банкiв, неплатоспроможнiсть споживачiв.

 

Оплата штрафу за порушення природоохоронного законодавства в розмiрi 9000,00 грн. щомiсячно протягом 2016 року;
Оплата штрафних санкцiй застосованих до пiдприємства згiдно з сiмома постановами Пiвденно-Українського територiального управлiння НКЦПФР в розмiрi по 340,00 грн.;
Оплата штрафної санкцiї в сумi 365 400,00 грн. згiдно з ППР № 0007231401 вiд 26.08.2016 за неподання звiту про контрольованi операцiї за 2015 рiк

 

Фiнансування виробничої дiяльностi здiйснювалася переважно за рахунок власних та залучених коштiв.

 

Укладенi Товариством договори виконуються згiдно з умовами останнiх.

 

Фiнансовий план на 2017 рiк складено з урахуванням реального фiнансового стану Товариства, наявних ринкiв збуту готової продукцiї та замовникiв на платнi послуги. Заплановано реконструкцiю виробничих потужностей пiдприємства.

 

Дослiдження та розробки Товариством впродовж 2016 року не фiнансувалися.

 

Станом на початок року судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента, та судовi справи, стороною в яких виступають посадовi особи емiтента вiдсутнi.

 

ПАТ "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв" iснує з вересня 1951 року як державне пiдприємство. 13 вересня 1998 року у процесi приватизацiї наказом РВ ФДМ України по Миколаївськiй областi №770-н Державне пiдприємство «Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв» перетворено у Вiдкрите акцiонерне товариство "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв". 18.03.2011 дiяльнiсть товариства приведено у вiдповiднiсть до норм чинного законодавства - прийнято рiшення про змiну органiзацiйно-правової форми товариства з ВАТ на ПАТ "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв". Дiяльнiсть Товариства постiйно модернiзується та вiдповiдає вимогам чинного законодавства України, заплановано реконструкцiю виробничих потужностей пiдприємства та залучення iнестицiй.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

35294

37619

0

0

35294

37619

будівлі та споруди

30963

32239

0

0

30963

32239

машини та обладнання

3947

3879

0

0

3947

3879

транспортні засоби

328

368

0

0

328

368

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

56

1133

0

0

56

1133

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

35294

37619

0

0

35294

37619

Опис

Загальна первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2016 року складає - 157165 тис. грн., залишкова – 37619 тис. грн., знос - 119546 тис. грн. Накопичена амортизацiя становить 76,06 % первiсної вартостi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

-107116

-120112

Статутний капітал (тис. грн.)

17753

17753

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

17753

17753

Опис

Чистi активи Товариства, розрахованi згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затвердженими рiшенням ДКЦПФР № 485, вiд 17.11.2004 р., як величина визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Висновок

Розмiр розрахункових чистих активiв Товариства станом на 31.12.2016 р. складає -107116 тис. грн. Вартiсть чистих активiв менша вiд розмiру статутного капiталу. Вартiсть чистих активiв менша вiд розмiру мiнiмального статутного капiталу, встановленого законодавством. Вiдповiдно до вимог п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України передбачена лiквiдацiя Товариства.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

 

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

 

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

 

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

 

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

 

X

X

за векселями (всього)

X

 

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

 

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

 

X

X

Податкові зобов'язання

X

328

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

 

X

X

Інші зобов'язання

X

202657

X

X

Усього зобов'язань

X

202985

X

X

Опис:

Iншi довгостроковi зобов'язання - 60997 тис.грн.; Поточна кредиторська заборгованiсть за: товари, роботи, послуги - 19597 тис.грн., розрахунками з бюджетом - 328 тис.грн., розрахунками зi страування - 50 тис.грн., розрахунками з оплати працi - 603 тис.грн.; Поточнi забезпечення - 610 тис.грн.; Iншi поточнi зобов'язання - 120800 тис.грн. Усього зобов'язань - 202985 тис.грн.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Борошно пш. вс

1410

6474

58

1203

6847

64

2

Борошно пш. 1с.

