Приватне акціонерне товариство
"Миколаївський комбінат хлібопродуктів"
 
 
Сторінки розділу
 


 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Грабарчук Андрiй Михайлович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

02.08.2016

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

54034, мiсто Миколаїв, Вулиця 1-а Слобiдська, будинок 122

4. Код за ЄДРПОУ

00952114

5. Міжміський код та телефон, факс

(0512) 50-85-01 (0512)24-62-59

6. Електронна поштова адреса

analitik@mlyn.mksat.net

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

22.07.2016

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

 
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.mlyn.mykolayiv.com

в мережі Інтернет

 
 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

02.08.2016

припинено повноваження

член Наглядової ради

Опришко Володимир Олексiйович

 

0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв",якi вiдбулися 02.08.2016року ( протокол №1 вiд 02.08.2016р.), прийнято рiшення про припинення повноважень з 02.08.2016р. члена Наглядової ради ПАТ "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв" Опришка Володимира Олексiйовича. Повноваження особи припинено у зв'язку iз прийняттям загальними зборами вiдповiдного рiшення.До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Простими iменними акцiями Товариства не володiє. На посадi члена Наглядової ради Опришко В.О. перебував з 30.05.2016р.Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

02.08.2016

припинено повноваження

член Наглядової ради

Матвiйчука Сергiй Анатолiйович

 

0.0000025

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв",якi вiдбулися 02.08.2016року ( протокол №1 вiд 02.08.2016р.), прийнято рiшення про припинення повноважень з 02.08.2016р. члена Наглядової ради ПАТ "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв" Матвiйчука Сергiя Анатолiйовича. Повноваження особи припинено у зв'язку iз прийняттям загальними зборами вiдповiдного рiшення. Володiє часткою у статутному капiталi Товариства - 0.0000025 %.На посадi члена Наглядової ради Матвiйчук С.А. перебував з 30.05.2016р.До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

02.08.2016

припинено повноваження

член Наглядової ради

Мормиль Олександр Володимирович

 

0.0000025

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв",якi вiдбулися 02.08.2016року ( протокол №1 вiд 02.08.2016р.), прийнято рiшення про припинення повноважень з 02.08.2016р. члена Наглядової ради ПАТ "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв" Мормиль Олександра Володимировича. Повноваження особи припинено у зв'язку iз прийняттям загальними зборами вiдповiдного рiшення. Володiє часткою у статутному капiталi Товариства - 0.0000025 %. На посадi члена Наглядової ради Мормиль О.В. перебувала з 30.05.2016р.До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.

02.08.2016

припинено повноваження

член Наглядової ради

Литвак Ольга Iгорiвна

 

0.0000025

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв",якi вiдбулися 02.08.2016року ( протокол №1 вiд 02.08.2016р.), прийнято рiшення про припинення повноважень з 02.08.2016р. члена Наглядової ради ПАТ "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв" Литвак Ольгу Iгорiвну. Повноваження особи припинено у зв'язку iз прийняттям загальними зборами вiдповiдного рiшення. Володiє часткою у статутному капiталi Товариства - 0.0000025 %.На посадi члена Наглядової ради Литвак О.I. перебувала з 30.05.2016р.Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.

02.08.2016

припинено повноваження

член Наглядової ради

Остапенко Володимир Валерiйович

 

0.0000025

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв",якi вiдбулися 02.08.2016року ( протокол №1 вiд 02.08.2016р.), прийнято рiшення про припинення повноважень з 02.08.2016р. члена Наглядової ради ПАТ "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв" Остапенко Володимира Валерiйовича. Повноваження особи припинено у зв'язку iз прийняттям загальними зборами вiдповiдного рiшення. Володiє часткою у статутному капiталi Товариства - 0.0000025 %. На посадi члена Наглядової ради Остапенко В.В. перебував з 30.05.2016р. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
0

02.08.2016

обрано

член Наглядової Ради

Мечет Руслан Григорiйович

 

0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв",якi вiдбулися 02.08.2016року ( протокол №1 вiд 02.08.2016р.), прийнято рiшення про обрання з 02.08.2016 р. на посаду члена Наглядової ради ПАТ "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв" Мечета Руслана Григорiйовича. Особу обрано у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Член наглядової ради обраний до наступних рiчних зборiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 09.04.2013 – ТОВ «ОРЕКСИМ УКРАЇНА» - начальник вiддiлу безпеки; за сумiсництвом; 01.02.2016 р.- ТОВ «ФЛАЙБРИДЖ» - директор . Згоду на розкриття паспортних даних не надано. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Простими iменними акцями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.Є незалежним директором.

