Приватне акціонерне товариство
"Миколаївський комбінат хлібопродуктів"
 
 
Сторінки розділу
 


 

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Публічного акціонерного товариства «Миколаївський комбінат хлібопродуктів»

(код за ЄДРПОУ 00952114, місцезнаходження: 54034, м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, буд. 122)

Повідомляємо, що «20» квітня 2017р. о 12.00 годині за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, буд. 122, у приміщенні адміністрації ПАТ «МКХП», зал засідань, відбудуться річні Загальні збори акціонерів з наступним проектом порядку денного.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію на річних загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 20.04.2017р. - у наступному складі: Дейнекіна Ольга Олексіївна (голова лічильної комісії), Габуєва Олена Миколаївна, Сюрченко Павло Васильович (члени лічильної комісії)»

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: «Обрати головою Зборів Кіян Олену Вікторівну, секретарем Зборів – Бондар Вікторію Миколаївну.»

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: «Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів:

1) розгляд питань проводити у черговості, визначеній відповідно до затвердженого Наглядовою радою порядку денного;

2) голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;

3) голосування проводити бюлетенями, засвідченими в порядку, передбаченому Статутом Товариства.

4) основна доповідь – до 10 хвилин;

5) співдоповідь – до 5 хвилин;

6) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

7) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

8) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

9) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.»

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії - за 2016 рік.

Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради, звіт виконавчого органу та звіт Ревізійної комісії за 2016 рік.»

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.»

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік, затвердження розміру річних дивідендів - з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: «У зв’язку з отриманням збитків за 2016 рік у розмірі 124 869 тис. грн. – дивіденди не нараховувати та не виплачувати, збитки покрити за рахунок майбутніх доходів Товариства.»

7. Про зміну типу Товариства.

Проект рішення: «Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство»

8. Про зміну найменування Товариства.

Проект рішення: «Змінити найменування Товариства з публічного акціонерного товариства «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» на приватне акціонерне товариство «Миколаївський комбінат хлібопродуктів».

9. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити директора Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.»

10. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства. Затвердження їх в новій редакції, уповноваження осіб на посвідчення внутрішніх Положень Товариства.

Проект рішення: «Внести зміни до Положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства – шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства. Уповноважити директора Товариства на посвідчення затверджених Положень.»

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:«Припинити повноваження членів наглядової ради, в т.ч. голови Наглядової ради, а саме:

1. Мечета Руслана Григорійовича - Голови Наглядової ради;

2. Бондар Вікторії Миколаївни  – Секретаря Наглядової ради.

3. Стадника Ігоря Анатолійовича – члена Наглядової ради

4. Галімської Галини Вікторівни - члена Наглядової ради

5.Балакірєва Миколи Валерійовича – члена Наглядової Ради»

12. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення не надається на підставі п.5 ч.3 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити директора Товариства протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства договори (контракти) з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Встановити, що такі договори (контракти) є безоплатними.»

14. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: «Надати згоду на вчинення значних правочинів, укладених Товариством у 2015 році, а саме:

1. Договору № 75-К/6 від 10.03.2015 на виконання робіт з гранулювання висівок, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ексім Глобал» та затвердити рішення Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» про затвердження даного Договору.

2. Договору № 124-К/7 від 21.05.2015 складського зберігання зарнових, масличних та зернобобових культур, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Юнікорн Мерітайм» та затвердити рішення Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» про затвердження даного Договору»

15. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: «Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством  протягом періоду з 20 квітня 2017 р. по 19 квітня 2018 р., в тому числі правочини, пов’язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів переробки зернових культур, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів, послуг тощо, правочинів пов’язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартістю не більш ніж 3 000 000 000 (три мільярди) гривень 00 коп.

16. Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

Проект рішення: «Надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, у випадках якщо заінтересованою особою є:

-          посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;

-          юридична особа, в якій посадова особа Товариства є посадовою особою.

Попередня згода на вчинення правочинів із заінтересованістю надається на правочини, пов’язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів переробки зернових культур, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів, послуг тощо, правочинів пов’язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартістю не більш ніж 3 000 000 000 (три мільярди) гривень 00 коп.

17. Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадку якщо заінтересованою особою є акціонер Товариства.

Проект рішення: «Надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, у випадках якщо заінтересованою особою є акціонер Товариства, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства, та його афілійованими особами.

Попередня згода на вчинення правочинів із заінтересованістю надається на правочини, пов’язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів переробки зернових культур, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів, послуг тощо, правочинів пов’язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартістю не більш ніж 3 000 000 000 (три мільярди) гривень 00 коп.

18. Про надання повноважень на укладання значних правочинів, в т.ч. значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надана попередня згода.

Проект рішення: «Надати повноваження Наглядовій раді товариства визначати та затверджувати конкретні умови,  значних правочинів, в т.ч. правочинів на які надана попередня згода та правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надана попередня згода, та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів»

19. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту та здійсненням дій, пов’язаних державною реєстрацією прийнятих рішень.

Проект рішення: «Надати повноваження директору Товариства або уповноваженим за довіреністю особам вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту та зміною найменування Товариства, визначених чинним законодавством.»

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

95869

54745

Основні засоби

37619

33668

Довгострокові фінансові інвестиції

6020

7020

Запаси

8902

5827

Сумарна дебіторська заборгованість

26178

1718

Грошові кошти та їх еквіваленти

5710

1543

Нерозподілений прибуток

-124869

-132242

Власний капітал

-107116

-114489

Статутний капітал

17753

17753

Довгострокові зобов'язання

60997

142609

Поточні зобов'язання

141988

26625

Чистий прибуток (збиток)

12996

-61166

Середньорічна кількість акцій (шт.)

39452000

39452000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

232

173

Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться у день проведення Зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації акціонерів: 11:20 год., закінчення реєстрації: 11:50 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 13.04.2017 року.

Для реєстрації та участі у річних Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - довіреність, засвідчену згідно з вимогами чинного законодавства та документ, що посвідчує особу.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, здійснюється за місцезнаходженням товариства (приймальня) за письмовою заявою на ім’я директора Хохлова О.С.. у робочі дні з 10-00 до 15-00 год., а також в день проведення зборів у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Хохлов О.С.

Телефон для довідок: (0512) 50-85-01

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.mkhp.emitent.org.ua

Наглядова рада Товариства