398

1810

16

359

1897

18

3

Висiвки пшеничнi

633

1575

26

499

1748

16

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Сировина в переробку (виробничi)

49

2

Заробiтна плата

17

3

Електроенергiя

13

4

Газ

7

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

28.04.2016

54745

54754

100

Опис

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 28.04.2016 р.) вирiшено попередньо схвалити значнi правочини, ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної звiтностi, та якi укладатимуться Товариством з продажу-купiвлi, мiни, застави, оренди, внесення у статутний капiтал iнших господарських товариств наступних активiв: оборотних засобiв, товарiв, продукцiї, основних засобiв, цiнних паперiв; а також укладення кредитних договорiв та договорiв позики. Рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв згiдно з п.3 ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» дiйсне протягом року, тобто до 28 квiтня 2017 р. При цьому, гранична сукупна вартiсть таких правочинiв не може перевищувати 100 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної звiтностi. Умови таких правочинiв обов’язково попередньо узгоджуються Наглядовою радою товариства. Рiшення про узгодження умов оформлюється протоколом засiдання Наглядової ради.
Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк становить 54 745 тис.грн., в зв’язку з чим гранична сукупна вартiсть правочинiв, на вчинення яких надано попередню згоду, не може перевищувати 54 745 тис.грн., що становить 100 % вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 39 267 049; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах - 39 265 447; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 34 531 480; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення – 0.

2

14.09.2016

1000000

54745

1826.65

Опис

Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 3 вiд 14.09.2016 р.) вирiшено надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись товариством протягом перiоду з 14 вересня 2016 р. по 13 вересня 2017 р., в тому числi правочини, пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: кредитних договорiв, депозитних договорiв, договорiв про надання фiнансових та майнових порук, договорiв застави/iпотеки, договорiв позики, в тому числi спiвробiтникам Товариства, договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв переробки зернових культур, договорiв на будiвельнi/ремонтнi роботи, договорiв пiдряду, договорiв оренди нерухомого майна(в т.ч. земельнi дiлянки), договорiв зберiгання, договорiв вiдступлення право вимоги, договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо, правочинiв пов’язаних з укладенням мирових угод – граничною сукупною вартiстю не бiльш нiж 1 000 000 000 (Один мiльярд) гривень 00 коп.
Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк становить 54 745 тис.грн., гранична сукупна вартiсть правочинiв, на вчинення яких надано попередню згоду, не може перевищувати 1 000 000 000,00 грн., що становить 1826,65 % вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 39 267 049; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах – 34 530 484; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 34 530 484; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення – 0.

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

02.08.2016

92457.78

54745

175.29

Опис

Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 2 вiд 02.08.2016 р.) вирiшено затвердити/погодити Договiр №0807/2016 про безвiдсоткову поворотну фiнансову допомогу вiд 08 липня 2016 року, укладений мiж Публiчним акцiонерним товариством «МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ» та Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Стивiдорна iнвестицiйна компанiя», для погашення кредитної заборгованостi ПАТ «МКХП» в розмiрi 10 132 270,92 (десять мiльйонiв сто тридцять двi тисячi двiстi сiмдесят гривень 92 коп.) грн. та гривневого еквiваленту 3 326 110,37 (три мiльйони триста двадцять шiсть тисяч сто десять доларiв 37 центiв США) дол.. США за курсом НБУ на дату перерахування, та рiшення Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ» № 7/16 вiд 01.07.2016р. про укладення даного Договору.
Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк становить 54 745 тис.грн., вартiсть правочину - 92457.78 грн., що становить 175.29 % вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 39 267 049; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах – 34 531 480; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 34 531 480; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення – 0.

2

14.09.2016

318821953.9

54745

528.28

Опис

Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 3 вiд 14.09.2016 р.) вирiшено надати згоду на вчинення значних правочинiв Публiчним акцiонерним товариством «Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв» (надалi – Товариство), а саме передати в iпотеку та/або заставу Публiчному акцiонерному товариству Акцiонерний банк «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280) нерухоме та рухоме майно, що належить Товариству на правi приватної власностi, зазначене в Перелiку № 1, що є невiд’ємною частиною цього Протоколу, шляхом укладення з Публiчним акцiонерним товариством Акцiонерний банк «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280) вiдповiдних договорiв iпотеки та застави майна, з метою забезпечення виконання Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «СТИВIДОРНА IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ» (ЄДРПОУ 36487633) зобов’язань перед Публiчним акцiонерним товариством Акцiонерний банк «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280) за Кредитними договорами №10/2016 вiд 14.06.2016р. та № 11/2016 вiд 14.06.2016р.
Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк становить 54 745 тис.грн., вартiсть правочину – 318 821 953,9 грн., що становить 528,28% вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 39 267 049; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах – 34 530 484; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 34 530 484; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення – 0.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

