Приватне акціонерне товариство
"Миколаївський комбінат хлібопродуктів"
 
 
Сторінки розділу
 


 

Регулярна інформація за 2015 рік

Назва:

Публічне акціонерне товариство "Миколаївський комбінат хлібопродуктів"

ЄДРПОУ:

00952114

Рік:

2015

Кількість розміщень регулярної інформації за звітний період

3

Дата першого розміщення

29.04.2016 17:35:52

Дата останнього розміщення

30.07.2016 16:11:45

Більш детальну інформацію про даного емітента Ви можете отримати на сайті smida.gov.ua.

Склад інформації

Титульний аркуш

Подивитися

Зміст

Подивитися

Основні відомості про емітента

Подивитися

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Подивитися

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

Подивитися

Інформація щодо посади корпоративного секретаря(для акціонерних товариств)

Подивитися

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Подивитися

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Подивитися

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Подивитися

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Подивитися

Інформація про загальні збори акціонерів

Подивитися

Інформація про дивіденди

Подивитися

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Подивитися

Інформація про випуски акцій емітента

Подивитися

Опис бізнесу

Подивитися

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Подивитися

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Подивитися

Інформація про зобов'язання емітента

Подивитися

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

Подивитися

Інформація про собівартість реалізованої продукції

Подивитися

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

Подивитися

Текст аудиторського висновку (звіту)

Подивитися

Інформація про стан корпоративного управління

Подивитися

Річна фінансова звітність підприємства згідно наказу Міністерства фінансів від 07.02.2013 №73

Подивитися

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Подивитися

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Грабарчук Андрiй Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.07.2016

(дата)


 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Миколаївський комбінат хлібопродуктів"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00952114

4. Місцезнаходження

54034Миколаївська Заводськийм. Миколаїв 1-а Слобiдська, 122

5. Міжміський код, телефон та факс

0512-50-84-590512-24-62-59

6. Електронна поштова адреса

http://stockmarket.gov.ua/generatedImg/00952114/77147/e_mail.png

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.07.2016

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

 

 

 
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.mlyn.mykolayiv.com

в мережі Інтернет

29.07.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст

 

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство

-

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

-

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

-

4) інформація про похідні цінні папери

-

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

-

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

-

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

-

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

-

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

-

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

-

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

-

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

-

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

-

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

-

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

-

23. Основні відомості про ФОН

-

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

-

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

-

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

-

27. Правила ФОН

-

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

-

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

-

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

-

33. Примітки

До складу регулярної iнформацiї не включенi наступнi форми: 5. "Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингових агентств. 12. 2) "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - емiтент не випускав та не придбавав облiгацiї. 12.3) "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - емiтент не випускав iншi цiннi папери. 12.4) "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - емiтент не має похiдних цiнних паперiв. 12.5) "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - емiтент протягом звiтного перiоду не викупав власнi акцiї. 15. " Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - емiтент не випускав боргових цiнних паперiв. 18. "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" - емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї. 19."Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття: 1) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечнi цiннi папери. 2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечнi цiннi папери. 3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечнi цiннi папери. 4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечнi цiннi папери. 5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечнi цiннi папери. 20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття - емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. 21. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв - емiтент не випускав iпотечних сертифiкатiв. 22. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - емiтент iпотечних активiв не має. 23. Основнi вiдомостi про ФОН - емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН. 24. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН - емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН. 25. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН - емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН. 26. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН - емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН. 27. Правила ФОН - емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН. 28."Вiдомостi про аудиторський висновок" - не включаються, так як передбачено розмiщеня тексту аудиторського висновку. 30. "Рiчна фiнансова звiтнiсть" - складена, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. 32. "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" - емiтент не випускав цiльовi облiгацiї виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

III. Основні відомості про емітента

 

1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "Миколаївський комбінат хлібопродуктів"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 №490534

3. Дата проведення державної реєстрації

19.08.1998

4. Територія (область)

Миколаївська

5. Статутний капітал (грн)

17753400

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

208

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

10.61ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКТІВ БОРОШНОМЕЛЬНО-КРУП'ЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

 
 

10. Органи управління підприємства

Вищий орган товариства - Загальнi збори акцiонерiв, Виконавчий орган - Правлiння товариства, Регулюючий та контролюючий орган товариства - Наглядова рада, Контролюючий орган - Ревiзiйна комiсiя.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "МІСТО БАНК "

2) МФО банку

328760

3) поточний рахунок

26001004030046

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/н

5) МФО банку

д/н

6) поточний рахунок

д/н

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Дозвiл на початок роботи по виготовленню та оптово-роздрiбнiй торгiвлi хлiбопродуктами

371.01.48.15.61.1

12.11.2001

Мiнiстерство працi та соц. полiтики України Держдепартамент з нагляду за охороною працi

 

Опис

Строк дiї - постiйно, без обмеження термiну.

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

1)Найменування

ТОВ "МИКОЛАЇВСЬКА ХЛIБОПРИЙМАЛЬНА КОМПАНIЯ"

2)Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3)Код за ЄДРПОУ

39298157

4)Місцезнаходження

54034, Миколаївська обл., мiсто Миколаїв, ВУЛИЦЯ 1-А СЛОБIДСЬКА, будинок 122

5)Опис

ПАТ "МКХП" є єдиним засновником (учасником) ТОВ "МИКОЛАЇВСЬКА ХЛIБОПРИЙМАЛЬНА КОМПАНIЯ" з розмiром внеску - 1000 грн., що складає 100% Статутного капiталу Товариства. Права, що належать ПАТ "МКХП" стосовно управлiння Товариством визначенi Статутом

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

1

2

3

01.08.2011

16.03.2015

ДП "Екос-консалтiнг Ltd" ТОВ "Екос-сателiт"

Опис

Досвiд роботи корпоративного секретаря - юридичної особи - 5 рокiв.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Державне пiдприємство "Миколаївський морський торговельний порт"

01125608

54020 48000 д/н м. Миколаїв Заводська, буд.23/14

11.999308

BANTA AGRICULTURAL INVESTMENTS LIMITED

277037

1095 КIПР" д/н Нiкосiя Нiкоу Георгiоу,буд.6,оф.Кермiя Бiлдiнг блок С.104

87.5253

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

193 власника (засновники)

д/н д/н д/н

0.475

Усього

99.999608

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

1)Посада

член Наглядової ради

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

BANTA AGRICULTURAL INVESTMENTS LIMITED

3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

277037

4)Рік народження**

0

5)Освіта**

 

6)Стаж роботи (років)**

0

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

 

6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.03.2012 3 роки

9)Опис

Акцiонера BANTA AGRICULTURAL INVESTMENTS LIMITED (згоди на розкриття даних не надано), в кiлькостi 5 (п’яти) представникiв, якi виконували повноваження членiв Наглядової Ради за довiреностями звільнено 29 квiтня 2015 року у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Наглядова рада здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства в межах компетенцiї, визначеної Статутом та внутрішнім Положенням. Винагорода в грошовiй формi посадовiй особi не виплачувалась, винагорода в натуральній формі не здійснювалась. Строк протягом якого особа перебувала на посадi з 2012 року. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Протокол №1 вiд 29 квiтня 2015 року.

 

1)Посада

Голова Правління

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Грабарчук Андрій Миколайович

3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕР 538745 23.05.2015 Жовтневим РВ УДМС України в Миколаївській області

4)Рік народження**

1981

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**

12

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник управління агропромислового комплексу, 07.2013 Голова фермерського господарства "КОЛОС"

6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.02.2014 до переобрання

9)Опис

Голова правлiння керує роботою Товариства та дiє вiд iменi Товариства без довiреностi, представляє iнтереси Товариства в його вiдносинах з iншими органами i органiзацiями, веде переговори та укладає угоди вiд iменi Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та внутрішнім Положенням. Отримує винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Винагороду в натуральному виглядi не отримує. Змін в персональному складі не відбувалося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 12 років, попередні посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - 05.2011 Начальник управління агропромислового комплексу, 07.2013 Голова фермерського господарства "КОЛОС".

