Приватне акціонерне товариство
"Миколаївський комбінат хлібопродуктів"
 
 
Сторінки розділу
 


 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Грабарчук Андрiй Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   28.04.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

 

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 54034 м. Миколаїв 1-а Слобiдська, буд. 122
4. Код за ЄДРПОУ 00952114
5. Міжміський код та телефон, факс (0512)50-85-01 (0512)24-62-59
6. Електронна поштова адреса
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2016
  (дата)
2. Повідомлення №83(2337) Вiдомостi НКЦПФР 29.04.2016
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.mlyn.mykolayiv.com в мережі Інтернет 30.04.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.04.2016 припинено повноваження Голова Наглядової ради BANTA AGRICULTURAL INVESTMENTS LIMITED д/в д/в
д/в
87.5253
Зміст інформації:
Посадова особа голова Наглядової ради BANTA AGRICULTURAL INVESTMENTS LIMITED (згоди на розкриття даних не надано) достроково припинено повноваження 28 квiтня 2016 року у зв'язку з письмовою заявою про бажання достроково припинити свої повноваження. Володiє часткою у статутному капiталi Товариства - 87.5253%. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 2015 року. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 28 квiтня 2016 року).
28.04.2016 припинено повноваження член Наглядової ради Матвiйчук Сергiй Анатолiйович д/в д/в
д/в
2.5e-06
Зміст інформації:
Посадова особа член Наглядової ради Матвiйчук Сергiй Анатолiйович (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) достроково припинено повноваження 28 квiтня 2016 року у зв'язку з письмовою заявою BANTA AGRICULTURAL INVESTMENTS LIMITED - голови Наглядової ради про бажання достроково припинити свої повноваження . Володiє часткою у статутному капiталi Товариства - 0.0000025%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого особа перебувала на посадi з 2015 року. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 28 квiтня 2016 року).
28.04.2016 припинено повноваження член Наглядової ради Мормиль Олександр Володимирович д/в д/в
д/в
2.5e-06
Зміст інформації:
Посадова особа член Наглядової ради Мормиль Олександр Володимирович (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) достроково припинено повноваження 28 квiтня 2016 року у зв'язку з письмовою заявою BANTA AGRICULTURAL INVESTMENTS LIMITED - голови Наглядової ради про бажання достроково припинити свої повноваження . Володiє часткою у статутному капiталi Товариства - 0.0000025%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 2015 року. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 28 квiтня 2016 року).
28.04.2016 припинено повноваження член Наглядової ради Литвак Ольга Iгорiвна д/в д/в
д/в
2.5e-06
Зміст інформації:
Посадова особа член Наглядової ради Литвак Ольга Iгорiвна (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) достроково припинено повноваження 28 квiтня 2016 року у зв'язку з письмовою заявою BANTA AGRICULTURAL INVESTMENTS LIMITED - голови Наглядової ради про бажання достроково припинити свої повноваження . Володiє часткою у статутному капiталi Товариства - 0.0000025%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 2015 року. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 28 квiтня 2016 року).
28.04.2016 припинено повноваження член Наглядової ради Остапенко Володимир Валерiйович д/в д/в
д/в
2.5e-06
Зміст інформації:
Посадова особа член Наглядової ради Остапенко Володимир Валерiйович (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) достроково припинено повноваження 28 квiтня 2016 року у зв'язку з письмовою заявою BANTA AGRICULTURAL INVESTMENTS LIMITED - голови Наглядової ради про бажання достроково припинити свої повноваження . Володiє часткою у статутному капiталi Товариства - 0.0000025%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 2015 року. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 28 квiтня 2016 року).
28.04.2016 обрано член Наглядової ради Опришко Володимир Олексiйович д/в д/в
д/в
0
Зміст інформації:
Посадова особа член Наглядової Ради Опришко Володимир Олексiйович представник акцiонера - юридичної особи за довiренiстю (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) обрано 28 квiтня 2016 року. Часткою у статутному капiталi Товариства - не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано особу- 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - директор департаменту представництва в Українi "ФIС Кепiтал Лiмiтед" . Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 28 квiтня 2016 року). Протоколом засiдання Наглядової ради №1 вiд 28 квiтня 2016 року обрано Головою Наглядової ради.
28.04.2016 обрано член Наглядової ради Матвiйчук Сергiй Анатолiйович д/в д/в
д/в
2.5e-06
Зміст інформації:
Посадова особа член Наглядової Ради Матвiйчук Сергiй Анатолiйович (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) обрано 28 квiтня 2016 року. Володiє часткою у статутному капiталi Товариства - 0.0000025 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано особу- 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Директор ТОВ «ФК Управитель будiвництва «Сонячне мiсто», Радник з фiнансових питань – фiнансовий аналiтик ТОВ «ФК «Сонячне мiсто». Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 28 квiтня 2016 року).
28.04.2016 обрано член Наглядової ради Мормиль Олександр Володимирович д/в д/в
д/в
2.5e-06
Зміст інформації:
Посадова особа член Наглядової Ради Мормиль Олександр Володимирович (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) обрано 28 квiтня 2016 року. Володiє часткою у статутному капiталi Товариства - 0.0000025 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано особу- 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - старший менеджер iз зв'язкiв з громадскiстю ПАТ Мiсто Банк. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 28 квiтня 2016 року).
28.04.2016 обрано член Наглядової ради Литвак Ольга Iгорiвна д/в д/в
д/в
2.5e-06
Зміст інформації:
Посадова особа член Наглядової Ради Литвак Ольга Iгорiвна (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) обрано 28 квiтня 2016 року. Володiє часткою у статутному капiталi Товариства - 0.0000025 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано особу- 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - фiнансовий аналiтик представництва FIS Capital. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 28 квiтня 2016 року).
28.04.2016 обрано член Наглядової ради Остапенко Володимир Валерiйович д/в д/в
д/в
2.5e-06
Зміст інформації:
Посадова особа член Наглядової Ради Остапенко Володимир Валерiйович (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) обрано 28 квiтня 2016 року. Володiє часткою у статутному капiталi Товариства - 0.0000025 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано особу- 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв -фiнансовий аналiтик Представництво «FIS Capital» , фiнансовий менеджер ТЕКТ, економiст Євротек, бухгалтер ТОВ «Український автомобiльний холдинг». Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 28 квiтня 2016 року).