Приватне акціонерне товариство
"Миколаївський комбінат хлібопродуктів"
 
 
Сторінки розділу
 


 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Грабарчук Андрiй Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   10.09.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 54034 м. Миколаїв вул. 1-а Слобiдська, буд. 122
4. Код за ЄДРПОУ 00952114
5. Міжміський код та телефон, факс (0512)50-85-01 (0512)24-62-59
6. Електронна поштова адреса
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.09.2015
  (дата)
2. Повідомлення №172(2176) Вiдомостi НКЦПФР 11.09.2015
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.mlyn.mykolayiv.com в мережі Інтернет 10.09.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
08.09.2015 звільнено член Правлiння Радевич Дмитро володимирович д/в д/в
д/в
0
Зміст інформації:
Посадова особа член Правлiння Радевич Дмитро Володимирович (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) звiльнено 08 вересня 2015 року у зв'язку з переобранням. Часткою у статутному капiталi Товариства - не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого особа перебувала на посадi з 2014 року. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства Протокол №16/15 вiд 08 вересня 2015 року.
08.09.2015 призначено член Правлiння Караман Наталя Миколаївна д/в д/в
д/в
0
Зміст інформації:
Посадова особа член Правлiння Караман Наталя Миколаївна (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) призначено 08 вересня 2015 року. Часткою у статутному капiталi Товариства - не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який призначено особу- 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний бухгалтер ПАТ "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв". Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства Протокол №16/15 вiд 08 вересня 2015 року.
08.09.2015 призначено член Правлiння Гомзяк Сергiй Миколайович д/в д/в
д/в
0
Зміст інформації:
Посадова особа член Правлiння Гомзяк Сергiй Миколайович (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) призначено 08 вересня 2015 року. Часткою у статутному капiталi Товариства - не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який призначено особу- 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - помiчник керiвника з контролю виконавчої дисциплiни ПАТ "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв". Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства Протокол №16/15 вiд 08 вересня 2015 року.