Приватне акціонерне товариство
"Миколаївський комбінат хлібопродуктів"
 
 
Сторінки розділу
 


 
Дата розміщення:  30.08.2016 10:31:24
Дата проведення загальних зборів:   14.09.2016
Термінове повідомлення:  Так
Назва повідомлення:  Позачергові Загальні збори акціонерів
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування емітента:  Публічне акціонерне товариство "Миколаївський комбінат хлібопродуктів"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 
Місцезнаходження емітента:  54034, Україна, м. Миколаїв, вул. 1 Слобідська, 122
Регіон емітента:  4810136300
Номер телефону керівника емітента:  0512508501
Електронна поштова адреса: 
Текст повідомлення: 

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Публічного акціонерного товариства

«Миколаївський комбінат хлібопродуктів»

(код за ЄДРПОУ 00952114, місцезнаходження: 54034, м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, буд. 122)

Повідомляємо, що 14  вересня 2016 р. о 12.00 годині за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, буд. 122, у приміщенні адміністрації ПАТ «МКХП», зал засідань, відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів з наступним порядком денним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення:

«Обрати лічильну комісію у наступному складі: Дейнекіна Ольга Олексіївна (голова лічильної комісії), Габуєва Олена Миколаївна, Сюрченко Павло Васильович (члени лічильної комісії)»

 

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

«Обрати головою Зборів Кіян Олену Вікторівну, секретарем Зборів – Бондар Вікторію Миколаївну.»

 

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

«Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів:

1) розгляд питань проводити у черговості, визначеній відповідно до затвердженого Наглядовою радою порядку денного;

2) голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;

3) голосування проводити бюлетенями, засвідченими в порядку, передбаченому Статутом Товариства.

4) основна доповідь – до 10 хвилин;

5) співдоповідь – до 5 хвилин;

6) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

7) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

8) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

9) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.»

 

4. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

«Надати згоду на вчинення значних правочинів Публічним акціонерним товариством «Миколаївський завод хлібопродуктів» (надалі – Товариство), а саме передати в іпотеку та /або заставу Публічному акціонерному товариству Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280) нерухоме та рухоме майно, що належить Товариству на праві приватної власності, зазначене в Переліку № 1, що є невід’ємною частиною цього Протоколу, шляхом укладення з Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280) відповідних договорів іпотеки та застави майна, з метою забезпечення виконання Товариством з обмеженою відповідальністю «СТИВІДОРНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 36487633) зобов’язань перед Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280) за Кредитними договорами №10/2016 від 14.06.2016р. та № 11/2016 від 14.06.2016р

Інші умови договорів іпотеки та/або застави Директору Товариства, в тому числі тимчасово виконуючому обов’язки  директора Лонському Андрію Борисовичу, визначити на власний розсуд  (в тому числі, з правом збільшення обсягу зобов’язань Товариства перед АБ «УКРГАЗБАНК» без будь-яких обмежень), окрім умов, визначених цим рішенням.»

 

5. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

«Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством  протягом періоду з 14 вересня 2016 р. по 13 вересня 2017 р., в тому числі правочини, пов’язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів переробки зернових культур, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів пов’язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартістю не більш ніж 1 000 000 000 (Один мільярд) гривень 00 коп. Обмеження, передбачені даним пунктом, не стосуються правочинів, передбачених п.4 порядку денного цих Загальних зборів акціонерів».

 

6. Про надання повноважень на укладання значних правочинів, в т.ч. значних правочинів, на вчинення яких надана попередня згода.

Проект рішення:

«Надати повноваження Директору Товариства, в тому числі тимчасово виконуючому обов’язки  директора Лонському Андрію Борисовичу, вчинити значні правочини, згоду на які надано Рішенням цих Загальних зборів акціонерів, шляхом укладання договорів іпотеки та/або застави нерухомого та рухомого майна Товариства, з правом визначення інших умов таких договорів на власний розсуд.

 

Надати повноваження Наглядовій раді товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів, на які надана попередня згода (стосовно правочинів, зазначених в п.5. порядку денного цих Загальних зборів акціонерів).» 

 

Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться у день проведення Зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації акціонерів: 11:00 год., закінчення реєстрації: 11:50 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 08.09.2016 року.

 

Для реєстрації та участі у позачергових Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - довіреність, засвідчену згідно з вимогами чинного законодавства та документ, що посвідчує особу.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, здійснюється за місцезнаходженням товариства (приймальня) за письмовою заявою на ім’я тимчасово виконуючого обов’язки директора Лонського А.Б. у робочі дні з 10-00 до 15-00 год., а також в день проведення зборів у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – тимчасово виконуючий обов’язки директора Лонський А.Б. Телефон для довідок: (0512) 50-85-01

 

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.mlyn.mykolayiv.com

Наглядова рада Товариства

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні    
Найменування посади Тимчасово виконуючий обовязки директора   Лонський Андрій Борисович
    (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
  М.П.   30.08.2016
      (дата)