 

1)Посада

Голова Наглядової ради

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

BANTA AGRICULTURAL INVESTMENTS LIMITED

3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

277037

4)Рік народження**

0

5)Освіта**

 

6)Стаж роботи (років)**

0

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

 

6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2015 3 роки

9)Опис

Наглядова рада здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства в межах компетенцiї, визначеної Статутом та внутрішнім Положенням. Винагорода в грошовiй формi посадовiй особi не виплачувалась, винагорода в натуральній формі не здійснювалась. Рішенням Загальних зборів акціонерів Протокол №1 вiд 29 квiтня 2015 року було обрано на посаду члена Наглядової ради.Протоколом засiдання Наглядової Ради № 1 обрано Головою Наглядової ради.

 

1)Посада

Член Наглядової ради

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Матвійчук Сергій Анатолійович

3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4)Рік народження**

1959

5)Освіта**

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка: 01.09.1976 - 18.06.1981 р. Спеціальність: "Прикладна математика", кваліфікація: спеціаліст

6)Стаж роботи (років)**

35

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Радник з фінансових питань - фінансовий аналітик ТОВ "ФК "Сонячне місто"

6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2015 3 роки

9)Опис

Наглядова рада здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства в межах компетенцiї, визначеної Статутом та внутрішнім Положенням. Винагорода в грошовiй формi посадовiй особi не виплачувалась, винагорода в натуральній формі не здійснювалась. Рішенням Загальних зборів акціонерів Протокол №1 вiд 29 квiтня 2015 року було обрано на посаду члена Наглядової ради. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 35 років, посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Радник з фінансових питань - фінансовий аналітик ТОВ "ФК "Сонячне місто".

 

1)Посада

Член Наглядової ради

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мормиль Олександр Володимирович

3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4)Рік народження**

1974

5)Освіта**

Вища, Мелітопольський державний педагогічний інститут, 1996, спеціальність - "Географія та іноземна мова", кваліфікація - учитель географії та англійської мови.

6)Стаж роботи (років)**

17

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ Місто Банк, Старший менеджер зі зв*язків з громадськістю

6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2015 3 роки

9)Опис

Наглядова рада здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства в межах компетенцiї, визначеної Статутом та внутрішнім Положенням. Винагорода в грошовiй формi посадовiй особi не виплачувалась, винагорода в натуральній формі не здійснювалась. Рішенням Загальних зборів акціонерів Протокол №1 вiд 29 квiтня 2015 року було обрано на посаду члена Наглядової ради. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 17 років, посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - ПАТ Місто Банк, Старший менеджер зі зв*язків з громадськістю.

 

1)Посада

Член Наглядової ради

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Литвак Ольга Ігорівна

3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4)Рік народження**

1992

5)Освіта**

Вища. Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, 2014 рік, спеціальність економіка підприємства, магістр

6)Стаж роботи (років)**

3

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

З 05.08.2014 р. фінансовий аналітик представництва FIS Capital

6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2015 3 роки

9)Опис

Наглядова рада здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства в межах компетенцiї, визначеної Статутом та внутрішнім Положенням. Винагорода в грошовiй формi посадовiй особi не виплачувалась, винагорода в натуральній формі не здійснювалась. Рішенням Загальних зборів акціонерів Протокол №1 вiд 29 квiтня 2015 року було обрано на посаду члена Наглядової ради. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 3 роки, посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - З 05.08.2014 р. фінансовий аналітик представництва FIS Capital.

 

1)Посада

Член Наглядової ради

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Остапенко Володимир Валерійович

3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4)Рік народження**

1985

5)Освіта**

Вища. Національний університет Харчових Технологій: 01.09.2002 - 20.12.2007 р. Спеціальність: "Фінанси", кваліфікація: спеціаліст

6)Стаж роботи (років)**

8

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

з 03.03.2014 р. Фінансовий аналітик, Представництво FIS Capital.

6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2015 3 роки

9)Опис

Наглядова рада здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства в межах компетенцiї, визначеної Статутом та внутрішнім Положенням. Винагорода в грошовiй формi посадовiй особi не виплачувалась, винагорода в натуральній формі не здійснювалась. Рішенням Загальних зборів акціонерів Протокол №1 вiд 29 квiтня 2015 року було обрано на посаду члена Наглядової ради. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 8 років, посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - з 03.03.2014 р. Фінансовий аналітик, Представництво FIS Capital.

 

1)Посада

Голова Ревізійної комісії

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ковалишин Дмитро Миколайович

3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4)Рік народження**

1991

5)Освіта**

Вища. Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана, 2014 рік, спеціальність фінанси та кредит, магістр; КНЕУ ім. В.Гетьмана, 2014 рік, спеціальність облік та аудит, бакалавр.

6)Стаж роботи (років)**

4

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

З 03.09.2012р. фінансовий аналітик представництва FIS Capital

6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2015 3 роки

9)Опис

Ревiзiйна комiсiя перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, готує висновки з фiнансової звiтностi та балансу Товариства, діє в межах своєї компетенції згідно Статуту та внутрішнього Положення. Винагорода в грошовiй формi посадовiй особi не виплачувалась, винагорода в натуральній формі не здійснювалась. Рішенням Загальних зборів акціонерів Протокол №1 вiд 29 квiтня 2015 року було обрано на посаду члена Ревізійної комісії. Протоколом засідання Ревізійної комісії №1 від 29 квітня 2015 року було обрано Головою Ревізійної комісії. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 4 роки, попередні посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - З 03.09.2012р. фінансовий аналітик представництва FIS Capital.

 

1)Посада

Член Ревізійної комісії

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Луценко Тетяна Анатоліївна

3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4)Рік народження**

1992

5)Освіта**

Вища. Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, магістр з фінансів та кредиту, 2014 р.; Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, бакалавр з права, 2013 р.

6)Стаж роботи (років)**

2

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Представництво FIS Capital, фінансовий аналітик; ТОВ "Проектна компанія "Ярус" (за сумісництвом), директор; ТОВ "Центр морських досліджень" (за сумісництвом), директор

6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2015 3 роки

9)Опис

Ревiзiйна комiсiя перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, готує висновки з фiнансової звiтностi та балансу Товариства, діє в межах своєї компетенції згідно Статуту та внутрішнього Положення. Винагорода в грошовiй формi посадовiй особi не виплачувалась, винагорода в натуральній формі не здійснювалась. Рішенням Загальних зборів акціонерів Протокол №1 вiд 29 квiтня 2015 року було обрано на посаду члена Ревізійної комісії. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 2 роки, попередні посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Представництво FIS Capital, фінансовий аналітик; ТОВ "Проектна компанія "Ярус" , директор ; ТОВ "Центр морських досліджень" (за сумісництвом), директор;

 

1)Посада

Член Ревізійної комісії

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Головач Степан Михайлович

3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АНС 269851 12.03.1997 Жаковським ВР УМВС України Черкаської області

4)Рік народження**

1953

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**

14

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Майстер ремонтно-будівельної дільниці ПАТ "Миколаївський комбінат хлібопродуктів"

6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2015 3 роки

9)Опис

Ревiзiйна комiсiя перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, готує висновки з фiнансової звiтностi та балансу Товариства, діє в межах своєї компетенції згідно Статуту та внутрішнього Положення. Винагорода в грошовiй формi посадовiй особi не виплачувалась, винагорода в натуральній формі не здійснювалась. Рішенням Загальних зборів акціонерів Протокол №1 вiд 29 квiтня 2015 року було обрано на посаду члена Ревізійної комісії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 14 років, попередні посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Майстер ремонтно-будівельної дільниці ПАТ "Миколаївський комбінат хлібопродуктів"

 

1)Посада

Член Правління

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тиха Алла Олександрівна

3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

53 0436700 22.08.2013 виданий генеральним консульством Росії

4)Рік народження**

1975

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**

36

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

начальник борошномельного комплексу ПАТ "Миколаївський комбінат хлібопродуктів"