28.04.2016

28.03.2016

Відомості про проведення загальних зборів

28.04.2016

30.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

15.06.2016

15.06.2016

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

02.08.2016

01.07.2016

Відомості про проведення загальних зборів

02.08.2016

02.07.2016

Спростування

28.04.2016

28.07.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

02.08.2016

19.07.2016

Відомості про проведення загальних зборів

02.08.2016

02.08.2016

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

02.08.2016

02.08.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

14.09.2016

30.08.2016

Відомості про проведення загальних зборів

14.09.2016

30.08.2016

Відомості про проведення загальних зборів

14.09.2016

16.09.2016

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

14.09.2016

16.09.2016

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

27.09.2016

28.09.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

01.11.2016

01.11.2016

Спростування

12.10.2016

01.11.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

12.10.2016

01.11.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

12.10.2016

01.11.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «СМАРТ АУДИТ»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

38779546

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

04071, м. Київ, вул. Оболонська, 47

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№ 4587 26.09.2013

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

Н/д Н/д Н/д Н/д

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ»
за рiк, що закiнчився 31.12.2016 р.
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Акцiонерам та Директору ПАТ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ»
Основнi вiдомостi про емiтента:
Публiчне акцiонерне товариство «МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ»
Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України: 00952114
Мiсцезнаходження: 54034, Миколаївська обл., мiсто Миколаїв, вул. 1-ша Слобiдська, буд. 122
Дата державної реєстрацiї: 19.08.1998 р.

Звiт щодо фiнансової звiтностi
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ" (надалi – Товариство), що додається, яка включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2016 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про власний капiтал, Звiт про рух грошових коштiв, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання й достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ) та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та належнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки
У зв’язку з властивими аудиту обмеженнями, слiд враховувати можливiсть iснування невиявлених розбiжностей, якi не були предметом оцiнки аудитора. Аудитор не мав змоги отримати достатнi i належнi аудиторськi докази щодо дебiторської та кредиторської заборгованостi, оскiльки аудитору надано акти звiрки не з усiма покупцями, постачальниками та iншими дебiторами i кредиторами. Проте, в даному випадку вплив неможливостi отримання аудиторських доказiв не є всеохоплюючим для фiнансової звiтностi. Частину активiв Товариства в сумi 6020 тис. грн., складають довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, що становить 6% валюти балансу та 46% прибутку Товариства, у 2016 роцi переоцiнка довгострокових фiнансових iнвестицiй не була здiйснена. Аналiз наявних первинних документiв, описiв та облiкових записiв дає змогу стверджувати, що такi невiдповiдностi i вiдхилення, якi можуть бути з причин, вказаних в цьому параграфi, в цiлому не спотворюють фiнансовий стан Товариства. Отже, аудиторський висновок було модифiковано вiдповiдним чином.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки» фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ" станом на 31 грудня 2016 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за 2016 рiк вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на той факт, що на дату складання цього висновку, ситуацiя що склалася в Українi, де Товариство веде основну дiяльнiсть та несе основнi ризики, має ознаки економiчної нестабiльностi. Фiнансовий стан контрагентiв, операцiї з якими несуть ризики для Товариства, в умовах фiнансової кризи не є стабiльним та передбачуваним. Також звертаємо увагу на те, що ПАТ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ" станом на 31.12.2016 року має непокритi збитки в розмiрi 124869 тис. грн. В 2016 роцi результатом дiяльностi був прибуток 12996 тис. грн., тому можна стверджувати про позитивну динамiку. Зважаючи на вищевикладене, наразi досить складно прогнозувати та, в повнiй мiрi, визначити ефект впливу таких чинникiв на дiяльнiсть Товариства в цiлому та спрогнозувати безперервнiсть господарської дiяльностi в майбутньому. Висловлюючи нашу умовно-позитивну думку ми не брали до уваги це питання.