02.08.2016

обрано

член Наглядової Ради

Бондар Вiкторiя Миколаївна

 

0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв",якi вiдбулися 02.08.2016року ( протокол №1 вiд 02.08.2016р.), прийнято рiшення про обрання з 02.08.2016 р. на посаду члена Наглядової ради ПАТ "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв" Бондар Вiкторiю Миколаївну. Особу обрано у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради.Член наглядової ради обраний до наступних рiчних зборiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: з 08.09.1999р. управлiння Одеської залiзницi; 02.06.2010-06.03.2012- за сумiсництвом юрисконсульт ТОВ «Югекотоп»;01.07.2011- Юрисконсульт 1 категорiї ТОВ «Югекотоп»;23.07.2012- основне мiсце роботи- начальник юридичного вiддiлу ТОВ «Югекотоп». Згоду на розкриття паспортних даних не надано. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Простими iменними акцями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. Є представником акцiонера Компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю «МАТРОПА IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД».

02.08.2016

обрано

член Наглядової Ради

Стадник Iгор Анатолiйович

 

0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв",якi вiдбулися 02.08.2016року ( протокол №1 вiд 02.08.2016р.), прийнято рiшення про обрання з 02.08.2016 р. на посаду члена Наглядової ради ПАТ "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв" Стадника Iгоря Анатолiйовича. Особу обрано у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Член наглядової ради обраний до наступних рiчних зборiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 01.12.2011 – по теперiшнiй час ТОВ «ЕВЕРI»,керiвник проектiв та програм у сферi матерiального (нематерiального) виробництва; 02.01.2008-07.11.2011 ТОВ «Вiойл-Агро» керiвник проект . Згоду на розкриття паспортних даних не надано. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Простими iменними акцями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.Є незалежним директором.

02.08.2016

обрано

член Наглядової Ради

Галiмська Галина Вiкторiвна

 

0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв",якi вiдбулися 02.08.2016року ( протокол №1 вiд 02.08.2016р.), прийнято рiшення про обрання з 02.08.2016 р. на посаду члена Наглядової ради ПАТ "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв" Галiмську Галину Вiкторiвну. Особу обрано у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Член наглядової ради обраний до наступних рiчних зборiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi : 2013-2016 ТОВ «Орексiм Україна» начальник вiддiлу планування та економiчного аналiзу; 2010-2013 ФГ «Органiк Сiстемс» начальник планово-економiчного вiддiлу. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Простими iменними акцями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.Є незалежним директором.

02.08.2016

обрано

член Наглядової ради

Балакiрєв Микола Валерiйович

 

0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв",якi вiдбулися 02.08.2016року ( протокол №1 вiд 02.08.2016р.), прийнято рiшення про обрання з 02.08.2016 р. на посаду члена Наглядової ради ПАТ "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв" Балакiрєва Миколу Валерiйовича. Особу обрано у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Член наглядової ради обраний до наступних рiчних зборiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 09.02.2012 – по теперiшнiй час ТОВ «ЕВЕРI» Провiдний iнженер проекту; 01.07.2006-31.05.2010 Державна iнспекцiя з енергозбереження Начальник територiального управлiння Державної iнспекцiї з енергозбереження по Миколаївськiй обл. – старший державний iнспектор. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Простими iменними акцями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.Є незалежним директором.