6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.02.2014 до переобрання

9)Опис

член Правлiння виконує свої повноваження та обов'язки відповідно до Статуту товариства та внутрішнього Положення. Винагорода в грошовiй формi посадовiй особi не виплачувалась, винагорода в натуральній формі не здійснювалась. Призначена рiшенням Наглядової ради вiд 13.02.2014 р. на невизначений строк. Змін в персональному складі не відбувалося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 36 років, попередні посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - начальник борошномельного комплексу ПАТ "Миколаївський комбінат хлібопродуктів"

 

1)Посада

Член Правління

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Караман Наталя Миколаївна

3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕО 220624 12.10.1996 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області

4)Рік народження**

1973

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**

20

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер ПАТ "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв"

6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

08.09.2015 3 роки

9)Опис

член Правлiння виконує свої повноваження та обов'язки відповідно до Статуту товариства та внутрішнього Положення. Винагорода в грошовiй формi посадовiй особi не виплачувалась, винагорода в натуральній формі не здійснювалась. Призначена Рішенням Наглядової ради Товариства Протокол №16/15 вiд 08 вересня 2015 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 20 років, попередні посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - головний бухгалтер ТОВ "Лазурний океан плюс", ТОВ "НЕРЕЙІНТЕРТРАНС", заступник головного бухгалтера ПАТ "Нікстром, ПАТ "Миколаївгаз".

 

1)Посада

Член Правління

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гомзяк Сергiй Миколайович

3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕО 089660 09.02.1996 Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області

4)Рік народження**

1977

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**

23

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

помiчник керiвника з контролю виконавчої дисциплiни ПАТ "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв", механізатор ФГ "Колос".

6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

08.09.2015 3 роки

9)Опис

член Правлiння виконує свої повноваження та обов'язки відповідно до Статуту товариства та внутрішнього Положення. Винагорода в грошовiй формi посадовiй особi не виплачувалась, винагорода в натуральній формі не здійснювалась. Призначений Рішенням Наглядової ради Товариства Протокол №16/15 вiд 08 вересня 2015 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 23 років, попередні посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - помiчник керiвника з контролю виконавчої дисциплiни ПАТ "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв", механізатор ФГ "Колос".

 

1)Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Усов Едуард Миколайович

3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4)Рік народження**

1969

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**

10

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Спецкомунтранс", директор

6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.03.2012 3 роки

9)Опис

Ревiзiйна комiсiя перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, готує висновки з фiнансової звiтностi та балансу Товариства, діє в межах своєї компетенції згідно Статуту та внутрішнього Положення. Винагорода в грошовiй формi посадовiй особi не виплачувалась, винагорода в натуральній формі не здійснювалась. Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) звiльнено 29 квiтня 2015 року у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Протокол №1 вiд 29 квiтня 2015 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 10 років, попередні посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - ТОВ "Спецкомунтранс", директор

 

1)Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Науменко Юрiй Миколайович

3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4)Рік народження**

1956

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**

24

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Член ревiзiйної комiсiї ПАТ "МКХП",

6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.03.2012 3 роки

9)Опис

Ревiзiйна комiсiя перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, готує висновки з фiнансової звiтностi та балансу Товариства, діє в межах своєї компетенції згідно Статуту та внутрішнього Положення. Винагорода в грошовiй формi посадовiй особi не виплачувалась, винагорода в натуральній формі не здійснювалась. Посадова особа член Ревiзiйної комiсiї (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) звiльнено 29 квiтня 2015 року у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Протокол №1 вiд 29 квiтня 2015 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 24 роки, попередні посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - член ревiзiйної комiсiї ПАТ "МКХП".

 

1)Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ткач Анатолiй Гаврилович

3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4)Рік народження**

1956

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**

16

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Член ревiзiйної комiсiї ПАТ "МКХП"

6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.03.2012 3 роки

9)Опис

Ревiзiйна комiсiя перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, готує висновки з фiнансової звiтностi та балансу Товариства, діє в межах своєї компетенції згідно Статуту та внутрішнього Положення. Винагорода в грошовiй формi посадовiй особi не виплачувалась, винагорода в натуральній формі не здійснювалась. Посадова особа член Ревiзiйної комiсiї (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) звiльнено 29 квiтня 2015 року у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Протокол №1 вiд 29 квiтня 2015 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 16 роки, попередні посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - член Ревізійної комісії ПАТ "МКХП"

 

1)Посада

член Правління

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Радевич Дмитро Володимирович

3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4)Рік народження**

0

5)Освіта**

Середня - спеціальна

6)Стаж роботи (років)**

15

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

майстер змiни елеваторного комплексу ПАТ "МКХП".

6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.05.2014 д/н

9)Опис

член Правлiння виконує свої повноваження та обов'язки відповідно до Статуту товариства та внутрішнього Положення. Винагорода в грошовiй формi посадовiй особi не виплачувалась, винагорода в натуральній формі не здійснювалась. Звiльнено 08 вересня 2015 року у зв'язку з переобранням.Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства Протокол №16/15 вiд 08 вересня 2015 року. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 15 років, попередні посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - майстер змiни елеваторного комплексу ПАТ "МКХП".

 

1)Посада

Головний бухгалтер

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Караман Наталя Миколаївна

3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕО 220624 12.10.1996 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області

4)Рік народження**

1973

5)Освіта**

Вища, Київський славінистичний університет, Фінанси та кредит, спеціаліст по фінансам, Економіка підприємств, бакалавр по економіці 2001-2004р.

6)Стаж роботи (років)**

20

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

головний бухгалтер ТОВ "Лазурний океан плюс", ТОВ "НЕРЕЙІНТЕРТРАНС", заступник головного бухгалтера ПАТ "Нікстром, ПАТ "Миколаївгаз"

6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.12.2014 Строк повноважень не визначений.

9)Опис

До компетенцiї Головного бухгалтера належить органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi, складання квартальних, рiчних звiтiв дiяльностi Товариства, подання рiчного звiту i балансу товариства на затвердження загальним зборам. Забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi товариства. Виконує свої повноваження та обов*язки згадно посадової інструкції. Винагорода Головному бухгалтеру за звiтний рiк виплачується згідно штатного розкладу, винагорода у натуральній формі не здійснювалась. Змін в персональному складі не відбувалося. Призначена Наказом вiд 11.12.2014 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 20 років, попередні посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - головний бухгалтер ТОВ "Лазурний океан плюс", ТОВ "НЕРЕЙІНТЕРТРАНС", заступник головного бухгалтера ПАТ "Нікстром, ПАТ "Миколаївгаз".

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова Наглядової ради

BANTA AGRICULTURAL INVESTMENTS LIMITED

д/н НЕ277037 д/н

34530484

87.52530670181

34530484

0

0

0

Член Правлiння

Тиха Алла Олександрiвна

д/н д/н д/н

510

0.00129271013

510

0

0

0

член Ревiзiйної комiсiї

Науменко Юрiй Миколайович

 

100

0.00025347257

100

0

0

0

член Ревiзiйної комiсiї

Ткач Анатолiй Гаврилович

 

50

0.00012673629

50

0

0

0

Усього

34531144

87.5269796208

34531144

0

0

0

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

 

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

ДП "Миколаївський морський торговельний порт"

01125608

54002 48000 Заводський м. Миколаїв Заводська, 23/14

4733967

11.999308019872

4733967

0

0

0

BANTA AGRICULTURAL INVESTMENTS LIMITED

277037

1095 КIПР" Нiкосiя Нiкоу Георгiоу,буд. 6,оф.Кермiя Бiлдiнг блок С,104

34530484

87.525306701815

34530484

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

               