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв

Ми висловлюємо думку щодо iншої допомiжної iнформацiї, надання якої обумовлено вимогами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку:
1. На нашу думку, iнформацiя за видами активiв, про зобов'язання та про власний капiтал розкрита у фiнансових звiтах Товариства вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та чинного законодавства України.
2. На нашу думку, твердження управлiнського персоналу про те, що заявленi Товариством обсяги Статутного капiталу сплачено у встановленi законодавством термiни наведено достовiрно.
3. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку вiдображено у Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) i вiдповiдає Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi.
4. Чистi активи Товариства, розрахованi згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затвердженими рiшенням ДКЦПФР № 485, вiд 17.11.2004 р., як величина визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розмiр розрахункових чистих активiв Товариства станом на 31.12.2016 р. складає -107116 тис. грн. Вартiсть чистих активiв менша вiд розмiру статутного капiталу, встановленого законодавством, що не вiдповiдає вимогам п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України.
5. На нашу думку, твердження управлiнського персоналу про повне розкриття особливої iнформацiї про емiтента - наведено достовiрно. На нашу думку, твердження управлiнського персоналу про те, що iншi дiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства i призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв (вiдповiдно до вимог, визначених частиною I статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"), впродовж 2016 р. не вiдбувались, наведено достовiрно.
6. Розкриття iнформацiї стосовно дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку для емiтентiв - акцiонерних товариств не визначенi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.
7. За результатами перевiрки фiнансової звiтностi Товариства та проведення запланованих процедур щодо аналiзу одержаної необхiдної iнформацiї вiдповiдно до МСА 570 «Безперервнiсть», подiй або обставин, що викликали б значнi сумнiви аудитора щодо припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства, не виявлено. Однак, незважаючи на це, аудитори зауважують, що вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, аудиторський звiт не може сприйматись користувачами як повна й абсолютна гарантiя життєздатностi Товариства.
8. Вiдповiдно до МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть» зазначаємо про вiдсутнiсть суттєвої невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України разом з фiнансовою звiтнiстю.
9. Аудиторами виявлено виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства":
- договiр про надання безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги Товариству в розмiрi 10132270,32 грн. та 3326110,37 дол. США вiд ТОВ «Стивiдорна iнвестицiйна компанiя» за № 0807/2016 вiд 08.07.2016 р.
Зауваження щодо виконання значних правочинiв вiдсутнi.
10. Зауваження щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", вiдсутнi.
11. Вiдповiдно до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi» ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства оцiнено аудитором як низький.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «СМАРТ АУДИТ»
Код 38779546
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв виданого Аудиторською палатою України: № 4587 вiд 26 вересня 2013 року
Мiсцезнаходження юридичної особи: 04071, м. Київ, вул. Оболонська, 47
Телефон (факс) юридичної особи: 067-712-88-36; 050-344-55-78
Дата i номер договору на проведення аудиту: 04.01.2017 р. № 1-04/01
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: 04.01.2017 р. – 16.02.2017 р.
Аудитор ______________________ Глигало Р.I.
Сертифiкат аудитора № 006162 вiд 19.01.2007 р.
Генеральний директор ТОВ «СМАРТ АУДИТ» ______________________ Глигало Р.I.
Сертифiкат аудитора № 006162 вiд 19.01.2007 р.
МП
Дата аудиторського висновку: 16.02.2017 р.

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

3

2

2

2015

1

0

3

2014

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): Н/д

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Бюлетенями (вiдкрите голосування).

Так

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

X

 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Надання згоди на вчинення значних правочинiв. Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв. Надання повноважень на укладання значних правочинiв, в т.ч. значних правочинiв, на вчинення яких надана попередня згода.

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

5

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

1

членів наглядової ради - незалежних директорів

4

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

Самооцiнка не проводилась.

 

Самооцiнка не проводилась.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

25

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Комiтети не створювались.

Інші (запишіть)

Комiтети не створювались.

 

Н/д

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Н/д

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): Членом Наглядової ради не може бути особа, яка вiдповiдає хоча б одному з критерiїв: - особи, якi мають непогашену судимiсть за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини; - особи, яким суд заборонив займатися певним видом дiяльностi, якщо Товариство провадить цей вид дiяльностi; - особа, яка є народним депутатом України, членом Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвником центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, вiйськовослужбовцем, посадовою особою органiв прокуратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ, державним службовцем, крiм випадкiв, коли вони виконують функцiї з управлiння корпоративними правами держави та представляють iнтереси держави або територiальної громади в Наглядовiй радi Товариства; - особа, яка обiймає посаду Директора, Голови або члена Ревiзiйної Комiсiї; - особа, якiй згiдно iз чинним законодавством України, заборонено обiймати посади в органах управлiння господарських товариств; - особа, яка обiймає посаду Голови або члена Наглядової ради в бiльше нiж в одному товариствi.

