Приватне акціонерне товариство
"Миколаївський комбінат хлібопродуктів"
 
 
Сторінки розділу
 


 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв"

2. Код за ЄДРПОУ

00952114

3. Місцезнаходження

54034, м.Миколаїв, 1-а Слобiдська, б.122

4. Міжміський код, телефон та факс

(0512)508501 (0512)508501

5. Електронна поштова адреса

mkhp@emitent.org.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://mkhp.emitent.org.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

   

II. Текст повідомлення

 

ПАТ "МКХП" повiдомляє, про отримання 03.02.2017 вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" iнформацiйної довiдки щодо iнформацiї про акцiонерiв,якi володiють 10 i бiльше вiдсотками акцiй статутного капiталу, станом на 23.01.2017 року, на пiдставi якої стало вiдомо, про змiну власника акцiй, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй:
ТОВ "КУА Сольдiс"(код ЄДРПОУ 37202955, юридичне мiсцезнаходження:02090, м.Київ, вулиця Володимира Сюсюри, будинок 6, офiс 305-А), володiє 10% акцiй у статутному капiталi Емiтента.
Розмiр пакета акцiй до змiни - 0 (нуль) простi iменнi акцiї.
Розмiр пакета акцiй пiсля змiни - 3 945 200 (три мiльйони девятсот сорок пять пять тисяч двiстi ) простi iменнi акцiї.

ПАТ "МКХП" повiдомляє, про отримання 03.02.2017 вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" iнформацiйної довiдки щодо iнформацiї про акцiонерiв,якi володiють 10 i бiльше вiдсотками акцiй статутного капiталу, станом на 23.01.2017 року, на пiдставi якої стало вiдомо, про змiну власника акцiй, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй:
Компанiя «МАТРОПА IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД» (MATROPA INVESTMENTS LIMITED) зареєстрована за законодавством Республiки Кiпр за реєстрацiйним номером НЕ 355420, та має юридичну адресу: Iонiон Нiсон, 11А, Палурiотiсса, 1047, Нiкосiя, Кiпр (Ionion Nison, 11A, Palouriotissa, 1047, Nicosia, Cyprus) володiє 87,5253% акцiй у статутному капiталi Емiтента.
Розмiр пакета акцiй до змiни - 34 530 484 (тридцять чотири мiльйони п‘ятсот тридцять тисяч чотириста вiсiмдесят чотири) простi iменнi акцiї.
Розмiр пакета акцiй пiсля змiни -30 585 284 (тридцять мiльйонiв пятсот вiсiмдесят пять тисяч двiстi вiсiмдесят чотири ) простi iменнi акцiї.

III. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Хохлов Олександр Сергiйович

Директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

03.02.2017

(дата)