Приватне акціонерне товариство
"Миколаївський комбінат хлібопродуктів"
 
 
Сторінки розділу
 


 
Дата розміщення:  01.07.2016 16:34:34
Дата проведення загальних зборів:   02.08.2016
Термінове повідомлення:  Ні
Назва повідомлення:  Публічне акціонерне товариство «Миколаївський комбінат хлібопродуктів»
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування емітента:  Публічне акціонерне товариство "Миколаївський комбінат хлібопродуктів"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 
Місцезнаходження емітента:  54034, Україна, м. Миколаїв, вул. 1 Слобідська, 122
Регіон емітента:  4810136300
Номер телефону керівника емітента:  0512508501
Електронна поштова адреса: 
Текст повідомлення: 

Публічне акціонерне товариство

«Миколаївський комбінат хлібопродуктів»

(код за ЄДРПОУ 00952114 , місцезнаходження: 54034, м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, буд. 122)

повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів», які відбудуться 02 серпня  2016 р. о 12.00 годині за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, буд. 122 , у приміщенні адміністрації ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів», зал засідань.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах проводиться 02.08.2016 р. за місцем проведення Зборів. Початок реєстрації акціонерів: 10:00 год., закінчення реєстрації: 11:40 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 27.07.2016 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.    Затвердження рішення Наглядової ради про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

2. Обрання членів лічильної комісії.

3. Обрання Голови і Секретаря  Загальних зборів акціонерів.

4.  Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

5. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

6.  Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства: про Загальні  збори акціонерів,  про Наглядову раду, про Правління та про Ревізійну комісію Товариства.

7.  Прийняття рішення про дострокове припинення  повноважень членів   Наглядової ради Товариства.

8.  Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

9.  Затвердження  умов цивільно-правових  договорів,  трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з  членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,  яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

10.   Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

11.   Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

12. Прийняття рішення про розгляд клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТИВІДОРНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ»  (місцезнаходження: 54002, Україна, м. Миколаїв, вул. Заводська, буд. 23/26, Код ЄДРПОУ 36487633) (далі - ТОВ «СТИВІДОРНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ»), про надання в заставу належного нерухомого та рухомого майна Товариства, з метою забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «СТИВІДОРНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» за Кредитними договорами № 10/2016 від 14.06.2016р. та № 11/2016 від 14.06.2016р.,, що укладені з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК» (код ЄРДПОУ 23697280) (надалі – АБ «УКРГАЗБАНК», Банк).

 

Для реєстрації та участі у позачергових Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - довіреність, засвідчену згідно з вимогами чинного законодавства та документ, що посвідчує особу. Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, здійснюється за місцезнаходженням товариства (приймальня) за письмовою заявою на ім’я Голови Правління Грабарчука А.М. у робочі дні з 10-00 до 15-00 год., а також в день проведення зборів у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заступник Голови Правління Зубков С.Д. Телефон для довідок: (0512) 50-85-01

 

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.mlyn.mykolayiv.com

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів опубліковано 30.06.2016р. №121(2375) в газеті  "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".

Наглядова рада Товариства

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні    
Найменування посади Голова Правління   Грабарчук Андрій Миколайович
    (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
  М.П.   01.07.2016
      (дата)