Приватне акціонерне товариство
"Миколаївський комбінат хлібопродуктів"
 
 
Сторінки розділу
 


 

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Приватне акціонерне товариство «Миколаївський комбінат хлібопродуктів»

(код за ЄДРПОУ 00952114, місцезнаходження: 54034, м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, буд. 122)

Повідомляємо, що 23 листопада 2017р. о 10.30 годині за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, буд. 122, у приміщенні адміністрації ПрАТ «МКХП», зал засідань, відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів з наступним порядком денним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

«Обрати лічильну комісію на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 23.11.2017р. - у наступному складі: Бондаренко Ігор Олександрович (голова лічильної комісії), Линник Наталя Олександрівна, Сюрченко Павло Васильович (члени лічильної комісії)».

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

«Обрати Головою Зборів Торлопову Вікторію Олександрівну, Секретарем Зборів – Бондар Вікторію Миколаївну».

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

«Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів:

1) розгляд питань проводити у черговості, визначеній відповідно до затвердженого Наглядовою радою порядку денного;

2) голосування по всім питанням порядку денного проводити іменними бюлетенями для голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми. Голосування відбувається за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос;

3) голосування проводити бюлетенями, засвідченими в порядку, передбаченому Статутом Товариства.

4) основна доповідь – до 10 хвилин;

5) співдоповідь – до 5 хвилин;

6) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

7) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

8) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

9) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.»

4. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

«Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити директора Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.»

5. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту.

Проект рішення:

«Надати повноваження директору Товариства або уповноваженим за довіреністю особам вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту, визначених чинним законодавством».

Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться у день проведення Зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації акціонерів: 10:00 год., закінчення реєстрації: 10:25 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 17.11.2017 року.

Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - довіреність, засвідчену згідно з вимогами чинного законодавства та документ, що посвідчує особу.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, здійснюється за місцезнаходженням товариства (приймальня) за письмовою заявою на ім’я директора Хохлова О.С.. у робочі дні з 10-00 до 15-00 год., а також в день проведення зборів у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Хохлов О.С. Телефон для довідок: (0512) 50-85-01

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного : www.mkhp.emitent.org.ua

Наглядова рада Товариства