Приватне акціонерне товариство
"Миколаївський комбінат хлібопродуктів"
 
 
Сторінки розділу
 


 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Грабарчук Андрiй Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   15.06.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 54034 м. Миколаїв 1-а Слобiдська, 122
4. Код за ЄДРПОУ 00952114
5. Міжміський код та телефон, факс (0512)50-85-01 (0512)24-62-59
6. Електронна поштова адреса
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 15.06.2016
  (дата)
2. Повідомлення № 115 Вiдомостi НКЦПФР 17.06.2016
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.mlyn.mykolayiv.com в мережі Інтернет 15.06.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата обліку (за наявності) Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1   15.06.2016 Компанiя «МАТРОПА IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД» (MATROPA INVESTMENTS LIMITED) НЕ 355420 0 87.5253
Зміст інформації:
Згiдно отриманого повiдомлення вiд Компанiї «МАТРОПА IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД» (MATROPA INVESTMENTS LIMITED) ( Вх. № 596 вiд 15 червня 2016 року) та Виписки про стан рахунку в цiнних паперах на 02 червня 2016 року, виникли змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй:
Компанiя «МАТРОПА IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД» (MATROPA INVESTMENTS LIMITED) зареєстрована за законодавством Республiки Кiпр за реєстрацiйним номером НЕ 355420, та має юридичну адресу: Iонiон Нiсон, 11А, Палурiотiсса, 1047, Нiкосiя, Кiпр (Ionion Nison, 11A, Palouriotissa, 1047, Nicosia, Cyprus) володiє 87,5253% акцiй у статутному капiталi Емiтента.
Розмiр пакета акцiй до змiни - 0 (нуль) простих iменних акцiй. 
Розмiр пакета акцiй пiсля змiни - 34 530 484 (тридцять чотири мiльйони п‘ятсот тридцять тисяч чотириста вiсiмдесят чотири) простi iменнi акцiї.
2   15.06.2016 Компанiя "БАНТА АГРIКАЛЧУРАЛ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД" (BANTA AGRICULTURAL INVESTMENTS LIMITED) HE 277037 87.5253 0
Зміст інформації:
Розмiр частки Компанiї "БАНТА АГРIКАЛЧУРАЛ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД" (BANTA AGRICULTURAL INVESTMENTS LIMITED) яка є юридичною особою, зареєстрованою за законодавством Республiки Кiпр за реєстрацiйним номером HE277037, та має юридичну адресу: 10 Епiдавру, Антуполi, 2300, Нiкосiя, Кiпр (10 Epidavrou, Anthoupoli, 2300, Nicosia, Cyprus) до змiни становить 87,5253 % голосуючих акцiй у статутному капiталi Емiтента, пiсля змiни 0 (нуль) % голосуючих акцiй. 
Розмiр пакета акцiй до змiни - 34 530 484 (тридцять чотири мiльйони п‘ятсот тридцять тисяч чотириста вiсiмдесят чотири) простi iменнi акцiї.
Розмiр пакета акцiй пiсля змiни -0 (нуль) простих iменних акцiй.