X

 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 2 вiд 02.08.2016 р.) обрано Наглядову раду Товариства у новому складi. Члени Наглядової ради самостiйно ознайомлювались зi змiстом внутрiшнiх документiв Товариства.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 2 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так


 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Вiдсутнi положення про посадових осiб акцiонерного товариства, про акцiї акцiонерного товариства, про порядок розподiлу прибутку.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Ні

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Так

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Так

Ні

Ні

Так

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

X

 

Інше (запишіть)

Н/д

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

 

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Н/д

   

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Н/д

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Н/д

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Н/д 

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв"

за ЄДРПОУ

00952114

Територія

Миколаївська область

за КОАТУУ

4810136308

Організаційно-правова форма господарювання

Публічне акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Виробництво продуктiв борошномельно-круп'яної промисловостi (основний)

за КВЕД

10.61

Середня кількість працівників

232

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

) 54034, Миколаївська область, мiсто Миколаїв, вулиця 1-а Слобiдська, 122, тел. (0512) 50-85-01

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

   

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

179

201

0

первісна вартість

1001

301

359

0

накопичена амортизація

1002

-122

-158

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

35294

37619

0

первісна вартість

1011

153791

157165

0

знос

1012

-118497

-119546

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

7020

6020

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

72

55

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

10142

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

42565

54037

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

5817

8902

0

Виробничі запаси

1101

5479

6110

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

147

1345

0

Товари

1104

191

1447

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

1057

10231

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


0


0


0

з бюджетом

1135

15

889

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

15

8

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

2048

15947

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

1543

5710

0

Готівка

1166

9

3

0

Рахунки в банках

1167

1534

5707

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

404

153

0

Усього за розділом II

1195

10884

41832

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

53449

95869

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

17753

17753

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-137865

-124869

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

-120112

-107116

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

147937

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

60997

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

147937

60997

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

3501

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

1273

19597

0

за розрахунками з бюджетом

1620

633

328

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

122

50

0

за розрахунками з оплати праці

1630

447

603

0

за одержаними авансами

1635

562

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

422

610

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

18664

120800

0

Усього за розділом IІІ

1695

25624

141988

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

53449

95869

0

 

Примітки

Н/д

Керівник

Хохлов О. С.

Головний бухгалтер

Стайновська М. В.


 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв"

за ЄДРПОУ

00952114

 

(найменування)

   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

58960

49163

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( -42395 )

( -31083 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


16565


18080

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

12335

52307

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( -5218 )

( -4451 )

Витрати на збут

2150

( -2224 )

( -2130 )

Інші операційні витрати

2180

( -8196 )

( -108223 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


13262


0

 збиток

2195

( 0 )

( -44417 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

1

0

Інші доходи

2240

20666

5782

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( -7214 )

( -11212 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( -23861 )

( -11319 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


2854


0

 збиток

2295

( 0 )

( -61166 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

10142

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


12996


0

 збиток

2355

( 0 )

( -61166 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

12996

-61166

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

14461

13597

Витрати на оплату праці

2505

11852

8419

Відрахування на соціальні заходи

2510

2558

2930

Амортизація

2515

1084

829

Інші операційні витрати

2520

28050

119451

Разом

2550

58005

145226

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

39452000

39452000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

39452000

39452000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.000329413

-0.00155039

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

Н/д

Керівник

Хохлов О. С.

Головний бухгалтер

Стайновська М. В.


 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв"

за ЄДРПОУ

00952114

 

(найменування)

   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


74693


53548

Повернення податків і зборів

3005

0

4

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

25

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

2286

Надходження від повернення авансів

3020

229

179

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

1

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

71

0

Надходження від операційної оренди

3040

218

223

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

1773

172

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 48395 )


( 36025 )

Праці

3105

( 9328 )

( 6760 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 2631 )

( 3883 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 5709 )

( 5103 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 8 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 2328 )

( 2479 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 3381 )

( 2616 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 1214 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 3949 )

( 392 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

5759

4274

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

1610

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

1850

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 1000 )

необоротних активів

3260

( 0 )

( 1679 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 1622 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

841

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

10214

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

92458

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

-92424

0

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 1626 )

( 12241 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

1592

2027

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

4167

1406

Залишок коштів на початок року

3405

1543

137

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

5710

1543

 

Примітки

Н/д

Керівник

Хохлов О. С.

Головний бухгалтер

Стайновська М. В.

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв"

за ЄДРПОУ

00952114

 

(найменування)

   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

   

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

   

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

 

Примітки

Н/д

Керівник

Хохлов О. С.

Головний бухгалтер

Стайновська М. В.

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв"

за ЄДРПОУ

00952114

 

(найменування)

   

 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

17753

0

0

0

-137865

0

0

-120112

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

17753

0

0

0

-137865

0

0

-120112

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

12996

0

0

12996

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

12996

0

0

12996

Залишок на кінець року

4300

17753

0

0

0

-124869

0

0

-107116

 

Примітки

Н/д

Керівник

Хохлов О. С.

