Приватне акціонерне товариство
"Миколаївський комбінат хлібопродуктів"
 
 
Сторінки розділу
 


 

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Публічного акціонерного товариства

«Миколаївський комбінат хлібопродуктів»

(код за ЄДРПОУ 00952114 , місцезнаходження: 54034, м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, буд. 122)

Повідомляємо, що 14  вересня 2016 р. о 12.00 годині за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, буд. 122 , у приміщенні адміністрації ПАТ «МКХП», зал засідань, відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів з наступним порядком денним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

4. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.

5. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

6. Про надання повноважень на укладання значних правочинів, в т.ч. значних правочинів, на вчинення яких надана попередня згода.

 

Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться у день проведення Зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації акціонерів: 11:00 год., закінчення реєстрації: 11:50 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 08.09.2016 року.

 

Для реєстрації та участі у позачергових Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - довіреність, засвідчену згідно з вимогами чинного законодавства та документ, що посвідчує особу.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, здійснюється за місцезнаходженням товариства (приймальня) за письмовою заявою на ім’я тимчасово виконуючого обов’язки директора Лонського А.Б. у робочі дні з 10-00 до 15-00 год., а також в день проведення зборів у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – тимчасово виконуючий обов’язки директора Лонський А.Б. Телефон для довідок: (0512) 50-85-01

 

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.mlyn.mykolayiv.com

Наглядова рада Товариства

 

Публікація в  Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №164 (2418) від 30.08.2016 року