Усього

39264451

99.524614721687

39264451

0

0

0

Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

29.04.2015

Кворум зборів**

99.996

Опис

1. Затвердження процедурних питань проведення поточних загальних зборiв акцiонерiв. "Загальними зборами акцiонерiв затверджено: 1. Робочу Президiю Зборiв у складi: - Голова Зборiв - Флорiна Лариса Василiвна - Секретар Зборiв - Флорiна Софiя Олександрiвна. 2. Лiчильну комiсiю у складi Бойченко Анна Iгорiвна - Голова Лiчильної комiсiї, Єфименко Ольга Михайлiвна - Член Лiчильної комiсiї, Зоря Олена Миколаївна - Член Лiчильної комiсiї. 3. Регламент розгляду питань Порядку денного: - Основна доповiдь - до 20 хвилин; - Спiвдоповiдь - до 10 хвилин; - Виступи в дебатах - до 5 хвилин; - Вiдповiдi на запитання - до 5 хвилин. Запис для виступу на Зборах та подання питань здiйснюється шляхом подання письмових звернень до Президiї Зборiв. Збори проводяться без перерви. Форма голосування - бюлетенями." 2. Звiти органiв управлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2014 рiк та про плани на 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв. "Загальними зборами прийнято рiшення: - прийняти до вiдома та затвердити звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2014 рiк та про плани на 2015 рiк. - прийняти до вiдома та затвердити звiт Наглядової ради за 2014 рiк та про плани на 2015 рiк. - Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк взяти до уваги та врахувати висновки при затвердженнi фiнансових звiтiв Товариства." 3. Про затвердження звiтiв та рiчного балансу Товариства за 2014 рiк. "Загальними зборами прийнято Рiшення: - затвердити рiчний звiт Товариства та баланс за 2014 рiк" 4. Про розподiл прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками 2014 року. "Загальними зборами прийнято рiшення: - Здiйснити покриття збиткiв за рахунок виробничої дiяльностi у майбутнiх перiодах. - У зв'язку зi збитками Товариства не здiйснювати виплату дивiдендiв за результатами 2014 року" 5. Про затвердження внутрiшнього Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства. "Загальними зборами прийнято рiшення: - Затвердити внутрiшнє Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства" 6. Про обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства. "У зв'язку iз закiнченням строку повноважень Ревiзiйної комiсiї, Загальними зборами прийнято рiшення: Звiльнити:- Усов Едуард Миколайович - голова Ревiзiйної комiсiї;- Науменко Юрiй Миколайович - член Ревiзiйної комiсiї;- Ткач Анатолiй Гаврилович - член Ревiзiйної комiсiї." Обрати до Ревiзiйної комiсiї Товариства:- Ковалишин Дмитро Миколайович;- Луценко Тетяна Анатолiївна;- Головач Степан Михайлович. 7. Про обрання Наглядової Ради Товариства. "У зв'язку iз закiнченням строку повноважень Наглядової Ради, Загальними зборами прийнято рiшення: Звiльнити: - акцiонера BANTA AGRICULTURAL INVESTMENTS LIMITED, в кiлькостi 5 (п'яти) представникiв, якi виконували повноваження членiв Наглядової Ради за довiреностями." Обрати до Наглядової Ради Товариства:: - акцiонера BANTA AGRICULTURAL INVESTMENTS LIMITED Юридична особа за законодавством Кiпру Реєстрацiйний номер НЕ277037 - Матвiйчука Сергiя Анатолiйовича; - Мормиль Олександра Володимировича; - Литвак Ольгу Iгорiвну; - Остапенко Володимира Валерiйовича. Умови працi з членами Наглядової Ради залишити без змiн. 8. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятися Товариством у 2015 роцi. "Загальними зборами прийнято рiшення: попередньо схвалити правочини, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищує 10 вiдсоткiв i сягає 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi та якi укладатимуться Товариством з продажу-купiвлi, мiни, застави, оренди, внесення у статутний капiтал iнших господарських товариств наступних активiв: оборотних засобiв, товарiв, продукцiї, основних засобiв, цiнних паперiв; а також укладання кредитних договорiв та договорiв позики. Рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв згiдно до ст.70, п.3 Закону України "Про акцiонернi товариства" дiйсне протягом року, тобто до 28 квiтня 2016 р. Умови таких правочинiв обов'язково попередньо узгоджуються Наглядовою радою товариства. Рiшення про узгодження умов оформлюється протоколом засiдання Наглядової ради." пункт 2 "Дата розкриття повного тексту рiчної iнформацiї у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї"

Інформація про дивіденди

 

 

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

       

Дата виплати дивідендів

       

Опис

За пiдсумками 2015 року дивiденди не нараховувались та не виплачувались.

IX.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товаристиво "Нацiональний депозарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Kод за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001, м. Київ, Нижнiй Вал 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.04.2006

Міжміський код та телефон

0445910404

Факс

 

Вид діяльності

Депозитарна

Опис

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю. Послуги надаються на пiдставi договору з Товариством.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВ Фiрма "Трансаудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Kод за ЄДРПОУ

23865010

Місцезнаходження

65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 2

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1463

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

0534 3-25-99

Факс

0534 3-25-99

Вид діяльності

дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку

Опис

Проведення аудиторських перевiрок, пiдтвердження фiнансової звiтностi згiдно Договору

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПАТ "Банк "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Kод за ЄДРПОУ

21665382

Місцезнаходження

04070, м.Київ, вул. Борисоглiбська, буд.5, лiтера А

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №263457

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

044-593-10-36

Факс

044-593-10-36

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Депозитарна установа надає послуги з депозиратної дiяльностi згiдно Договору.

1.Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

05.05.2011

227/1/11

ДКЦПФР

UA1400551107

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.45

39452000

17753400

100

Опис

Заяви для включення цінних паперів до лістінгу Емітентом не надавались, обіг цінних паперів здійснюється лише на внутрішньому ринку України. додаткові випуски цінних паперів не реєструвалися.

Опис бізнесу

 

ПАТ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ" - БАГАТОГАЛУЗЕВЕ ПIДПРИЄМСТВО, РОЗТАШОВАНЕ НА ПIВДНI УКРАЇНИ. ПIДПРИЄМСТВО СТВОРЕНЕ У ВЕРЕСНІ 1951 РОКУ ЯК ДЕРЖАВНЕ. 13 ВЕРЕСНЯ 1998 РОКУ У ПРОЦЕСI ПРИВАТИЗАЦIЇ НАКАЗОМ РВ ФДМУ ПО МИКОЛАЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI №770-Н ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ ПЕРЕТВОРЕНО У ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ". 18.03.2011 ДIЯЛЬНIСТЬ ТОВАРИСТВА ПРИВЕДЕНО У ВIДПОВIДНIСТЬ ДО НОРМ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА - ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ ПРО ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА У ПАТ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ".

ПАТ "МКХП" ДОЧIРНIХ ПIДПРИЄМСТВ, ФIЛIЙ I ПРЕДСТАВНИЦТВ НЕ МАЄ.

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу - 208 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, шо працюють за сумiсництвом - немає. Розмiр фонду оплати працi збільшився вiдносно попереднього року у зв"язку з появою нових робочих місць та збільшенням чисельності працівників. Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення високого рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв та захисту їх соціального стану.

Товариство не належить до будь-яких об"єднань пiдприємств.

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило

Облікова політика товариства (відповідно до вимог статті 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" та МСБО), як сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються товариством в поточному обліку та для складання і подання фінансової звітності, була визначена наказом по товариству від 05.08. 2011 р. N 157. Протягом 2011- 2015 рр., змін до неї не вносилось. Товариством застосовується загальна система оподаткування.