Головний бухгалтер

Стайновська М. В.

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI,
складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
за 2016 рiк, станом на 31.12.2016 року ПАТ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ"
Загальна iнформацiя
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ"
Код за ЄДРПОУ 00952114
Розташоване за адресою: 54034 Миколаївська область м. Миколаїв 1-а Слобiдська, 122
Органiзацiйно-правова форма – публiчне акцiонерне товариство.
Дата першого застосування МСФЗ: 1 сiчня 2012 року.
Звiтна дата: 31 грудня 2016 року
За звiтний перiод: 2016 рiк
Валюта звiтностi – гривня, одиниця вимiру тис.грн.
Види дiяльностi за КВЕД згiдно довiдки комiтету статистики України:
Код КВЕД 10.61 Виробництво продуктiв борошномельно-круп'яної промисловостi (основний);
Код КВЕД 10.91 Виробництво готових кормiв для тварин, що утримуються на фермах;
Код КВЕД 46.21 Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин;
Код КВЕД 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля;
Код КВЕД 47.11 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
Код КВЕД 52.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту
Органами управлiння ПАТ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ" є:
- Загальнi Збори акцiонерiв;
- Наглядова рада;
- Директор;
- Ревiзiйна комiсiя Товариства.
Загальнi Збори ПАТ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ" є вищим органом Товариства, що вирiшують глобальнi питання, вiднесенi до їх компетенцiї законодавством України та Статутом.
До 1998 року Товариство дiяло, як державне пiдприємство. За наказом ФДМУ по Миколаївськiй областi вiд 14.08.1998р. № 770-П Товариство булло перетворено в ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ". Згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.03.2011 року (Протокол №13) ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв" було перейменовано в ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ".

Продовження тексту приміток

Облiкова полiтика
ПАТ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ" пiд час виконання своїх функцiй керується нормативно - правовими актами :
- КонституцiєюУкраїни вiд 28 червня 1996року;
- Цивiльним кодексом України вiд 16.01.2003 № 435-IV;
- Господарським кодексом України 16/01-2003 № 436-IV;
- Законом України «Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню ) доходiв, одержаних злочинним шляхом» вiд 28.11.2002№ 249- IV;
- Законом України « Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв» вiд № 755 Законом України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23.02.2006 № 3480- IV;
- Законом України « Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 № 996-Х IV ;
- Iншими Законами України;
- Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Основнi принципи подання фiнансової звiтностi.
Основа подання iнформацiї.
Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), затвердженими Радою з мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (РМСФЗ) та iнтерпретацiями випущеними Постiйним комiтетом з iнтерпретацiй Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (ПК I МСФЗ). Товариство веде бухгалтерський облiк вiдповiдно до вимог ведення бухгалтерського облiку звiтностi в Українi. Нацiональнi принципи i вимоги до ведення бухгалтерського облiку в Українi вiдрiзняються вiд принципiв i вимог МСФЗ. Таким чином, дана фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена на основi реєстрiв бухгалтерського облiку Товариства, мiстить коригування, необхiднi для приведення даної звiтностi у вiдповiднiсть до МСФЗ. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до змiн та доповнень до МСФЗ.
Принцип безперервностi дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципу безперервностi дiяльностi Товариства, якi передбачають реалiзацiю активiв та виконання зобов’язань в ходi нормального здiйснення дiяльностi. Оновлення активiв Товариства, так само, як i майбутня дiяльнiсть Товариства, перебуває пiд iстотним впливом поточної та майбутньої економiчної ситуацiї середовища. Фiнансова звiтнiсть не мiстить жодних коригувань на випадок того, що Товариство не зможе дотримуватися принципу безперервностi дiяльностi.
Функцiональна та презентацiйна валюта
Керiвництво Товариства використовує гривню. Операцiї у валютах, вiдмiнних вiд функцiональної валюти Товариства, вважаються операцiями в iноземних валютах. Операцiї в iноземнiй валютi первiсно враховуються в функцiональнiй валютi за курсом чинним на дату операцiї.
Метод нарахування
Фiнансова звiтнiсть складена на основi методу нарахування. Результати операцiї та iнших подiй визнавалися за фактом їх здiйснення, а не на момент отримання або виплати грошових коштiв, вiдбивалися в облiкових записах i включалися у фiнансову звiтнiсть перiодiв, до яких вони вiдносяться.
Звiтний перiод та зiставнi данi
Фiнансовим роком для Товариства вважається рiк, що закiнчився 31 грудня. Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року i представляє повний комплект фiнансової звiтностi.