02.08.2016

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Ковалишин Дмитро Миколайович

 

0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв",якi вiдбулися 02.08.2016року ( протокол №1 вiд 02.08.2016р.), прийнято рiшення про припинення повноважень з 02.08.2016р. члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв" Ковалишина Дмитра Миколайовича. Повноваження особи припинено у зв'язку iз прийняттям загальними зборами вiдповiдного рiшення. Строк на який призначено особу- 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - фiнансовий аналiтик представництва FIS Capital. Часткою у статутному капiталi Товариства - не володiє. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена Ревiзiйної комiсi перебував з 29 квiтня 2015 року.Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.

02.08.2016

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Луценко Тетяна Анатолiївна

 

0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв",якi вiдбулися 02.08.2016 року (протокол №1 вiд 02.08.2016р.), прийнято рiшення про припинення повноважень з 02.08.2016р. члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв" Луценко Тетяни Анатолiївни. Повноваження особи припинено у зв'язку iз прийняттям загальними зборами вiдповiдного рiшення. Часткою у статутному капiталi Товариства - не володiє. Строк на який призначено особу- 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - директор ТОВ «Проектна компанiя «Ярус», директор ТОВ «Центр морських дослiджень», фiнансовий аналiтик представництва FIS Capital, аудитор ТОВ «Крестон Джи Сi Джи Аудит». На посадi члена Ревiзiйної комiсi перебувала з 29 квiтня 2015 року. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.

02.08.2016

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Головач Степан Михайлович

 

0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв",якi вiдбулися 02.08.2016року ( протокол №1 вiд 02.08.2016р.), прийнято рiшення про припинення повноважень з 02.08.2016р. члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв" Головача Степана Михайловича. Повноваження особи припинено у зв'язку iз прийняттям загальними зборами вiдповiдного рiшення. Часткою у статутному капiталi Товариства - не володiє. Строк на який призначено особу- 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - фiнансовий аналiтик представництва FIS Capital. На посадi члена Ревiзiйної комiсi перебував з 29 квiтня 2015 року. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.

02.08.2016

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Голубєва Олена Павлiвна

 

0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв",якi вiдбулися 02.08.2016року ( протокол №1 вiд 02.08.2016р.), прийнято рiшення про обрання з 02.08.2016 р. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв" Голубєвої Олени Павлiвни. Особу обрано у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Ревiзiйної комiсiї. Особу обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 03.11.2010-31.12.2012 головний спецiалiст з податкiв та МСФЗ ФГ «Органiк Системс»; З 03.01.2013 заступник фiнансового директора з податкiв та МСФЗ ТОВ «Орексим Україна». Згоду на розкриття паспортних даних не надано. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi Товариства - не володiє.Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.

02.08.2016

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Лонський Андрiй Борисович

 

0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв",якi вiдбулися 02.08.2016року ( протокол №1 вiд 02.08.2016р.), прийнято рiшення про обрання з 02.08.2016 р. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв" Лонського Андрiя Борисовича. Особу обрано у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Ревiзiйної комiсiї. Особу обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Серпень 2009 року – березень 2013 року – вiйськовослужбовець, УСБУ в Миколаївськiй областi;Квiтень 2013 року – Листопад 2014 року – фахiвець вiддiлу безпеки ТОВ «Югекотоп»;Листопад 2014 року – теперiшнiй час – фахiвець вiддiлу безпеки ТОВ «Юнiкорн Мерiтайм». Згоду на розкриття паспортних даних не надано. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi Товариства - не володiє.

02.08.2016

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Шабалiна Марiя Вадимiвна

 

0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв",якi вiдбулися 02.08.2016року ( протокол №1 вiд 02.08.2016р.), прийнято рiшення про обрання з 02.08.2016 р. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв" Шабалiну Марiю Вадимiвну. Особу обрано у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Ревiзiйної комiсiї. Особу обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: З 2014-по тепер. час – ТОВ «Юнiкорн Мерiтайм», консультант з податкiв та зборiв;2012р-2014р – ТОВ «Югекотоп», консультант з податкiв та зборiв;2012р – ТОВ «Вторметпiвдень», головний бухгалтер.Згоду на розкриття паспортних даних не надано. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi Товариства - не володiє. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.