ТИП ВИРОБНИЦТВА - ПОТОЧНИЙ. АСОРТИМЕНТ ВИРОБЛЯЄМОЇ ПРОДУКЦИЇ: БОРОШНО ПШЕНИЧНЕ ФАСОВАНЕ ПО 50, 25, 2 КГ, ВИЩОГО, ПЕРШОГО ТА ДРУГОГО ГАТУНКУ; КРУПА МАННА ФАСОВАНА ПО 50 КГ,1 КГ, ПШЕНИЧНА; БОРОШНО ЖИТНЄ; ВИСIВКИ ПШЕНИЧНI ТА ЖИТНI РОЗСИПНI ФАСОВАНI ПО 30 КГ ТА ГРАНУЛЬОВАНI; КОМБIКОРМИ ДЛЯ ВРХ, СВИНЕЙ, ПТИЦI, РИБИ У РОЗСИПНОМУ ТА ГРАНУЛЬОВАНОМУ ВИДI. ОСНОВНI РИНКИ ЗБУТУ ПРОДУКЦIЇ - МIЖОБЛАСНИЙ, ОБЛАСНИЙ. ОСНОВНИМИ СПОЖИВАЧАМИ Є ХЛIБЗАВОДИ, МАКАРОННI I КОНДИТЕРСЬКI ФАБРИКИ, ОПТОВI БАЗИ, РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ, ЛIКАРНI. ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦIЇ ЗДIЙСНЮВАЛОСЯ В УМОВАХ ЖОРСТКОЇ КОНКУРЕНЦIЇ НА ВНУТРIШНЬОМУ РИНКУ В ОТОЧЕННI КОНКУРЕНТIВ - ВИРОБНИКIВ З СУСIДНIХ РЕГIОНIВ.

д/н

Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради, членами виконавчого органу, афiлiйованими особами емiтеном не укладалися.

д/н

ВIДСУТНIСТЬ ЧIТКОГО ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА, НЕДОСТУПНЕ ПIЛЬГОВЕ КРЕДИТУВАННЯ АГРАРIЇВ I НЕПОПУЛЯРНIСТЬ ЗАЛОГОВИХ ЗАКУПIВЕЛЬ. НЕДОСТАТНIСТЬ ОБIГОВИХ КОШТIВ, ВИСОКI ПРОЦЕНТНI СТАВКИ БАНКIВ, НЕПЛАТОСПРОМОЖНIСТЬ СПОЖИВАЧIВ, ОБМЕЖЕНА КIЛЬКIСТЬ ЯКIСНОГО ЗЕРНА.

ПРОТЯГОМ РОКУ ШТРАФИ НЕ СПЛАЧУВАЛИСЯ

ФIНАНСУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДIЯЛЬНОСТI ЗДIЙСНЮВАЛАСЯ ПЕРЕВАЖНО ЗА РАХУНОК ЗАЛУЧЕНИХ КОШТIВ.

ВСI ЗАКЛЮЧЕНI ДОГОВОРИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГIДНО ЇХ УМОВАМ.

ФIНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2016 РIК СКЛАДЕНО З УРАХУВАННЯМ РЕАЛЬНОГО ФIНАНСОВОГО СТАНУ ТОВАРИСТВА, НАЯВНИХ РИНКIВ ЗБУТУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦIЇ ТА ЗАМОВНИКIВ НА ПЛАТНI ПОСЛУГИ.

Дослiдження та розробки товариством не фiнансуються.

Протягом звiтного року товариство виступало стороною в судових справах в якостi позивача та вiдповiдача.

д/в

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)


 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

152942

152099

0

0

152942

152099

будівлі та споруди

73577

72216

0

0

73577

72216

машини та обладнання

77496

78244

0

0

77496

78244

транспортні засоби

1363

1128

0

0

1363

1128

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

506

511

0

0

506

511

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

152942

152099

0

0

152942

152099

Опис

Загальна первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2015 року складає - 152167 тис. грн., залишкова - 33668 тис. грн., знос - 118499 тис. грн. Накопичена амортизація становить 77,9% первісної вартості.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

-114489

-47274

Статутний капітал (тис. грн.)

17753

17753

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

17753

17753

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв(-114489.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капiталу(17753.000 тис.грн. ).Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу. та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мiнiмальний статутний капiтал АТ на кiнець звiтного перiоду становить 1523 тис.грн.Це свiдчить про те, що згiдно статi 155 п.3 Цивiльного кодексу України АТ пiдлягає лiквiдацiї.

       

Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

146110

X

X

у тому числі:

 

Кредит банку

02.03.2003

142609

22

03.09.2016

Кредит банку

25.01.2012

3501

0

31.10.2017

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

         

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

         

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

         

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

         

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

     

X

 

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

23124

X

X

Усього зобов'язань

X

169234

X

X

Опис:

д/н

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

№ з/п

Основний вид продукції*

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Борошно

17388,72

1624252

22

17388,72

1872911

23

2

Висiвки гранульованi

61908,34

876696

78

56938,8

1479552

77

Інформація про собівартість реалізованої продукції

 

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Прямi виробничi витрати, в т.ч.

82

2

Загальновиробничi витрати

10

3

Адмiнiстративнi витрати

5

4

Витрати на збут

3

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

 

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

29.04.2015

05.05.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

08.09.2015

10.09.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку

 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Фірма "Трансаудит" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23865010

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

пр. Шевченка 2, м. Одеса

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№1463 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