Продовження тексту приміток

Основи облiкової полiтики та складання звiтiв.
ПАТ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ» веде бухгалтерський облiк згiдно з українським законодавством. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi бухгалтерських записiв вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi – «МСФЗ»). Бухгалтерський облiк у Товариствi забезпечує своєчасне та повне вiдображення всiх господарських операцiй та оцiнку стану активiв та зобов’язань.
Контроль за наявнiстю i збереженням майна, виконанням зобов'язань та достовiрнiсть даних бухгалтерського облiку вiдповiдно до Плану рахункiв бухгалтерського облiку.
1. Основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи
Облiк основних засобiв вiдбувається вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби". Первiсне визнання основних засобiв МСБО 16 "Основнi засоби": Об’єкт основних засобiв визнаються Товариством в якостi активу тiльки в тому випадку, якщо:
- iснує ймовiрнiсть того, що Товариство отримає пов'язанi з даним об'єктом майбутнi економiчнi вигоди :
- первiсна вартiсть даного об'єкта може бути достовiрно оцiнена:
- передбачається використовувати протягом бiльш нiж одного операцiйного перiоду (зазвичай бiльше 12 мiсяцiв);
- собiвартiсть активу перевищує 6000 гривень.
Пiсля фактичного введення в експлуатацiю об'єкти основних засобiв переводяться на вiдповiднi рахунки основних засобiв.
При необхiдностi замiни значних компонентiв основних засобiв через певнi промiжки часу Товариством визнає подiбнi компоненти в якостi окремих активiв з вiдповiдними їм iндивiдуальними термiнами корисного використання та амортизацiєю. Аналогiчним чином , при проведеннi основного технiчного огляду , витрати пов’язанi з ним, визнаються в балансовiй вартостi основних засобiв як змiна основних засобiв, якщо виконуються всi критерiї визнання. Усi iншi витрати на ремонт i технiчне обслуговування визнаються у звiтi про прибутки i збитки в момент понесення.
Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом вiдповiдно до строкiв корисної служби, погоджених з технiчним персоналом Товариства наступним чином :
- будiвлi 20-60 рокiв;
- споруди -15-40 рокiв;
- передавальнi пристрої -10-40 рокiв;
- машини та обладнання - 5-20 рокiв;
- комп'ютерна технiка - 2-6 роки;
- транспортнi засоби – 5-10 рокiв.
До iнших необоротних матерiальних активiв вiдносяться:
- Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи.
- Тимчасовi (нетитульнi) споруди.
- Iншi необоротнi матерiальнi активи.
Встановлено вартiсну межу для предметiв, що входять до складу МНМА, у розмiрi до 6000 грн. та строк корисного використання яких бiльше 1 року (або операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк).
Встановлено для малоцiнних необоротних матерiальних активiв метод нарахування амортизацiї в розмiрi 100 % їхньої вартостi в першому мiсяцi використання об'єкта, а для тимчасових (нетитульних) споруд та iнших необоротних матерiальних активiв прямолiнiйним методом вiдповiдно до строкiв корисної служби, погоджених з технiчним персоналом Товариства.
Первiсна вартiсть основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв Товариства на початок звiтного перiоду становила 153810 тис. грн. Залишкова вартiсть - 35313 тис. грн. Первiсна вартiсть на дату балансу - 157242 тис. грн. Залишкова вартiсть - 37696 тис.грн. Амортизацiя за звiтний перiод - 1049 тис. грн.

