Приватне акціонерне товариство
"Миколаївський комбінат хлібопродуктів"
 
 
Сторінки розділу
 


 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Виконуючий обов'язки Голови Правлiння       Кравченко Дмитро Леонiдович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   17.10.2013
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 54034 м.Миколаїв вул. 1-а Слобiдська, 122
4. Код за ЄДРПОУ 00952114
5. Міжміський код та телефон, факс 0512508459 0512246259
6. Електронна поштова адреса
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 13.02.2014
  (дата)
2. Повідомлення № ____ Бюлетень Цiннi папери України  
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.stockmarket.gov.ua в мережі Інтернет 13.02.2014
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
13.02.2014 призначено Член правлiння Тиха Алла Олександрiвна   1.3e-05
Зміст інформації:
Призначений рiшенням Наглядової ради вiд 13.02.2014 р. на невизначений строк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попередня посада начальник борошномельного комплексу товариства.
13.02.2014 звільнено Член правлiння Зубков Сергiй Дмитрович   0
Зміст інформації:
Звiльнено рiшенням Наглядової ради вiд 13.02.2014 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi 1рiк.
13.02.2014 звільнено Член правлiння Навальний Олександр Олександрович   0
Зміст інформації:
Звiльнено рiшенням Наглядової ради вiд 13.02.2014 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi 1рiк.