д/н д/н д/н д/н

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариство "Миколаївський комбінат хлібопродуктів"за 2015 рік. 1. Адресат: власники цінних паперів, наглядова рада та правління емітента 2. Вступний параграф 2.1.1. Основні відомості про емітента Публічне акціонерне товариство "Миколаївський комбінат хлібопродуктів", код за ЄДРПОУ 00952114 ,місцезнаходження : 54034, м.Миколаїв, Заводський р-н, вул. 1-а Слобідська, 122, телефон (0512) 50-85-01, електронна адреса: analitik@mlyn.mksat.net, дата первинної державної реєстрації (як відкрите акціонерне товариство) - 19.08.1998р., дата реєстрації публічним акціонерним товариством - 18.03.2011р., кількість акціонерів - 195, загальна кількість працівників - 173. 2.1.2. Опис аудиторської перевірки (звіт щодо вимог законодавчих та нормативних актів) Нами згідно Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі, МСА) та Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішенням від 29.09.2011 р. № 1360 та зареєстрованих Міністерством юстиції України 28.11. 2011 р. за № 1358/20096, а також роз'яснень до цих Вимог, затверджених рішенням комісії від 03.04. 2012 р. № 472, проведено аудит повного пакету фінансової звітності Публічного акціонерного товариства " Миколаївський комбінат хлібопродуктів "в складі Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31.12.2015 р., Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2015 р., Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 р., Звіту про власний капітал за 2015 р., а також пояснювальних Приміток до цієї звітності. 2.2. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне подання фінансових звітів Управлінський персонал товариства несе відповідальність за: - вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне вживання; - застосування обґрунтованих облікових оцінок і розрахунків; - дотримання вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі, МСБО) або розкриття всіх істотних відхилень від МСБО в примітках до фінансового звіту; - підготовку фінансового звіту згідно МСБО, виходячи з припущення, що товариство продовжуватиме свою діяльність в осяжному майбутньому, за винятком випадків, коли таке припущення не буде правомірним; - облік і розкриття у фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають коригування або розкриття; - розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були, або, можливо будуть в найближчому майбутньому; - достовірне розкриття у фінансовій звітності інформації про всі надані кредити або гарантії від імені керівництва; - розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю в товаристві; - вживання заходів в межах своєї компетенції для захисту активів товариства; - виявлення і запобігання фактам шахрайства і інших зловживань. 2.3. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо зазначеної фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Аудит здійснено відповідно до положень МСА, які вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих перекручень та викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум і їх розкриття і фінансовій звітності. Вибір процедур визначається судженням аудитора, включно щодо оцінки ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. З метою застосування цих чи інших процедур при виконанні оцінки ризиків аудитором досліджуються заходи внутрішнього контролю, пов'язані з складанням та достовірним поданням акціонерним товариством фінансової звітності, що надає достовірну та справедливу інформацію. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність виконаних управлінським персоналом облікових оцінок та оцінку загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. 3. Модифікована аудиторська думка щодо повного комплекту фінансових звітів. 3.1. Підстави для висловлення умовно-позитивної модифікованої думки 3.1.1. Обмеження обсягу роботи аудитора Параграфом 4а Міжнародного стандарту аудиту 501 "Аудиторські докази - додаткові міркування щодо відібраних елементів" передбачено: якщо запаси підприємства є суттєвими для фінансової звітності підприємства, аудитор повинен отримати достатні та прийнятні аудиторські докази щодо їх наявності і стану шляхом присутності під час інвентаризації. Якщо ж аудитор не має можливості отримати достатні та прийнятні аудиторські докази щодо наявності та стану запасів, він відповідно до п. 13 Міжнародного стандарту аудиту 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора" не може підтвердити фінансову звітність підприємства - суб'єкта аудиту, а повинен висловити умовно-позитивну думку або відмовитись від висловлення думки щодо фінансової звітності. В товаристві проведення річної інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, бланків суворої звітності, нематеріальних активів, капітальних інвестицій по всім місцях знаходження, майна, що передано в оренду або на зберігання, орендовано у інших підприємств проводилося станом 01 листопада 2015р. згідно наказу №67 від 30.10.2015р. Договір щодо аудиту було укладено в лютому 2016 р., аудитора не було залучено до участі в річній інвентаризації за 2015 р. 3.1.2. Інші факти та обставини, які впливають на достовірність фінансової звітності Станом на дату складання фінансової звітності в товаристві мались дебітори та кредитори, з якими було здійснено підтвердження заборгованостей актами узгодження але не в повному обсязі (60 відсотків від обсягу заборгованості) . Резерв сумнівних боргів в 2015 році нараховувався. 3.2. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться мова в попередніх параграфах і які не мають всеохоплюючого впливу, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства "Миколаївський комбінат хлібопродуктів " та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату відповідно до вимог МСБО. Фінансові результати звітного року (валюта балансу 54745 тис. грн., чистий дохід 49163 тис.грн., чистий збиток 61166 тис. грн.), відображені в фінансовій звітності, підтверджуються. 4. Інша допоміжна інформація 4.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства За приписами частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації. В емітента цінних паперів чисті активи на кінець звітного року відсутні. 4.2. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів Параграфом 1 МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" встановлено відповідальність аудитора стосовно зазначеної інформації. Аудитор ознайомлюється з нею оскільки суттєві невідповідності між перевіреною аудитором фінансовою звітністю та іншою інформацією ставлять під сумнів достовірність перевіреної фінансової звітності. Фінансова звітність Публічного акціонерного товариства "Миколаївський комбінат хлібопродуктів " є складовою частиною Додатку 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 р. N 1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02. 2007 р. за N 97/13364. Вона також подається до державного реєстратора та до органів державної статистики. Аудитором розглянуто зазначену іншу інформацію і будь-яких суттєвих невідповідностей та/або розбіжностей не ідентифіковано. 4.3. Виконання товариством значних правочинів За приписами пункту 4 частини першої статті 2 Закону України "Про акціонерні товариства" - значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. За приписами частини першої статті 70 того ж закону рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою. Статутом акціонерного товариства можуть бути визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів. Аудитом встановлено, що в звітному році товариство не здійснювало значних правочинів 4.4. Стан корпоративного управління Корпоративне управління це система відносин між виконавчим органом товариства, його радою, акціонерами та іншими зацікавленими особами. Корпоративне управління окреслює межі, в яких визначаються завдання товариства, засоби виконання цих завдань, здійснення моніторингу діяльності товариства. Наявність ефективної системи корпоративного управління збільшує вартість капіталу, компанії заохочуються до більш ефективного використання ресурсів, що створює базу для зростання. Нову редакцію Принципів корпоративного управління України, затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.01. 2008 р. N 52. Внаслідок виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту, згідно з положеннями Закону України "Про акціонерні товариства" можна сформулювати судження щодо: відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам його статуту; відповідного відображення інформації про стан корпоративного управління у розділі "Інформація про стан корпоративного управління" річного звіту акціонерного товариства, яка складається згідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затверджених рішенням Комісії від 03.12.2013 р. N 2826, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.13.2013 р. за N 2180/24712. 4.5. Ідентифікація та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності" передбачено виконання аудитором низки процедур, характер, час та обсяг яких відповідають оціненим ризикам суттєвого викривлення внаслідок шахрайства на рівні фінансової звітності. За результатами зазначеного виконання в акціонерному товаристві не ідентифіковано ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. 5. Основні відомості про аудиторську фірму 5.1. Фірма "Трансаудит" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю код за ЄДРПОУ 23865010 5.2. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності за N 1463 видано відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.01. 2001 р. N 98 та чинне до 29.11. 2020 р.) 5.3. Місцезнаходження: пр. Шевченка 2, м. Одеса, 65044 (для листування: аб. скринька 10, м. Одеса, 65026) 5.4. Телефон 0661-370872, електронна адреса tau@te.net.ua. 6. Дата і номер договору на проведення аудиту - договір від 01.02.2016 р. № 165001. 7. Дата початку та дата закінчення аудиту - відповідно 01.02. 2016 р. - 21.03. 2016 р. 8. Незалежний аудитор, директор фірми "Трансаудит" Кравченко Т.В. (чинний сертифікат АПУ № 007180 до 24.12. 2019 р.) 9. Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) - 21.03. 2016р. Звіт щодо дотримання законодавчих та нормативних актів з бухгалтерського обліку та аналіз фінансового стану Публічного акціонерного товариства "Миколаївський комбінат хлібопродуктів" за 2015 рік 1. Стан бухгалтерського обліку у товаристві Суб'єктом аудита виконувався бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральному вимірі та в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх відображення. Бухгалтерський облік ґрунтувався на МСБО. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій були первинна документація, всі дані, що зафіксовані в них, систематизовано на рахунках бухгалтерського обліку шляхом подвійного запису. Стан первинних документів та облікових реєстрів добрий. Отже, є аналітична база для забезпечення детальних даних для прийняття управлінських рішень та формування фінансової, податкової та статистичної звітності. Облікова політика товариства (відповідно до вимог статті 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" та МСБО, як сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються товариством в поточному обліку та для складання і подання фінансової звітності. Вона була визначена наказом по товариству від 05.08. 2011 р. N 157. Протягом 2011- 2015 рр., змін до неї не вносилось. Аудитором досліджені питання, сформульовані МСА 510 "Перше завдання - залишки на початок періоду", і з огляду на аудиторський висновок за 2014 р., незмінність облікової політики та ретельне порівняння рядків форм фінансової звітності (беручи до уваги зміну нумерації рядків), встановлено, що початкові (2015р.) залишки по рахунках товариства є достовірними. Складання і надавання користувачам фінансової звітності робилось своєчасно. Звітність складена в національній валюті України - гривні, при цьому дані в звітності наведені із заокругленням до цілих тисяч гривень. Товариство застосовувало загальну систему оподаткування. Показники в звітних формах товариства узгоджені відповідно до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності фінансових звітів, затверджених наказом Мінфіну від 11.04. 2013 р. № 476 зі змінами, затвердженими наказами від 27.06. 2013 р. та від 30.12. 2013 р. № 1192 Вбачається, що поточний бухгалтерський облік, який є підґрунтям для складання фінансової звітності, з певними обмеженнями був повним та відповідав приписам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та МСБО. 2. Аналіз показників фінансової звітності Аналіз показників фінансового стану товариства виконано в таблиці, при цьому показники ліквідності та платоспроможності обчислено станом на 31.12.2015 р., а показники рентабельності - за 2015 р. Показники та формули їх розрахунку Значення на 31.12.2014 (за 2014 р.) Оптимальне значення 1.Коефіцієнти ліквідності: 1.1. Поточної ліквідності або покриття Підсумок розділів ІІ - ІII активу К1.1= ------------------------------------------------- Підсумок розділів ІІ - V пасиву 1.2. Термінової або швидкої ліквідності Підсумок розділів ІІ - ІII активу - рядки (1100-1110) К1.2= ---------------------------------------------- Підсумок розділів ІІ - V пасиву 1.3. Абсолютної або критичної ліквідності Грошові кошти та їх еквіваленти (код рядку 1165) К1.3= ------------------------------------------------------------ Підсумок розділів ІІ - V пасиву 0,3 0,3 0 більше 2,0 1,0-2,0 0,25 - 0,5 2. Коефіцієнт фінансової стійкості або фінансування ( покриття зобов'язань власним капіталом) Підсумок розділів ІІ - V пасиву К2= --------------------------------------------------- Підсумок І розділу пасиву 0 менше 1,0 3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) І розділ пасиву балансу К3= ----------------------------------- Всього за активами балансу 0 0.25-0,5 4. Рентабельність собівартості чистий прибуток/збиток (код рядку 2350 ф.2) К4= ------------------------------------------------ х 100% (код рядку 2050 ф. 2) 0 5. Рентабельність реалізації чистий прибуток/збиток (код рядку 2350 ф.2 ) К5= --------------------------------------------х 100% (код рядку 2000 ф. 2)- 0 5. Рентабельність активів чистий прибуток/збиток (код рядку 2350 ф.2 ) К5= ---------------------------------------------------х 100% ф. 1 (ряд. 1300 (гр. 3) + ряд. 1300 (гр. 4)) / 2) 0 більше 0 З таблиці вбачається, що фінансовий стан емітента в звітному році був незадовільний, товариство господарювало зі збитками . Дані фінансової звітності реально відображають фактичний фінансовий стан товариства. В Публічному акціонерному товаристві "Миколаївський комбінат хлібопродуктів" на початок та кінець 2015 року чисті активи відсутні. Протягом звітного року не відбувалось дій, які могли суттєво вплинути на фінанси-господарський стан та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів. У аудитора немає підстав для висловлення думки (відповідно до МСА 570 "Безперервність") про можливість безупинного функціонування Публічного акціонерного товариства "Миколаївський комбінат хлібопродуктів", як суб'єкта господарювання. Директор фірми "Трансаудит", 21.03. 2016 р. незалежний аудитор Кравченко Т.В. М.П.