Продовження тексту приміток

2. Облiк нематерiальних активiв
Визнання, облiк та оцiнка нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно до вимог МСБО та МСФЗ. Одиницею облiку є окремий об'єкт нематерiальних активiв. Встановлено для нематерiальних активiв прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї, лiквiдацiйну вартiсть нематерiальних активiв для цiлей амортизацiї рiвною нулю.
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв Товариства на початок звiтного перiоду становила 282 тис. грн. Залишкова вартiсть – 160 тис. грн. Первiсна вартiсть на дату балансу - 282 тис. грн. Залишкова вартiсть – 124 тис. грн. Амортизацiя за звiтний перiод – 36 тис. грн.
3. Дебiторська та кредиторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть, визнається як фiнансовi активи (за винятком дебiторської заборгованостi, за якою не очкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками з бюджетом) та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Якщо є об’єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв. Визнання, оцiнка i облiк дебiторської заборгованостi здiйснюється вiдповiдно до МСФЗ 39 «Фiнансовi iнструменти». На звiтну дату дебiторська заборгованiсть становить:
- довгострокова дебiторська заборгованiсть-55 тис. грн.;
- за товари, роботи, послуги Товариства на дату балансу складає - 10231 тис. грн.;
- з бюджетом-889 тис. грн.;
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 15947 тис. грн.
Фактична наявнiсть активiв Товариства пiдтверджена проведеною iнвентаризацiєю. Резерв сумнiвних боргiв сформований на дату балансу, виходячи iз платоспроможностi окремих дебiторiв, застосовується метод абсолютної суми сумнiвної заборгованостi.
Зобов’язання Товариства є довгостроковими i поточними та представляють собою кредиторську заборгованiсть:
- iншi довгостроковi зобов'язання – 60997 тис. грн.;
- за придбанi товари, роботи, послуги – в сумi - 19597 тис. грн.;
- за розрахунками з бюджетом – 328 тис. грн.;
- за розрахунками зi страхування - 50 тис. грн.;
- за розрахунками з оплати працi - 603 тис. грн.;
- поточнi забезпечення – 610 тис. грн..
4. Фiнансовi iнвестицiї
Станом на 31.12.2016 р. облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицiї в розмiрi 6020 тис. грн. (простi iменнi акцiї, емiтент - ПАТ "ЗНВКIФ "БIТ КАПIТАЛ" код ЄДРПОУ 35680185), що становить 46% прибутку Товариства. Згiдно з МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi», справедлива вартiсть – це оцiнка на основi даних ринку, а не оцiнка, характерна для суб'єкта господарювання. Товариство придбало акцiї в 2012 р., перегляд встановлених критерiїв щодо переоцiнки та знецiнення не здiйснювало, тому iснує ймовiрнiсть щодо знецiнення даних цiнних паперiв. Враховуючий цей факт був надiсланий запит № 40 вiд 19.01.2017 до НКЦПФР.

5. Запаси
Товариство видiляє наступнi товарно-матерiальнi запаси:
- матерiали (виробничi запаси);
- готова продукцiя;
- товари.
Запаси Товариства облiковуються за собiвартiстю. Вартiсть запасiв на початок звiтного перiоду становила 5817 тис. грн.
Переоцiнка – запасiв протягом звiтного перiоду не здiйснювалась. На дату балансу залишки запасiв становлять 8902 тис. грн. З них:
- сировина i матерiали - 4737 тис. грн.;
- паливо - 58 тис. грн.;
- тара - 270 тис. грн.;
- будiвельнi матерiали - 13 тис. грн.;
- запаснi частини – 479 тис. грн.;
- iншi матерiали-489 тис. грн.;
- малоцiннi та швидкозношуванi предмети-64 тис. грн.
- готова продукцiя - 1345 тис. грн.;
- товари - 1447 тис. грн..
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї складається з виробничої собiвартостi продукцiї, яка була реалiзована протягом звiтного перiоду, нерозподiлених постiйних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.
6. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти в касi та залишки по рахунках в банках. Грошовi кошти на дату балансу Товариства складають – 5710 тис. грн.
7. Власний капiтал
Власний капiтал Товариства на дату балансу становить – (107 116 тис. грн.), та складається з:
- статутного капiталу (Зареєстрований (пайовий) капiтал) в розмiрi - 17753 тис. грн.;
- непокритого збитку у розмiрi –124869 тис. грн.
8. Визнання доходу
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї та надання послуг визнаються в звiтному перiодi, коли реально було вiдвантажено (реалiзовано) продукцiю або з замовником пiдписанi акти виконаних робiт.
9. Визнання витрат.
Витрати визнаються Товариством якщо виконуються наступнi умови: Сума витрат може бути надiйно визначена i виникає зменшення в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних зi зменшенням активу або збiльшенням зобов'язань. Витрати визнаються у тому звiтному перiодi в якому визнано доходи для утримання яких вони понесенi, або тодi, коли стає очевидно,що данi витрати не призведуть до отримання будь-яких доходiв, незалежно вiд часу фактичної виплати коштiв чи iншої форми їх оплати, коли економiчнi вигоди вiд їх використання зменшилися, або повнiстю спожитi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигод протягом кiлькох звiтних перiодiв, то витрати визначаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi мiж вiдповiдними звiтними перiодами.
За звiтний перiод фiнансовий результат господарської дiяльностi Товариства - прибуток, що склав 12996 тис. грн..
Директор Хохлов О. С.
Головний бухгалтер Стайновська М. В.