02.08.2016

обрано

Голова Наглядової ради

Мечет Руслан Григорович

 

0

Зміст інформації:

Наглядовою радою ПАТ "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв",засiдання якої вiдбулось 02.08.2016року ( протокол №1 вiд 02.08.2016р.), призначення з 02.08.2016 року на посаду голови Наглядової ради ПАТ " Мечета Руслана Григорiйовича. Особу обрано у зв'язку iз переобранням попереднього складу Наглядової ради. Особу обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала протягом своєї дiяльностi: 09.04.2013 – ТОВ «ОРЕКСИМ УКРАЇНА» - начальник вiддiлу безпеки; за сумiсництвом; 01.02.2016 р.- ТОВ «ФЛАЙБРИДЖ» - директор . Згоду на розкриття паспортних даних не надано. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi Товариства - не володiє. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.Є незалежним директором.

02.08.2016

припинено повноваження

Голова правлiння

Грабарчук Андрiй Миколайович

   

Зміст інформації:

Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової ради (Протокол №1 вiд 02 серпня 2016) принято рiшення припинити повноваження Голови правлiння Товариства Грабарчука Андрiя Миколайовича.Повноваження особи припинено у зв’язку iз внесенням змiн та прийняттям Загальними зборами нової редакцiї Статуту (Протокол №1 вiд 02 серпня 2016).Грабарчук Андрiй Миколайович перебував на посадi Голови правлiння вiд 15.09.2014р.Часткою у статутному капiталi товариства не володiє. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.

02.08.2016

припинено повноваження

Член правлiння

Тиха Алла Олександрiвна

 

0.000013

Зміст інформації:

Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ «Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв» (протокол №1 вiд 02.08.2016 р.) принято рiшення про припинення повноважень члена правлiння Тихої Алли Олександрiвни. Повноваження особи припинено у зв’язку iз внесенням змiн та прийняттям Загальними зборами нової редакцiї Статуту (протокол №1 вiд 02.08.2016 р.).Володiє часткою у статутному капiталi товариства у розмiрi 0,000013%. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.

02.08.2016

припинено повноваження

Член правлiння

Зубков Сергiй Дмитрович

 

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ «Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв» (протокол №1 вiд 02.08.2016 р.) принято рiшення про припинення повноважень члена правлiння Зубкова Сергiя Дмитровича. Повноваження особи припинено у зв’язку iз внесенням змiн та прийняттям Загальними зборами нової редакцiї Статуту (протокол №1 вiд 02.08.2016 р.).Часткою у статутному капiталi Товариства - не володiє. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.

02.08.2016

припинено повноваження

Член правлiння

Карман Наталiя Миколаївна

 

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ «Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв» (протокол №1 вiд 02.08.2016 р.) принято рiшення про припинення повноважень члена правлiння Карман Наталiї Миколаївни. Повноваження особи припинено у зв’язку iз внесенням змiн та прийняттям Загальними зборами нової редакцiї Статуту (протокол №1 вiд 02.08.2016 р.).Часткою у статутному капiталi Товариства - не володiє. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.

02.08.2016

припинено повноваження

Член правлiння

Гомзяк Сергiй Миколайович

 

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ «Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв» (протокол №1 вiд 02.08.2016 р.) принято рiшення про припинення повноважень члена правлiння Гомзяк Сергiя Миколайовича. Повноваження особи припинено у зв’язку iз внесенням змiн та прийняттям Загальними зборами нової редакцiї Статуту (протокол №1 вiд 02.08.2016 р.)Часткою у статутному капiталi Товариства - не володiє. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.

02.08.2016

призначено

Т.в.о. директора

Зубков Сергiй Михайлович

 

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ «Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв» (протокол №1 вiд 02.08.2016 р.) принято рiшення про обрання на посаду т.в.о. директора Товариства Зубкова Сергiя Михайловича. Особу обрано у зв’язку iз внесенням змiн та прийняттям Загальними зборами нової редакцiї Статуту (протокол №1 вiд 02.08.2016 р.).Часткою у статутному капiталi Товариства - не володiє. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.