д/н

д/н

д/н

Інформація про стан корпоративного управління


 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?


з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

1

0

2

2014

1

0

3

2015

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

 

X

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

X

 

Інше (запишіть):

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Внесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні


 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

5

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

 

 

 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

5

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

 

Інші (запишіть)

 

 

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

 

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

Відсутність конфлікту інтересів

X

 

Граничний вік

X

 

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть):

X

 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

Так, створено ревізійну комісію

 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

3


 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Так

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган (правління)

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)

Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

 

X

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

X

 

Інше (запишіть)

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

X

 

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

Ні


 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть):

   

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років?

Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)

Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

Річна фінансова звітність емітента

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Миколаївський комбінат хлібопродуктів"

за ЄДРПОУ

00952114

Територія

 

за КОАТУУ

4810136300

Організаційно-правова форма господарювання

Публічне акціонерне товариство

за КОПФГ

112

Вид економічної діяльності

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості

за КВЕД

10.61

Середня кількість працівників

208

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

54034 Миколаївська область м. Миколаїв 1-а Слобiдська, 122, т.0512-50-84-59

 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

   

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

 


 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

67

160

0

первісна вартість

1001

160

282

0

накопичена амортизація

1002

93

122

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

921

1643

0

Основні засоби:

1010

34220

33668

0

первісна вартість

1011

153026

152167

0

знос

1012

118806

118499

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

6020

7020

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

105

70

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

41333

42561

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

6195

5827

0

Виробничі запаси

1101

5195

5479

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

902

157

0

Товари

1104

98

191

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

2081

1057

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


902


2329


0

з бюджетом

1135

869

15

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

867

15

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

16

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

7127

661

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

137

1543

0

Готівка

1166

1

9

0

Рахунки в банках

1167

136

1534

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

8

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

231

744

0

Усього за розділом II

1195

17558

12184

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

58891

54745

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

17753

17753

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-65027

-132242

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

-47274

-114489

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

32877

142609

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

32877

142609

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

47482

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

3501

0

за товари, роботи, послуги

1615

2962

1263

0

за розрахунками з бюджетом

1620

1260

575

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

804

122

0

за розрахунками з оплати праці

1630

693

447

0

за одержаними авансами

1635

1549

562

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

422

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

18538

19733

0

Усього за розділом IІІ

1695

73288

26625

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

58891

54745

0

 

Примітки

 

Керівник

Грабарчук Андрiй Миколайович

Головний бухгалтер

Караман Наталя Миколаївна

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Миколаївський комбінат хлібопродуктів"

за ЄДРПОУ

00952114

 

(найменування)

   


 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2015 рік

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

49163

18984

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 31083 )

( 13632 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

0

0

Валовий: прибуток

2090

18080

5352

Валовий: збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

52307

7470

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2130

( )

( )

Адміністративні витрати

2130

( 4451 )

( 3309 )

Витрати на збут

2150

( 2130 )

( 1711 )

Інші операційні витрати

2180

( 108223 )

( 10195 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

0

0

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток

2190

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток

2195

( 44417 )

( 2393 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

20

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

5782

2

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 11212 )

( 46559 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 11319 )

( 1 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток

2290

0

0

Фінансовий результат до оподаткування: збиток

2295

( 61166 )

( 48931 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат: прибуток

2350

0

0

Чистий фінансовий результат: збиток

2355

( 61166 )

( 48931 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-61166

-48931

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

13597

6234

Витрати на оплату праці

2505

8419

5340

Відрахування на соціальні заходи

2510

2930

1983

Амортизація

2515

829

1463

Інші операційні витрати

2520

119451

19

Разом

2550

145226

15039

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

 

Керівник

Грабарчук Андрiй Миколайович

Головний бухгалтер

Караман Наталя Миколаївна

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Миколаївський комбінат хлібопродуктів"

за ЄДРПОУ

00952114

 

(найменування)

   


 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 рік

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


53548


17876

Повернення податків і зборів

3005

4

466

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

466

Цільового фінансування

3010

25

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

2286

2813

Надходження від повернення авансів

3020

179

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

223

213

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

172

16

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 36025 )


( 14040 )

Праці

3105

( 6760 )

( 4077 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 3883 )

( 1591 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 5103 )

( 1278 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 8 )

( 276 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 2479 )

( 116 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 2616 )

( 886 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 392 )

( 441 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

4274

-43

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

1610

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

1850

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 1000 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 1679 )

( 695 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 1622 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-841

-695

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

10214

1403

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

6788

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

433

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 12241 )

( 10 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 6880 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-2027

868

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

1406

130

Залишок коштів на початок року

3405

137

7

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

1543

137

 

Примітки

 

Керівник

Грабарчук Андрiй Миколайович

Головний бухгалтер

Караман Наталя Миколаївна

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Миколаївський комбінат хлібопродуктів"

за ЄДРПОУ

00952114

 

(найменування)

   


 

Звіт про власний капітал
за 2015 рік

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

17753

0

0

0

-65027

0

0

-47274

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

-6049

0

0

-6049

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

17753

0

0

0

-71076

0

0

-53323

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-61166

0

0

-61166

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

-61166

0

0

-61166

Залишок на кінець року

4300

17753

0

0

0

-132242

0

0

-114489

 

Примітки

 

Керівник

Грабарчук Андрiй Миколайович

Головний бухгалтер

Караман Наталя Миколаївна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

 

