Приватне акціонерне товариство
"Миколаївський комбінат хлібопродуктів"
 
 
Сторінки розділу
 


 
Дата розміщення:  28.03.2016 15:19:02
Дата проведення загальних зборів:   28.04.2016
Термінове повідомлення:  Ні
Назва повідомлення:  Публічне акціонерне товариство «Миколаївський комбінат хлібопродуктів»
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування емітента:  Публічне акціонерне товариство "Миколаївський комбінат хлібопродуктів"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 
Місцезнаходження емітента:  54034, Україна, м. Миколаїв, вул. 1 Слобідська, 122
Регіон емітента:  4810136300
Номер телефону керівника емітента:  0512508501
Електронна поштова адреса: 
Текст повідомлення: 

Публічне акціонерне товариство

«Миколаївський комбінат хлібопродуктів»

(код за ЄДРПОУ 00952114 , місцезнаходження: 54034, м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, буд. 122)

повідомляє про скликання Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів», які відбудуться 28 квітня 2016 р. об 11.00 годині за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, буд. 122 , у приміщенні адміністрації ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів», зал засідань.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах проводиться 28.04.2016 р. за місцем проведення Зборів. Початок реєстрації акціонерів: 10:00 год., закінчення реєстрації: 10:50 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 22.04.2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Затвердження процедурних питань проведення поточних загальних зборів акціонерів.
  2. Звіти органів управління про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік та про плани на 2016  рік. Прийняття рішення за наслідками  розгляду звітів.
  3. Про затвердження звітів та річного балансу Товариства за 2015 рік.
  4. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками 2015 року.
  5. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
  6. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства. Затвердження внутрішніх Положень Товариства.
  7. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
  8. Обрання членів Наглядової Ради;  затвердження умов (в тому числі встановлення розміру винагороди) договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.
  9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

 

Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - довіреність, засвідчену згідно з вимогами чинного законодавства та документ, що посвідчує особу. Ознайомлення акціонерів з матеріалами, що готуються до загальних зборів, та проектом рішення здійснюється за місцезнаходженням товариства (приймальня) за письмовою заявою на ім’я Голови правління Грабарчука А.М. кожного вівторка з 10-00 до 11-00 год., а також в день проведення зборів у місці їх проведення з 10-00 до 10-55 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Зубков С.Д. Телефон для довідок: (0512) 50-85-01

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

 

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів  

54745

58891

Основні засоби  

33668

34220

Довгострокові фінансові інвестиції  

7020

6020

Запаси 

5827

6195

Сумарна дебіторська заборгованість  

1718

9208

Грошові кошти та їх еквіваленти 

1543

137

Нерозподілений прибуток 

(132242)

(65027)

Власний капітал 

 

 

Статутний капітал 

17753

17753

Довгострокові зобов'язання 

142609

32877

Поточні зобов'язання 

26625

73288

Чистий прибуток (збиток) 

(61166)

(48931)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

39452000

39452000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

173

179

 

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом  Голова Правління Грабарчук А.М.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано 28.03.2016р. № 59 (2313) в Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".

Голова Правління

ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів»                                         А.М. Грабарчук

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні    
Найменування посади Голова Правління   Грабарчук Андрій Миколайович
    (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
  М.П.   28.03.2016
      (дата)