Приватне акціонерне товариство
"Миколаївський комбінат хлібопродуктів"
 
 
Сторінки розділу
 


 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова Правлiння

 

 

 

Грабарчук Андрiй Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

02.08.2016

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

54034, мiсто Миколаїв, вул. 1-а Слобiдська, буд. 122

4. Код за ЄДРПОУ

00952114

5. Міжміський код та телефон, факс

(0512)50-85-01 (0512)24-62-59

6. Електронна поштова адреса

analitik@mlyn.mksat.net

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

02.08.2016

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

147(2401) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

04.08.2016

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.mlyn.mykolayiv.com

в мережі Інтернет

02.08.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

 

1

2

3

4

5

 

1

02.08.2016

92457.78

54745

175.29

 

Зміст інформації:

 

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "МКХП", якi вiдбулись 02.08.2016 року (Протокол №2 вiд 02.08.2016р.) було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину (далi – правочин).
Предметом правочину є договiр про безвiдсоткову поворотну фiнансову допомогу. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить - 92 457,78 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 54 745 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить - 175,29%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства - 39267049шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах Товариства - 34531480шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 34531480шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0шт. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.

 

2

02.08.2016

319521.7

54745

583.65

     

Зміст інформації:

 

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "МКХП", якi вiдбулись 02.08.2016 року (Протокол №2 вiд 02.08.2016р) було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину (далi – правочин).
Предметом правочину є договори iпотеки та застави. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 319 521,7 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 54 745 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить - 583,65%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства - 39267049шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах Товариства - 34531480шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 34531480шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0шт. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.