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв" станом на 31.12.15р. 1. Загальна iнформацiя. ПАТ "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв" : Код ЄДРПОУ: 00952114, мiсце знаходження :54034, Миколаївська обл.. м. Миколаїв, вул. 1-а Слобiдська, буд. 122; дата реєстрацiї 19.08.1998р.; дата та номер запису в ЄДР юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв: 28.03.2011року № 1 522 105 0010 002708. Основнi види дiяльностi за КВЕД-2010 : - 10.61 Виробництво продуктiв борошномельно-круп'яної промисловостi; - 10.91 Виробництво готових кормiв для тварин, що утримуються на фермах; - 46.21 Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин; - 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля; - 47.11 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; - 52.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту. Вiдкрите акцiонерне товариство "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв" (далi Товариство), було засноване вiдповiдно до наказу Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Миколаївськiй областi вiд 14.08.1998р. № 770-П " Про затвердження Статуту ВАТ "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв" i Рiшення про перетворення державного пiдприємства Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв в ВАТ "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв". Згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.03.2011 року (Протокол №13) Вiдкрите акцiонерне товариство "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв" було перейменовано в Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв". Державна реєстрацiя Публiчного акцiонерко товариства в єдиному державному реєстрi юридичних та фiзичних осiб - пiдприємцiв була проведена 28 березня 2011 року. Статут ПАТ "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв" було затверджено 19 червня 2013 року. В своїй дiяльностi Товариство керується Статутом, Законом України " Про акцiонернi товариства", Законом України "Про цiннi папери i фондовий ринок", Цивiльним кодексом України, Господарським кодексом України та iншими законодавчими актами України. ПАТ "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв" отримало свiдоцтво (Реєстрацiйний номер 227/1/11, дата реєстрацiї 05.05.2011 року) про реєстрацiю випуску простих iменних акцiї на загальну суму сiмнадцять мiльйонiв сiмсот п'ятдесят три тисячi чотириста гривень номiнальною вартiстю сорок п'ять копiйок в кiлькостi тридцять дев'ять мiльйонiв чотириста п'ятдесят двi тисячi штук, форма iснування - бездокументарна. Станом на 31.12.15 такi акцiонери володiли акцiями ПАТ "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв": - BANTA AGRICULTURAL INVESTMENTS LIMITED (Кiпр) - 87,5253% - Державне пiдприємство "Миколаївський морський торгiвельний порт" (Україна) - 11,9993 % - 193 акцiонера - фiзичнi особи - 0,4754 % Всього 100%. Згiдно штатного розкладу середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв за 2015 рiк склала 151 робiтник, Фонд оплати працi за 2014 рiк склав - 5 021,2 тис. грн. , за 2015 рiк - 6 267,4 тис. грн. , що на 1 246,2 тис грн. бiльше нiж у 2014 роцi. Збiльшення фонду оплати працi викликано з ростом мiнiмальної заробiтної плати та iндексацiї згiдно з чинним законодавством України. Рiвень квалiфiкацiї задовiльний i вiдповiдає сучасним вимогам. 2. Примiтки(основа для пiдготовки). а) Вiдповiднiсть МСФЗ. До 31.12.11 року Товариство вело бухгалтерський облiк i подавала фiнансову звiтнiсть по правилам i нормам встановленим у вiдповiдностi з українським законодавством. В зв'язку з тим , що в Українi передбачений обов'язок публiчних акцiонерних товариств подавати фiнансову звiтнiсть ,складену вiдповiдно до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi(МСФЗ) . З 01.01.2012 Товариство перейшло на облiк та фiнансову звiтнiсть,основою яких є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi; б) Функцiональна валюта та Нацiональна валюта України - українська гривня (UAH), яка є функцiональною валютою Товариства; в) За 12 мiсяцiв 2015 роцi Товариство отримала збиток в сумi 61 166 тис. грн. , пiдприємство реалiзувало (послуг ,товарiв,робiт) у 2015 роцi - 49 163 тис. грн . Для пiдготовки даного фiнансового звiту керiвництво застосовує оцiнки i принципи формування статей активiв та пасивiв, їх розкриття вiдповiдно до МСФЗ. З. Суттєва облiкова полiтика та основнi засоби бух. облiку. При пiдготовцi фiнансового звiту застосовуються принципи: послiдовностi подання класифiкацiї статей у фiнансового стану, фiнансових результатiв та грошових потокiв в усiх суттєвих аспектах; нейтральностi , тобто вiльними вiд упереджень; обачливостi; вiдображення економiчної сутностi операцiйнi, iнших подiй або умов, а не лише юридичної форми; згортання статей доходiв i витрат по подiбним (однаковим) операцiям прибуток (збиток) вiд яких не є суттєвим; розкриття порiвняльної iнформацiї у вiдношеннi попереднього перiоду. - Операцiї в iноземнiй валютi здiйснюються на пiдприємствi.; - Об'єкти основних засобiв вiдображаються по первiснiй вартостi за мiнусом накопленої амортизацiї. Амортизацiя нараховується на протязi термiну корисного використання. Термiни корисного використання оснований на оцiнках керiвництва того перiоду, на протязi якого актив буде приносити прибуток. Термiн перiодично можуть переглядатись на предмет подальшої вiдповiдностi. - Основнi засоби. В склад основних засобiв у Товариствi зараховуються матерiальнi об'єкти , що утримуються для використання у виробництвi, наданнi послуг або для адмiнiстративних цiлей протягом бiльше одного року. Первiсна оцiнка проводиться по фактичним витратам i включає цiну придбання чи створення, прямi витрати на доставку до мiсця використання та iншi витрати пов'язанi з доведенням об'єкту основного засобу до робочого стану. Об'єкти основних засобiв облiковуються за собiвартiстю мiнус будь яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Подальшi витрати понесенi з метою замiни компоненту об'єкта основних засобiв, який облiковується окремо та витрати в результатi яких очiкується отримання економiчної вигоди в майбутньому (як такi : реконструкцiя модернiзацiя) пiдлягають капiталiзацiї. Всi iншi витрати (тех. обслуговування, поточнi ремонт, iншi) визнаються витратами поточного звiтного перiоду в якому вони були понесенi. Вартiсть(сума) основного засобу, що амортизується, визначається пiсля вирахування його лiквiдацiйної вартостi i розподiляється на систематичний основi протягом строку його корисної експлуатацiї лiнiйним методом. Основнi засоби складаються : а) будинки та споруди; б) машини та обладнання ; в) транспортнi засоби; г) Iнструменти, прилади та iнвентар; ж) iншi основнi засоби; - Дохiд вiд продажу товарiв, робiт, послуг визначається в разi, коли Товариство передає покупцевi товари, роботи та послуги , по цiнам якi склалися на ринку в даний час. Дохiд вiд надання послуг Товариства визначається виходячи з степенi завершеностi операцiї про наданню послуг: суму доходу можна достовiрно оцiнити є ймовiрнiсть надходження економiчних вигiд , пов'язаних з операцiєю, при цьому в бухгалтерському облiку доходи вiдображаються у звiтному перiодi пiдписання акта наданих послуг(виконаних робiт). Сума витрат, понесених до певної дати , включає тiльки тi витрати якi вiдображають фактично наданi послуги на цю саму дату з одночасним визначенням доходу вiд надання послуг. Iншi витрати визначаються витратами того звiтного перiоду в якому вони були понесенi. - Товариство на єдиному податку. 4. Необоротнi активи .ОЗ. за 2015рiк. Первiсна вартiсть станом на 01.01.15р. - 153 186 тис грн. , станом на 31.12.15р- 152 167 тис. грн.., 5. Готова продукцiя Станом на 31.12.15р. - 157 тис. грн.. 6. Iншi оборотнi активи. Станом на 31.12.2015р. Виробничi запаси - 5 479 тис. грн., товари - 191 тис. грн.. 7. Власний капiтал Станом на 31.12.15р. статутний капiтал - 17 753 тис. грн. ; iнший додатковий капiтал - 0 тис. грн.; резервний капiтал -0 ; нерозподiлений збиток станом на 31.12.15р - 132 242 тис. грн. Кредиторська заборгованiсть за товари,роботи та послуги станом на 31.12.15р - 1 263 тис. грн. Поточнi зобов'язання з бюджетом станом на 31.12.15р- 575 тис. грн. . ,зi страхуванням - 122 тис. грн. , з оплати працi станом на 31.12.15р - 447 тис грн.. Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.15 р. - 19 724 тис. грн. Чистий Дохiд за звiтний перiод з початку року,який закiнчився 31.12.15 року дохiд вiд реалiзацiї товарiв,робiт послуг Товариства складає: 49 163 тис. грн. ; за 2014 рiк -18 984 тис. грн. Показник Товариства : Збиток за 2015рiк - 61 166 тис. грн. ; Збиток за 2014 р.- 48 931 тис. грн.