Приватне акціонерне товариство
"Миколаївський комбінат хлібопродуктів"
 
 
Сторінки розділу
 


 
Дата розміщення:  27.03.2015 15:41:28
Дата проведення загальних зборів:   29.04.2015
Термінове повідомлення:  Ні
Назва повідомлення:  Публічне акціонерне товариство «Миколаївський комбінат хлібопродуктів»
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування емітента:  Публічне акціонерне товариство "Миколаївський комбінат хлібопродуктів"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 
Місцезнаходження емітента:  54034, Україна, м. Миколаїв, вул. 1 Слобідська, 122
Регіон емітента:  4810136300
Номер телефону керівника емітента:  0512508501
Електронна поштова адреса: 
Текст повідомлення: 

Публічне акціонерне товариство «Миколаївський комбінат хлібопродуктів»
(код за ЄДРПОУ 00952114 , місцезнаходження: 54034, м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, буд. 122)
повідомляє про скликання Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів», які відбудуться 29 квітня 2015 р. об 11.00 годині за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, буд. 122 , у приміщенні адміністрації ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів», зал засідань.
Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах проводиться 29.04.2015 р. за місцем проведення Зборів. Початок реєстрації акціонерів: 10:00 год., закінчення реєстрації: 10:50 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 23.04.2015 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Затвердження процедурних питань проведення поточних загальних зборів акціонерів.
2. Звіти органів управління про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік. та про плани на 2015 
рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
3. Про затвердження звітів та річного балансу Товариства за 2014 рік.
4. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками 2014 року.
5. Про затвердження внутрішнього Положення про Ревізійну комісію Товариства.
6. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.
7. Про обрання Наглядової Ради Товариства.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством у 2015 році.
Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - також довіреність, засвідчену згідно з вимогами чинного законодавства. Ознайомлення акціонерів з матеріалами, що готуються до загальних зборів, та проектом рішення здійснюється за місцезнаходженням товариства (приймальня) за письмовою заявою на ім’я Голови правління Грабарчука А.М. кожного вівторка з 10-00 до 11-00 год., а також в день проведення зборів у місці їх проведення з 10-00 до 10-55 год.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 58891 58240
Основні засоби 34220 35586
Довгострокові фінансові інвестиції 6020 6020
Запаси 6195 5505
Сумарна дебіторська заборгованість 9208 9557
Грошові кошти та їх еквіваленти 137 7
Нерозподілений прибуток (65027) (16096)
Власний капітал 
Статутний капітал 17753 17753
Довгострокові зобов'язання 32877 16665
Поточні зобов'язання 73288 39918
Чистий прибуток (збиток) (48931) (10552)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 39452000 39452000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 179 173

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано 30 березня 2015 року в № 60(2064) офіційного друкованого видання: Відомості НКЦПФР.


Голова Правління 
ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні    
Найменування посади Голова Правління   Грабарчук Андрій Миколайович
    (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
  М.П.   27.03.2015
      (дата)