Приватне акціонерне товариство
"Миколаївський комбінат хлібопродуктів"
 
 
Сторінки розділу
 


 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Грабарчук Андрiй Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   05.05.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 54034 м. Миколаїв вул. 1-а Слобiдська, буд. 122
4. Код за ЄДРПОУ 00952114
5. Міжміський код та телефон, факс (0512)50-85-01 (0512)24-62-59
6. Електронна поштова адреса
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 05.05.2015
  (дата)
2. Повідомлення № 84(2088) Вiдомостi НКЦПФР 06.05.2015
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.mlyn.mykolayiv.com в мережі Інтернет 05.05.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
29.04.2015 звільнено Голова Ревiзiйної комiсiї Усов Едуард Миколайович д/в д/в
д/в
0
Зміст інформації:
Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Усов Едуард Миколайович (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) звiльнено 29 квiтня 2015 року у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Часткою у статутному капiталi Товариства - не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Строк протягом якого особа перебувала на посадi з 2012 року. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Протокол №1 вiд 29 квiтня 2015 року.
29.04.2015 звільнено Член Ревiзiйної комiсiї Науменко Юрiй Миколайович д/в д/в
д/в
0.0003
Зміст інформації:
Посадова особа член Ревiзiйної комiсiї Науменко Юрiй Миколайович (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) звiльнено 29 квiтня 2015 року у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Володiє часткою у статутному капiталi Товариства - 0,0003. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Строк протягом якого особа перебувала на посадi з 2012 року. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Протокол №1 вiд 29 квiтня 2015 року.
29.04.2015 звільнено Член Ревiзiйної комiсiї Ткач Анатолiй Гаврилович д/в д/в
д/в
0.0001
Зміст інформації:
Посадова особа член Ревiзiйної комiсiї Ткач Анатолiй Гаврилович (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) звiльнено 29 квiтня 2015 року у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Володiє часткою у статутному капiталi Товариства - 0,0001. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Строк протягом якого особа перебувала на посадi з 2012 року. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Протокол №1 вiд 29 квiтня 2015 року.
29.04.2015 призначено Член Ревiзiйної комiсiї Ковалишин Дмитро Миколайович д/в д/в
д/в
0
Зміст інформації:
Посадова особа член Ревiзiйної комiсiї Ковалишин Дмитро Миколайович (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) призначено 29 квiтня 2015 року. Часткою у статутному капiталi Товариства - не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який призначено особу- 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - фiнансовий аналiтик представництва FIS Capital. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Протокол №1 вiд 29 квiтня 2015 року. Протоколом засiдання Наглядової ради № 1 вiд 29 квiтня 2015 року обрано Головою Ревiзiйної комiсiї.
29.04.2015 призначено Член Ревiзiйної комiсiї Луценко Тетяна Анатолiївна д/в д/в
д/в
0
Зміст інформації:
Посадова особа член Ревiзiйної комiсiї Луценко Тетяна Анатолiївна (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) призначено 29 квiтня 2015 року. Часткою у статутному капiталi Товариства - не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який призначено особу- 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - директор ТОВ «Проектна компанiя «Ярус», директор ТОВ «Центр морських дослiджень», фiнансовий аналiтик представництва FIS Capital, аудитор ТОВ «Крестон Джи Сi Джи Аудит». Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Протокол №1 вiд 29 квiтня 2015 року.
29.04.2015 призначено Член Ревiзiйної комiсiї Головач Степан Михайлович д/в д/в
д/в
0
Зміст інформації:
Посадова особа член Ревiзiйної комiсiї Головач Степан Михайлович (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) призначено 29 квiтня 2015 року. Часткою у статутному капiталi Товариства - не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який призначено особу- 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - фiнансовий аналiтик представництва FIS Capital. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Протокол №1 вiд 29 квiтня 2015 року.
29.04.2015 звільнено член Наглядової ради BANTA AGRICULTURAL INVESTMENTS LIMITED, що створена за законодавством Кiпру д/в д/в
д/в
87.5253
Зміст інформації:
Акцiонера BANTA AGRICULTURAL INVESTMENTS LIMITED (згоди на розкриття даних не надано), в кiлькостi 5 (п’яти) представникiв, якi виконували повноваження членiв Наглядової Ради за довiреностями звiльнено 29 квiтня 2015 року у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Володiє часткою у статутному капiталi Товариства - 87,5253 %.Строк протягом якого особа перебувала на посадi з 2012 року. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Протокол №1 вiд 29 квiтня 2015 року.
29.04.2015 призначено Член Наглядової ради BANTA AGRICULTURAL INVESTMENTS LIMITED, що створена за законодавством Кiпру д/в д/в
д/в
87.5253
Зміст інформації:
Посадова особа член Наглядової ради BANTA AGRICULTURAL INVESTMENTS LIMITED (згоди на розкриття даних не надано) призначено 29 квiтня 2015 року. Володiє часткою у статутному капiталi Товариства - 87,5253 %. Строк на який призначено - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - член Наглядової ради ПАТ "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв" . Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Протокол №1 вiд 29 квiтня 2015 року. Протоколом засiдання Наглядової Ради № 1 обрано Головою Наглядової ради.

 
29.04.2015 призначено член Наглядової ради Матвiйчук Сергiй Анатолiйович д/в д/в
д/в
0
Зміст інформації:
Посадова особа член Наглядової Ради Матвiйчук Сергiй Анатолiйович (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) призначено 29 квiтня 2015 року. Часткою у статутному капiталi Товариства - не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який призначено особу- 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Директор ТОВ «ФК Управитель будiвництва «Сонячне мiсто», Радник з фiнансових питань – фiнансовий аналiтик ТОВ «ФК «Сонячне мiсто». Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Протокол №1 вiд 29 квiтня 2015 року.
29.04.2015 призначено член Наглядової ради Мормиль Олександр Володимирович д/в д/в
д/в
0
Зміст інформації:
Посадова особа член Наглядової Ради Мормиль Олександр Володимирович (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) призначено 29 квiтня 2015 року. Часткою у статутному капiталi Товариства - не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який призначено особу- 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - старший менеджер iз зв'язкiв з громадскiстю, ПАТ Мiсто Банк. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Протокол №1 вiд 29 квiтня 2015 року.
29.04.2015 призначено член Наглядової ради Литвак Ольга Iгорiвна д/в д/в
д/в
0
Зміст інформації:
Посадова особа член Наглядової Ради Литвак Ольга Iгорiвна (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) призначено 29 квiтня 2015 року. Часткою у статутному капiталi Товариства - не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який призначено особу- 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - фiнансовий аналiтик представництва FIS Capital. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Протокол №1 вiд 29 квiтня 2015 року.
29.04.2015 призначено член Наглядової ради Остапенко Володимир Валерiйович д/в д/в
д/в
0
Зміст інформації:
Посадова особа член Наглядової Ради Остапенко Володимир Валерiйович (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) призначено 29 квiтня 2015 року. Часткою у статутному капiталi Товариства - не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який призначено особу- 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв -фiнансовий аналiтик Представництво «FIS Capital» , фiнансовий менеджер ТЕКТ, економiст Євротек, бухгалтер ТОВ «Український автомобiльний холдинг». Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Протокол №1 вiд 29 квiтня 2015 року.